การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี ราชกิจจานุเบกษา วันประกาศ หมายเหตุ
๒๕๕๔  เล่ม     ๑๒๘       ตอนที่     ๑๔      ๒     ธ.ค.     ๒๕๕๔ -