คณะที่ ๕๐
กันยายน ๒๕๓๕ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘

	นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๕ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายมารุต บุนนาค ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๕ ได้มีพระบรมราช-
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี
๑. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นรองนายกรัฐมนตรี
๒. นายอำนวย วีรวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
๓. นายบุญชู โรจนเสถียร เป็นรองนายกรัฐมนตรี
๔. นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
๕. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๖. นายสาวิตต์ โพธิวิหค เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๗. นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๘. พันเอก ชินวุธ สุนทรสีมะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๙. พลเอก วิจิตร สุขมาก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลตรี สมบัติ รอดโพธ์ทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๑. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๒. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๑๓. นายบุญชู ตรีทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๑๔. นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๑๕. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๑๖. นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๗. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๘. นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๙. นายถวิล จันทร์ประสงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐. พันเอก วินัย สมพงษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๒๑. นายจรัส พั้วช่วย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๒๒. นายไสว พัฒโน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๒๓. นายทวี ไกรคุปต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๒๔. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๒๕. นายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๖. นายไชยยศ สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๗. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๘. นายไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๙. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓๐. นายเด่น โต๊ะมีนา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓๑. นายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓๒. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓๓. นายเชาวน์วัศ สุดลาภา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓๔. นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๓๕. นายพิศาล มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๓๖. นายปรีชา มุสิกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๓๗. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓๘. นายปราโมทย์ สุขุม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓๙. นายสังข์ทอง ศรีธเรศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๔๐. นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๔๑. นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔๒. นายรักเกียรติ สุขธนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔๓. นานเอนก ทับสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔๔. นายอุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔๕. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๔๖. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๔๗. นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๔๘. นายสุเทพ อัตถากร เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

	ต่อมามีการปรับคณะรัฐมนตรี ดังนี้
	วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังนี้
๑. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๒. นายเชาวน์วัศ สุดลาภา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓. นายสุวิทย์ คุณกิตติ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๔. นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๕. นายรักเกียรติ สุขธนะ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
๑. นายไสว พัฒโน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้เป็น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๒. นายเอนก ทับสุวรรณ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้งให้เป็น
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๓. นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๔. นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๕. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอีกตำแหน่งหนึ่ง
๖. นายไพฑูรย์ แก้วทอง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และแต่งตั้งให้เป็น
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
๗. นายเสริมศักดิ์ การุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
๘. นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๙. นางเตือนใจ นุอุปละ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายไพฑูรย์ แก้วทอง
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และแต่งตั้งให้เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สืบแทนพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งลาออก
จากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

	วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๗ นายอำนวย วีรวรรณ ขอลาออกจากตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี

	วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

	วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
๑. นายจรัส พั้วช่วย ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๒. พลตรี สมบัติ รอดโพธิ์ทอง ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

	วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
๑. นายถวิล จันทร์ประสงค์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. นายอุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๓. นายสุเทพ อัตถากร ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

	วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
๑. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
๒. พันเอก ชินวุธ สุนทรสีมะ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๓. นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๔. นายเด่น โต๊ะมีนา ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

และในวันเดียวกัน ได้มีประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
๑. นายบุญชู โรจนเสถียร พ้นจากความเป็นรองนายกรัฐมนตรี
๒. นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๓. พันเอก วินัย สมพงษ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๔. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. นายอดิศร เพียงเกษ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๖. นายสุขวิช รังสิตพล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
๗. พลตรี จำลอง ศรีเมือง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
๘. นางพิมพ์พา จันทร์ประสงค์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๙. พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๐. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๑๑. นายสมุทร มงคลกิติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๒. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๑๓. นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๑๔. นายฉัตรชัย เอียสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๑๕. นายอุดร ตันติสุนทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๖. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๗. นายสฤต สันติเมทนีดล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘. นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๙. นายกระแส ชนะวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

	วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ขอลาออกจากตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ นายทวี ไกรคุปต์ ขอลาออกจากตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังนี้
๑. นายสุขวิช รังสิตพล พ้นจากความเป็นรองนายกรัฐมนตรี
๒. นายสุรศักดิ์ เทียมประเสิรฐ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๓. นายบุญชู ตรีทอง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๔. นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕. นายฉัตรชัย เอียสกุล พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๖. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๗. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๘. นายไพฑูรย์ แก้วทอง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
๙. นายเสริมศักดิ์ การุญ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๐. นายพิศาล มูลศาสตรสาทร พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๑๑. นายสังข์ทอง ศรีธเรศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒. นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
๑. นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๓. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๔. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
๑. พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก เป็นรองนายกรัฐมนตรี
๒. นายกร ทัพพะรังสี เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๓. นายปัญจะ เกสรทอง เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๔. นายอำนวย ปะติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๕. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๖. นายประจวบ ไชยสาส์น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘. ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙. นายเดช บุญ-หลง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๑๐. นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๑๑. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๒. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๓. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๔. นายยุทธ อังกินันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
๑๕. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๑๖. นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๗. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๘. นายประเทือง คำประกอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
๑. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๒. นายกระแส ชนะวงศ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

	วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
๑. นายกระแส ชนะวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๒. นายถวิล ไพรสณฑ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

	วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ นายปราโมทย์ สุขุม ขอลาออกจากตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
นายเจริญ คันธวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
๑. พลตรี จำลอง ศรีเมือง ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
๒. นางพิมพ์พา จันทร์ประสงค์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๓. พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
๔. นายกระแส ชนะวงศ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๕. นายสมุทร มงคลกิติ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๗. นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๘. นายอุดร ตันติสุนทร ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๙. นายสฤต สันติเมทนีดล ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๑. นายถวิล ไพรสณฑ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

	หมายเหตุคณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร 
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๘
ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ