การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี ราชกิจจานุเบกษา วันประกาศ หมายเหตุ
๒๕๔๒  เล่ม     ๑๑๖       ตอนที่     ๒๑      ๒     ธ.ค.     ๒๕๔๒ -