การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย
ประจำปี     เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา

  วันประกาศ
       

๒๕๓๗

ชั้นสายสะพาย เล่ม       ๑๑๑       ตอนที่

๒๑ข

๓ 

     ธันวาคม ๒๕๓๗
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม       ๑๑๒       ตอนที่ ๕ข

๒๘ 

     เมษายน 

๒๕๓๘
             
๒๕๓๘ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๒       ตอนที่

๑๗ข

     ๔  

     ธันวาคม ๒๕๓
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๓       ตอนที่

  ๔ข

๑๕ 

     มีนาคม ๒๕๓๙
             
๒๕๓๙ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๓       ตอนที่

๒๒ข

 

     ธันวาคม ๒๕๓
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๓       ตอนที่

๒๕ข

๒๕ 

      ธันวาคม ๒๕๓๙
             
๒๕๔๐ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๔       ตอนที่

๒๗ข

๓ 

     ธันวาคม ๒๕๔๐
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๕       ตอนที่

๒ข

๘ 

     มกราคม ๒๕๔๑
             
๒๕๔๑ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๕       ตอนที่

๒๓ข

 

     ธันวาคม ๒๕๔๑
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๖        ตอนที่

  ๓ข

๒๙ 

     มกราคม ๒๕๔๒
             
๒๕๔๒ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๖        ตอนที่

๒๐ข

 

     ธันวาคม ๒๕๔๒
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๗       ตอนที่

 ๔ข

๒๒ 

     กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
             
๒๕๔๓ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๗       ตอนที่

๒๕ข

 

     ธันวาคม ๒๕๔๓
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม       ๑๑๘       ตอนที่  ๔ข

๒๒ 

     กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
             
๒๕๔๔ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๘       ตอนที่

๒๒ข

     ธันวาคม ๒๕๔๔
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๙       ตอนที่

  ๒ข

๒๒ 

     กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
             
๒๕๔๕ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๑๙       ตอนที่

 ๒๑ข

 

     ธันวาคม ๒๕๔๕
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๐       ตอนที่

    ๖ข

๑๓

     มีนาคม ๒๕๔๖
             
๒๕๔๖ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๐       ตอนที่

๑๙ข

๑ 

     ธันวาคม ๒๕๔๖
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๑       ตอนที่

 ๔ข

๑๐ 

     มีนาคม ๒๕๔๗
             
๒๕๔๗ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๑       ตอนที่

๒๓ข

๒๖ 

     พฤศจิกายน

๒๕๔๗
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๒       ตอนที่

  ๑๑ข

๒๓ 

     กรกฎาคม ๒๕๔๘
             
๒๕๔๘ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๒       ตอนที่

 ๒๑ข

๓ 

     ธันวาคม ๒๕๓๗
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๓       ตอนที่

๑๔ ๒๗       มิถุนายน ๒๕๔๙
             
๒๕๔๙ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๓       ตอนที่

๑๘

     ธันวาคม ๒๕๔๙
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๒       ตอนที่

  ๑๐ข ๕       มิถุนายน ๒๕๕๐
             
๒๕๕ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๔       ตอนที่

 ๑๘ข

 

     ธันวาคม ๒๕๕๐
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๒       ตอนที่

๓ข ๒๗       มิถุนายน ๒๕๕๑
             
๒๕๕๑ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๕       ตอนที่
เล่ม
       ๑๒๕       ตอนที่

๑๗ข ๑๖ข

๑๘
๑๔

     ธันวาคม
     ธันวาคม
๒๕๕๑
๒๕๕๑
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม       ๑๒        ตอนที่

๑ข ๑๕       สิงหาคม ๒๕๕๒
             
๒๕๕๒ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๖        ตอนที่

 

     ธันวาคม ๒๕๕๒
           
             
๒๕๕๓ ชั้นสายสะพาย

เล่ม       ๑๒๗       ตอนที่

 

     ธันวาคม ๒๕๕๓
           

 

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์

ประจำปี ราชกิจจานุเบกษา วันที่ประกาศ หมายเหตุ
       

๒๕๓๘

       เล่ม     ๑๑๒       ตอนที่     ๑๗    

            ๔     ธ.ค.     ๒๕๓๘

 
   
       

๒๕๓๙

       เล่ม     ๑๑๓       ตอนที่     ๒๒    

            ๔     ธ.ค.     ๒๕๓๙

 
   
       

๒๕๔

       เล่ม     ๑๑๔       ตอนที่     ๒๙    

          ๑๖     ธ.ค.     ๒๕๔๐

 
   
       

๒๕๔๑

       เล่ม     ๑๑๕       ตอนที่     ๒๒    

            ๑     ธ.ค.     ๒๕๔๑

 
   
       

๒๕๔๒

       เล่ม     ๑๑๖        ตอนที่     ๒๑    

            ๒     ธ.ค.     ๒๕๔๒

 
   
       

๒๕๔๓

       เล่ม     ๑๑๗       ตอนที่     ๒๖    

          ๒๑     ธ.ค.     ๒๕๔๓

 
   
       

๒๕๔๔

       เล่ม     ๑๑๘       ตอนที่     ๒๓    

            ๔     ธ.ค.     ๒๕๔๔

 
   
       

๒๕๔๕

       เล่ม     ๑๑๙       ตอนที่     ๒๒    

            ๔     ธ.ค.     ๒๕๔๕

 
   
       

๒๕๔๖

       เล่ม     ๑๒๐       ตอนที่     ๒๐    

            ๑     ธ.ค.     ๒๕๔๖

 
   
       

๒๕๔๗

       เล่ม     ๑๒๑       ตอนที่     ๑๙    

            ๙     ต.ค.     ๒๕๔๗

นักกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๘

   
       

๒๕๔๗

       เล่ม     ๑๒๑       ตอนที่     ๒๔    

          ๓๐     พ.ย.     ๒๕๔๗

 
     
       

๒๕๔๘

       เล่ม     ๑๒๒       ตอนที่     ๒๒    

            ๓     ธ.ค.     ๒๕๔๘

 
   
       

๒๕๔๘

       เล่ม     ๑๒๒       ตอนที่     ๒๓    

            ๓     ธ.ค.     ๒๕๔๘

กรณีช่วยผู้ประสบภัย "สึนามิ"

     
       

๒๕๔๘

       เล่ม     ๑๒๒       ตอนที่     ๒๔    

          ๒๑   ธ.ค.     ๒๕๔๘

นักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ และซีเกมส์

     
       

๒๕๔

       เล่ม     ๑๒๓       ตอนที่     ๒๔    

          ๒๕   ธ.ค.     ๒๕๔๙

 
     
       

๒๕๕๐

       เล่ม     ๑๒๕       ตอนที่      ๒    

            ๗   ม.ค.     ๒๕๕๑

 
     
       

๒๕๕๑

       เล่ม     ๑๒๖       ตอนที่      ๒    

          ๒๕   ก.พ.     ๒๕๕๒

 
     
       

๒๕๕๒

       เล่ม     ๑๒๖       ตอนที่     ๑๗    

            ๕   ธ.ค.     ๒๕๕๒

 
     

 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๓

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๒
กลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๖ - ๔๒๗

    [หน้าแรก]