ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ .. เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ..

 

 


ติดตามรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดได้ในประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับทะเบียนฐานันดร เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข และ ตอนที่ ๒๓ ข วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

หรือ สอบถามรายชื่อได้ที่ฝ่ายทะเบียนฐานันดร สำนักอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ