เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเว็บไซต์ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาระบบ CABNETศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ธรรมาภิบาลเว็บบอร์ดรับเรื่องร้องเรียนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

 

 
Free Hit Counter
 สถิติ : เริ่ม 01/10/2549
 
 
>>วิสัยทัศน์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน<< >>ค่านิยมหลักขององค์กร CABINET 1.การรักษาความลับของราชการ (Confidential) 2.ความแม่นยำ (Accuracy) 3.ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม (Best Expertise) 4.การยืนหยัดในความถูกต้อง (Integrity) 5.การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม (Networking and Teamwork) 6. ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ (Express) 7.ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency)


คู่มือการพิจารณามติคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในความสนใจฯ


     
การเผยแพร่วาระการประชุม ครม. ทางเว็บไซต์จะดำเนินการหลังการประชุมเสร็จสิ้น  และจะเผยแพร่เฉพาะหัวข้อเรื่องที่เข้า ครม. เท่านั้น สำหรับรายละเอียดในแต่ละเรื่อง   จะเผยแพร่เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 
คู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
 
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของ สลค.
   
 
 
 

คำถามที่พบบ่อย FAQ  

ข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบเกี่ยวกับเว็บไซต์ 

   
   
สายด่วน
 ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

Site Requirement : internet d6.0 + Flash Player 6 + 1024*768 Resolution
All Content Copyright @
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2280 9000 
E-mail : soc@soc.go.th

 submit(); return; } if(!id) { id = control.id; rc = control.rc; control = control.control; } var i = null, args = this._submitElem; if(args) { args += '&'; this._submitElem = null; } else args = ''; if(this._wait) return true; if(this._jsSrcs.length > 0) { if(flag == -1) return true; this._killJsSrc(); } var id1 = this._elemID, id2 = this._evtElem; if(id2) id2 = id2.id; var triggers = [id2,this._subID,id1]; if(!id1) id1 = id2; if(control.beforeCBSubmit) i = control.beforeCBSubmit(id1); var lsnrs = ig_shared._cbListeners; var elem, count = lsnrs ? lsnrs.length : 0; while(count-- > 0) { var fn = lsnrs[count]; if(fn) if((fn = fn.evalCtl) != null)try { if(typeof fn == 'function') fn = fn(id1); else if(fn) fn = eval(fn).onCBSubmit(id1); if(!i) i = fn; }catch(e){} } if(i == 'fullPostBack') { form.submit(); return; } if(i == 'cancelSubmit' || i === true) return; var resp = (i != 'cancelResponse'), request = null; try { if(this._ie) request = ig_createActiveXFromProgIDs(["MSXML2.XMLHTTP","Microsoft.XMLHTTP"]); else request = new XMLHttpRequest(); }catch(e){} if(!request) return; if(resp) { id1 = this.__id(id1); id2 = this.__id(id2); ee = this._panels; i = ee.length; while(i-- > 0 && resp) { e = ee[i].noResp; j = e ? e.length : e; while(j-- > 0) if(e[j] == id1 || e[j] == id2) resp = false; } } this._wait = true; var tags = ['INPUT', 'TEXTAREA', 'SELECT'], evs = ['__EVENTTARGET', '__EVENTARGUMENT']; var vs = control.getCBSubmitElems ? control.getCBSubmitElems(flag) : null; var elems = vs ? vs : form.elements; var count = j = elems.length; if(vs) { elems = new Array(); count = 0; while(j-- > 0) { e = vs[j]; for(var t = 0; t < 3; t++) try { if(e.tagName == tags[0]) { elems[count++] = e; break; } ee = e.getElementsByTagName(tags[t]); for(i = 0; i < ee.length; i++) elems[count++] = ee[i]; }catch(ex){} } vs = this._vs; for(i = 0; i < vs.length; i += 2) elems[count++] = form[vs[i]]; } while(count-- > 0) { if((elem = elems[count]) == null) continue; var val = null, name = elem.name; var tag = ig_csom.isEmpty(name) ? null : elem.tagName; i = 2; if(tag == tags[0]) { var type = elem.type; if(type == 'text' || type == 'password' || type == 'hidden' || ((type == 'checkbox' || type == 'radio') && elem.checked)) val = elem.value; } else if(tag == tags[1]) val = elem.value; else if(tag == tags[2]) { var o = elem.options; i = o ? o.length : 0; while(i-- > 0) if(o[i].selected) args += name + '=' + this._encode(o[i].value) + '&'; } if(val != null) { args += name + '=' + this._encode(val) + '&'; while(i-- > 0) if(name == evs[i]) { elem.value = ''; evs[i] = null; } } } i = 2; while(i-- > 0) if(evs[i]) args += evs[i] + '=&'; var postKey = '_' + Math.random(), cb = -1; while(++cb < this._callBacks.length) if(!this._callBacks[cb]) break; args += '__IG_CALLBACK=' + this._encode(id + '#' + postKey); try { request.open('POST', form.action, true); try { if(this._ie || request.setRequestHeader) request.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded'); }catch(e){} if(resp) { if(!(i = this._ie)) try { i = !request.addEventListener; } catch(e) { i = true; } if(i) request.onreadystatechange = this._responseEvt; else request.addEventListener('load', this._responseEvt, false); } request.send(args); ig_shared._isPosted = false; if(resp) { window.setTimeout("try{ig_all._ig_cbManager._timeOut('" + postKey + "');}catch(i){}", this._timeLimit + 1000); cb = this._callBacks[cb] = {request:request, id:id, postKey:postKey, control:control, timer:control._timer, time:(new Date()).getTime(), triggers:triggers}; if(rc !== false) { cb.pis = new Array(); if(!rc || rc.nodeName) cb.pis[0] = this._showPI(rc, control); else for(i = 0; i < rc.length; i++) cb.pis[i] = this._showPI(rc[i], control); } } } catch(e){} this._wait = false; } this._timeOut = function(key) { var cb, i = this._callBacks.length; while(i-- > 0) if((cb = this._callBacks[i]) != null) if(cb.postKey == key) break; if(i < 0) return; var j = cb.control; if(j && j.onError) j.onError(6); j = cb.pis ? cb.pis.length : 0; while(j-- > 0) cb.pis[j].hide(); delete this._callBacks[i]; } this._showPI = function(rc, ctl) { var pis = this._indicators; if(!pis) pis = this._indicators = new Array(); var pi = null, j = pis.length, i = -1; while(++i < j) { pi = pis[i]; if(!pi.visible) break; } if(i == j) pi = pis[j] = new ig_progressIndicator(); if(ctl.fixPI) ctl.fixPI(pi); if(pi._rc) rc = null; pi.display(rc); return pi; } this.setHtml = function(txt, elem) { if(!txt || !elem) return null; var i = 0, css = ''; while(ig_shared.IsOpera) { var i0 = txt.indexOf('', i0); i3 = txt.indexOf('', i0); if(i1 > i2 || (i3 > i1 && i2 > i3)) i2 = i3; if(i1 > i2) break; css += txt.substring(i1 + 1, i2); txt = txt.substring(0, i0) + txt.substring(i2 + 8); i = i0; } if(css.length > 5) this._setCss(null, css, elem.id + '_ig_css'); i = -3; while((i = txt.indexOf('<&>3', i += 3)) >= 0) txt = txt.replace('<&>3', '<&>'); i = 0; while(true) { var iLen = txt.length; var i1 = txt.indexOf(' i2 && i2 >= i) i1 = i2; if(i1 < i) break; var t = this._fixScript(txt, i1); if(t == null) i = i1 + 7; else txt = t; } this._fireBeforeResponse(elem); elem.innerHTML = txt; return txt; } this._fixScript = function(txt, i) { var i2 = txt.indexOf('>', i); if(i2 < i) return null; var i3 = txt.indexOf('', i2), i4 = txt.indexOf('', i2); if(i3 > i4 && i4 > i) i3 = i4; var js = txt.substring(i, i2); if(js.toLowerCase().indexOf('javascript') < 0) return null; var first = js.indexOf('IG_FIRST') > 0; js = txt.substring(i2 + 1, i3); txt = txt.substring(0, i) + txt.substring(i3 + 9); if(js.length < 2) return txt; if(!this._scripts) this._scripts = new Array(); i = this._scripts.length; this._scripts[i] = js; if(first) { while(i-- > 0) this._scripts[i + 1] = this._scripts[i]; this._scripts[0] = js; } return txt; } this._fireBeforeResponse = function(elem) { var el, ec, control, i = -1, lsnrs = ig_shared._cbListeners; if(lsnrs) while(++i < lsnrs.length) { if((el = lsnrs[i].elemID) == null) continue; if((el = ig_shared.getElement(el, this._form)) == null) continue; try { control = eval(ec = lsnrs[i].evalCtl); } catch(ex) { continue; } while((el = el.parentNode) != null) if(el == elem) { if(control.onCBBeforeResponse) control.onCBBeforeResponse(); var cb = this._cb; if(!cb || !control.onCBAfterResponse) continue; if(!cb.lsnrs) cb.lsnrs = new Array(); cb.lsnrs[cb.lsnrs.length] = ec;