ข่าว สลค. ปี 2557
  (26/09/2557)  ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การยื่นข้อเสนอเช่าร้านค้าสวัสดิการการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
                                                                    ข่าว สลค. ปี 2556
  (25/10/2556)  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์
  (17/01/2556)  ประกาศรายชื่อผู้ประกวดคัดลายมือแบบอาลักษณ์ในวันเด็ก ประจำปี 2556 วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ สลค.