สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน  << โครงสร้าง >>

โครงสร้างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-----------------------------------------------------------


ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

นายอำพน  กิตติอำพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับสูง)

นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับสูง)
นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับสูง)
 

นายสมชาย พฤฒิกัลป์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับสูง)
นายศิริ เลิศธรรมเทวี

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับสูง)


   
 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ)
 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ)1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)
       
o   จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตาม
กระบวนการนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  และการนำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ

        o
   ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
        o   ให้บริการและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรอง
ในเรื่องอื่น ๆ แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายใน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
        o    ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
        o    จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
        o    ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
        o    ดำเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์
งานห้องสมุด คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรี

        o
   ปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
       
o   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)

 

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

ชื่อ

สายตรง

สายใน
0 2280 9000

โทรสาร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
(นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์)


0 2282 9556


101

 

เลขานุการฯ

 

102

0 2280 9043

กลุ่มช่วยอำนวยการ (กชอ.)
ผอ.กชอ. (นางสาววรรณา ศรีนนท์)

 

570

0 2280 9044

เจ้าหน้าที่

 

270

0 2280 9044

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.)
ผอ.กบท.(นางประไพ  ดำสะกุล)

0 2280 9045
 

118
 

0 2280 9046
 

เจ้าหน้าที่ กบท.

 

114

0 2280 9046

กลุ่มงานสารบรรณ (กสบ.)
ผอ.กสบ.
(นางประไพ  ดำสะกุล)

 

112
 

 

งานธุรการ

 

116

 

งานรับเอกสาร
 

 

115
116

 

งานเก็บเอกสาร

 

117

 

งานกลุ่มบริหารบุคคล (กบค.)
ผอ.กบค.

0 2280 9043

108

0 2280 9043

เจ้าหน้าที่ กบค.

 

109
110

 

กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของครม. (กอส.)
ผอ.กอส.(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

0 2356 5480

404

0 2742 4433

ห้องอนุรักษ์เอกสาร

 

405

 

ห้องสมุด

 

402

 

งานซ่อมเอกสาร

 

130

 

กลุ่มงานคลังและพัสดุ (กคพ.)
ผอ.กคพ.(นางอุดมพร  เอกเอี่ยม)

0 2282 8018
 

103
 

0 2280 9041
 

งานพัสดุและอาคารสถานที่
 

0 2280 9040
 

104
566

 

งานการเงิน
 

 

105
107

 

งานบัญชีและงบประมาณ

 

106

 

top                                                                        
 


 

 

นายสุชาติ วิภาสธวัช

ผู้อำนวยการกองการประชุม

คณะรัฐมนตรี
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
 

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
       
o
   ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามที่ได้
รับมอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
        o  ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่าง ๆ
  รวมทั้งการจัดทำรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
        o
  กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ

        o
  ประสานการปฏิบัติงานกับสำนักนิติธรรม สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ

        o
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
      กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
ชื่อ สายตรง สายใน
0 2280 9000
โทรสาร
ผู้อำนวยการกองการประชุม ครม.
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
(
นายสุชาติ วิภาสธวัช)

 
545
 
0 2280 9091
กลุ่มบริหารวาระการประชุม ครม.(กวป.)
ผอ.กวป.(นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง)
0 2280 9066 336 0 2280 9066
เจ้าหน้าที่ กวป. 0 2282 8150 337
338
 
งานผลิตวาระการประชุม ครม.
 
334
335
กลุ่มอำนวยการสรุปการประชุม ครม.(กอส.)
ผอ.กอส.
  543  
เจ้าหน้าที่ กอส. 0 2282 8155 541,567 0 2282 8155
ฝ่ายวิชาการ   544  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)
หน.ฝบท.
  542  
เจ้าหน้าที่ ฝบท. 0 2280 9091 542 0 2280 9091

top                                                         
  


3. สำนักนิติธรรม (สนธ.)
        o
   ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
จัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
        o   ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย

        o
   กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนำร่างกฎหมายและ
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ

        o
   ประสานการจัดทำคำชี้แจงและคำให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญและประสานติดตามการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ
ในนามคณะรัฐมนตรี

        o
   ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

        o
   ประสานงานกับรัฐสภา ในการนำร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง
ขอรับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณาก่อนรับหลักการ กระทู้ถาม ญัตติ ตลอดจนรายงานและ
ข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการไปยัง
รัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจง
และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
     o   ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำพิพากษา
และคำวินิจฉัยของศาล และเรื่องสำคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน

     o
   ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ

     o
    ตรวจสอบ จำแนกประเภทและจัดลำดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา
จัดทำข้อมูลราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมาย
และเรื่องสำคัญต่าง ๆ
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

     o
    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
นายอำนาจ พัวเวส
   ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม
  (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
 (นิติการ) ระดับสูง)
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาประจำ สลค.

 

สำนักนิติธรรม (สนธ.)

ชื่อ สายตรง สายใน
0 2280 9000
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง)
(นายอำนาจ พัวเวส)
0 2280 0495

301

0 2280 9058
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 
  303  
กลุ่มกฎหมายความมั่นคง (กมค.)
ผอ.(นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข)
  304 0 2280 9058
นิติกรกลุ่มกฎหมายความมั่นคง   308 0 2280 9058
กลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ (กศก.)
ผอ.(นางพิมพ์ผกา พฤกษะศรี)
0 2280 9054 304 0 2280 9058
นิติกรกลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ   306 0 2280 9058
กลุ่มกฎหมายสังคม (กสค.)
ผอ.(นางสุชาดา แจ่มผล)
0 2280 9056 304 0 2280 9058
นิติกรกลุ่มกฎหมายสังคม   307 0 2280 9058

กลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ (กนอ.)
ผอ.
(นางบุญณิกา วงศ์วานิช)

  304 0 2280 9058
นิติกรกลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ
 
  304
305
0 2280 9058
กลุ่มกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม (กทค.)
ผอ.(นายจารุพัฒน์ คุ้มรุ่งเรือง)
0 2280 9057 309 0 2280 9058
นิติกรกลุ่มกฎหมายทรัพยากรฯ   309 0 2280 9058
กลุ่มวิชาการและพัฒนากฎหมาย (กวพ.)
ผอ.(นายรังสิต มาศรีจันทร์)
  557 0 2280 9058
นิติกรกลุ่มวิชาการและพัฒนากฎหมาย   556
558
0 2280 9048
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา(กรจ.)
ผอ.
0 2282 8042 123 0 2280 9048
งานนิติการ 0 2280 9047 124
561
0 2280 9048
งานตรวจสอบและจัดพิมพ์
 
  122
562
0 2280 9048
งานตรวจพิสูจน์อักษร   563 0 2280 9048
งานบริหารระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์   126 0 2280 9048
งานธุรการ   562
122-125
0 2280 9048
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.)
ผอ.กบท.(นายสิริทัศน์ อาภะระโณ)
  310 0 2280 9058
งานธุรการ   311 0 2280 9058
งานบันทึกข้อมูล   312  

top                                                         
  

นาสมสมร มังคลพันธุ์  
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานสารสนเทศ
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
 


4. สำนักบริหารงานสารสนเทศ (สบส.)
        o    เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวลข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี
 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูล
มติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน

       o
    ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี

      o
    พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่

      o
    ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
      o
    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารงานสารสนเทศ (สบส.)

ชื่อ สายตรง สายใน
0 2280 9000
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
(นางสมสมร มังคลพันธุ์)
0 2356 5488 431  
เลขานุการฯ   432  
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
(นาวสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ)
0 2356 5489 433  
กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กพท.)
ผอ.กพท.(นางสาวพัชรา สวาทะสุข)
0 2356 5490 437  
เจ้าหน้าที่ กพท.
 
0 2280 9085

438
439
565

 
กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติ ครม.(กปต)
ผอ.กปต.(นางสาวสุภาพร กิตติเดโช)
0 2280 9074 437
 
0 2280 9074
เจ้าหน้าที่ กปต.
 
  435
460
461
 
งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
0 2356 5481
 
268
436
 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี (กคท.)
ผอ.กคท. (นายประวิทย์ อมรฤทธิ์)
0 2280 9073 434 0 2280 9073
เจ้าหน้าที่ กคท.   565  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.)
ผอ.กบท.(นางสาววันทนี เฉลิมชัย)
  459 0 2280 9076
เจ้าหน้าที่ กบท.   445  

top                                                         
  


5
.สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (สพต.)
       
     o  ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ
เป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ
            
o  ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
เพื่อทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน
            
o  ประมวล ติดตาม และเร่งรัดดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
แผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
             o   ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
            
o   กำหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดำเนินการตามนโยบายพิเศษของ
คณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

             o
   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และ
ติดตามนโยบายพิเศษ
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)

 

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (สพต.)

ชื่อ สายตรง สายใน
0 2280 9000
โทรสาร

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และ
ติดตามนโยบายพิเศษ
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)

0 2280 9075

 

440
 
0 2280 1446
0 2282 7193

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล
 และติดตามมติ ครม.
(นางสาวกรุณา จุฑานนท์)

  271

 

 
ผอ.กลุ่มงานสังคมและคุณภาพชีวิต (กสค.)
(นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์
)
0 2280 1446

0 2280 1445

442
441
0 2280 1446
0 2282 7193
เจ้าหน้าที่ กสค.
ผอ.กลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข (กศส.)
(นางณัฐญา พัฒนะพันธุ์)
0 2282 7193 443 0 2280 1446
0 2282 7193
เจ้าหน้าที่ กศส.
ผอ.กลุ่มงานความมั่นคงและบริหารราชการ (กมค.)
(นางดารารัตน์ อินทโสภา)
0 2282 7194 444 0 2280 1446
0 2282 7193
เจ้าหน้าที่ กมค.
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.)
(นางอัชรา รัชตะวรรณ)
0 2282 8165 271
559
0 2280 1446
0 2282 7193
เจ้าหน้าที่ กบท.

top                                                         
  

นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)

 


6. สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (สวค.)
        
o
   ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบราชการ ความมั่นคงและ
การต่างประเทศ และแจ้งคำสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ

ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
         
o   ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป

          o
   กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี

         
o
   ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่น
          o   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (สวค.)
ชื่อ สายตรง สายใน
0 2280 9000
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอ ครม.
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
(
นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม)
0 2282 9961 314 0 2282 9059
เลขานุการฯ   315  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม
(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)
0 2280 9060
 
320
 
0 2280 9064
0 2282 8149
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำมติ ครม.
(นางวรรณวิมล สินุธก)
0 2280 9063
 
324
 
0 2280 9064
0 2282 8149
กลุ่มงานเศรษฐกิจ 1
ผอ.
0 2280 9061
 
321
 
0 2280 9061
 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจ 1
 
  328
329
 
กลุ่มงานเศรษฐกิจ 2
ผอ.(นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์)
0 2280 9062
 
322
 
0 2280 9064
0 2282 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจ 2   326
327
0 2280 9064
 
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
ผอ.(นางนวลสวาท โฆศิรินนท์)
0 2280 9063
 
323
 
0 2280 9064
0 2282 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
 
  324
325
 
กลุ่มงานการบริหาร
ผอ.(นางภิรมย์ ธรรมศิริ)
0 2280 9062
 
322
 
0 2280 9064
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการบริหาร
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผอ.กบท.
0 2280 9079 316  
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
  317
319
0 2280 9059
 

top                                                         
  


7. สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.)
          o
   ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามนโยบายของ
รัฐ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่รายงานแสดง
ผลการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
          o   รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและ
ปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี

          o
   ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงต่อรัฐสภา
จัดพิมพ์และเผยแพร่คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดทำข้อมูลตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อประสานงานกับ
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐในการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำข้อมูลความเห็นของ
สมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการดำเนินงานของรัฐบาล
          o   ดำเนินการพัฒนา กำหนดวิธีการ  แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของผู้ประสานงานคณะ
รัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
          o   ดำเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งดำเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง

          o
   ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี
          o
   เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี  การบริหารการควบคุมภายในและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ

          o
   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและประสานงาน
คณะรัฐมนตรี
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)

 

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.)
ชื่อ สายตรง สายใน
0 2280 9000
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
(ผู้อำนวยการระดับสูง)
(นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ)
0 2282 8650
0 2356 5492
 
446

 
0 2280 1901

 

เลขานุการฯ

       0 2280 9078 454 0 2280 1901
ผอ.กลุ่มที่ 1
(
นางสาววัลภา สุขผล)
      0 2280 9077 450

0 2280 1900
0 2356 5494

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 1 452,453,273

0 2280 1900
0 2356 5494

ผอ.กลุ่มที่ 2
(
นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์)
     0 2280 9077 449

0 2280 1900
0 2356 5494

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2   448,452,273

0 2280 1900
0 2356 5494

ผอ.กลุ่มที่ 3
(นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย)
    0 2356 5493 451

0 2356 5494
0 2280 1900

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 3   448,452
453,273

0 2356 5494
0 2280 1900

ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.)
(นางสาววัชรี สิงหราช)
  0 2280 9078 454

0 2280 1901

เจ้าหน้าที่ กบท. (ธุรการ)   455

0 2280 1901

เจ้าหน้าที่ กบท. (บันทึกข้อมูล)   546

0 2280 1901

top                                                         
  
นางสมศรี นาคจำรัสศรี
ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
 


8. สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สอค.)
         o   กำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับส่วนราชการใน
พระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชดำเนิน
         o   ปฏิบัติงานลิขิต การรักษาและการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
         o   ดำเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือขอพระราชทาน
พระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนาพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดทำประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอกฎหมายเพื่อนำ
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
         o   กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอ
พระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การกำหนดมาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้างซ่อมและจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
        o   วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ  ฐานันดรศักดิ์ ยศ
ตำแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
        o   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สอค.)

ชื่อ สายตรง สายใน
0 2280 9000
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
(นางสมศรี นาคจำรัสศรี)
0 2280 9070 415 0 2280 9070
เลขานุการฯ   419  
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ)
  416  
กลุ่มงานอาลักษณ์
ผอ.(นายสถาพร ทรงพร)
0 2280 9094 417 0 2282 8224
งานพระราชพิธี 418 0 2282 8224

งานขอพระราชทานความเป็นธรรม
 

  416
417
0 2282 8224
 
งานขอพระราชทานอภัยโทษ   416
417
418
0 2282 8224
กลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง
ผอ.(นายชัยพร พงษ์จินดากร)
  421 0 2280 9072
 
งานแต่งตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   421
430
0 2280 9072
กลุ่มงานลิขิต
ผอ.(นายสมชาย พิฌนุวัตร)
  414
 
0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (ห้องพล็อตเตอร์)   419  
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (งานเขียน)   420  
ห้องประทับพระราชลัญจกร   695  
กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผอ.(นายธวพงศ์ อ่อนนุช)

 
422
 
0 2280 9071
 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
  423
424
0 2280 9071
 
กลุ่มงานฐานันดร
ผอ.(นางกรรณิกา งามท้วม)
  425
 
0 2280 9086
 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฐานันดร
(ติดต่อข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราช ฯ)
  426
427
0 2280 9086
 

กลุ่มบริหารงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กพค.)
ผอ.

0 2282 8183

401

0 2280 9042

ห้องบริหารพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

403

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.)
ผอ.กบท.
  429
 
0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป   428
429
0 2280 9072

top                                                         
  


9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
         o  ให้คำปรึกษา เร่งรัด ประสานงานและกำกับดูแลการบริหารของหน่วยงานในสังกัดของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
        
o
  ติดตามและแก้ไขปัญหาในการดำิเนินการหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
         o   ให้คำปรึกษาและประสานงานเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการใ้ห้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า้ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
         o   ดำเนินการประสานงาน บูรณาการงาน ให้คำปรึกษา และกำกับดูแลการพัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
         o   สนับสนุน ดูแลการดำเนินการตามปฏิรูประบบบริการงานภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
         o   จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนางานราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
         o   รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางสาวกัญชลี  จำนงค์วงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ชื่อ สายตรง สายใน
0 2280 9000
โทรสาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(นางสาวกัญชลี  จำนงค์วงศ์)
 

111
 

0 2280 9044

เจ้าหน้าที่กลุ่ม กพร.   272  

top                                                         
  
นางสาวยุภา  ทองถม
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 


10. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)
         o   กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและ
การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และข้อเสนอแนะหรือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเิมินผล ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งงบประมาณ
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
         o   ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานผลการเงิน
(
Financial Auditing)
         o   ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (
Compliance Auditing)
         o   ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค้า (
Performance Auditing)
โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

        o   ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล

        o   การตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ (Management Auditing) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่ามี
ระบบบริหารจัดการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน
การบริหารพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ
ความเป็นธรรม ความโปร่งใส
        o   ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบ
ที่กำหนด เพื่อเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
        o   รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาสั่งการ
        o   ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยงานรับตรวจเป็นไปตามข้อสั่งการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
        o   ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
เกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบ ข้อจำกัดและปัญหาต่าง ๆ ที่ตรวจพบ ตลอดจน
หารือเพื่อขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตรวจสอบ
        o   ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

ชื่อ สายตรง สายใน
0 2280 9000
โทรสาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
(นางสาวยุภา  ทองถม )
 

458


0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่ม (กตส.)   458  

top                                                         
 11. นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สค.)
         o  ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี
        
o
  รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
         o   จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และกำหนดการ
ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
         o   รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน
         o   จัดทำธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ
และถ่ายเอกสาร
         o   จัดทำและจำหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบต่าง ๆ
ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ
ว่าที่ร้อยตรี วินัย ชาคริยานุโยค

ผู้อำนวยการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา
 

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)

ชื่อ สายตรง สายใน
0 2243 0615
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา
(ว่าที่ร้อยตรี วินัย ชาคริยานุโยค)
0 2244 8103 101  
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา
0 2243 0613
0 2243
0399
127,130 0 2243 1820
ฝ่ายการเงินและบัญชี 0 2244 8101 109  
ฝ่ายพัสดุ 0 2243 0532 105 0 2241 4562
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2241 0170 104 0 2243 0616

 

top                                                         
 


   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555