ข่าว สลค. ปี 2556
  (25/10/2556)  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์
  (17/01/2556)  ประกาศรายชื่อผู้ประกวดคัดลายมือแบบอาลักษณ์ในวันเด็ก ประจำปี 2556 วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ สลค.