ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๓

เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เล่ม.. ตอน... วันที่ ..
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมลชลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๔ ก
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
พระราชกฤฎีกา
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกาโอนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๕ ก
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๖ ก
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๖ ก
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันราชภัฏ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๗ ก
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวิชิต และตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ สายกรุงเทพมหานคร - คลองพรวน ตอนทางเลี่ยงเมืองตรังด้านทิศใต้ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทับเที่ยง ตำบลบ้านโพธิ์ และตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าข้าม พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๙ ก
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ฉบับกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๙ ก
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกทีเอส ๒๑ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต เขตเลือกตั้งที่ ๑ เขตธนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เขตบางแค เขตเลือกตั้งที่ ๑ เขตบางซื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๑ เขตบางพลัด เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตมีนบุรี ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๒๐ ก
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๒๐ ก
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ (ดอนจั่น) เชียงใหม่ ตอนบ้านป่าแดด - เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ สายธนบุรี - ปากท่อ ตอนข้ามแม่น้ำท่าจีน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓ สายต่อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม - บรรจบทางของเทศบาลเมืองกันตังควบคุม ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ห้วยยอด) - ตรัง พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ สายหนองคาย - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ตอนทางแยกเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติป่าแม่สุก ป่าแม่สอย ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย และป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลวังใต้ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ ตำบลแม่สุก และตำบลหัวเมือง ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๒๑ ก
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓