เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเว็บไซต์ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาระบบ CABNETศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ธรรมาภิบาลเว็บบอร์ดรับเรื่องร้องเรียนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

 

 
Free Hit Counter
 สถิติ : เริ่ม 01/10/2549
 
 
>>วิสัยทัศน์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน<< >>ค่านิยมหลักขององค์กร CABINET 1.การรักษาความลับของราชการ (Confidential) 2.ความแม่นยำ (Accuracy) 3.ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม (Best Expertise) 4.การยืนหยัดในความถูกต้อง (Integrity) 5.การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม (Networking and Teamwork) 6. ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ (Express) 7.ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency)


คู่มือการพิจารณามติคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในความสนใจฯ


     
การเผยแพร่วาระการประชุม ครม. ทางเว็บไซต์จะดำเนินการหลังการประชุมเสร็จสิ้น  และจะเผยแพร่เฉพาะหัวข้อเรื่องที่เข้า ครม. เท่านั้น สำหรับรายละเอียดในแต่ละเรื่อง   จะเผยแพร่เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 
คู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
 
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของ สลค.
   
 
 
 

คำถามที่พบบ่อย FAQ  

ข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบเกี่ยวกับเว็บไซต์ 

   
   
สายด่วน
 ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

Site Requirement : internet d6.0 + Flash Player 6 + 1024*768 Resolution
All Content Copyright @
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2280 9000 
E-mail : soc@soc.go.th