ข่าว สลค. ปี 2556
  (25/10/2556)  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์
  (17/01/2556)  ประกาศรายชื่อผู้ประกวดคัดลายมือแบบอาลักษณ์ในวันเด็ก ประจำปี 2556 วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ สลค.
                                                                    ข่าว สลค. ปี 2555
  (6/03/2555)  ประกาศรายชื่อผู้ประกวดคัดลายมือแบบอาลักษณ์ในวันเด็ก ประจำปี 2555 วันที่ 14 มกราคม 2555 ณ สลค.

(17/02/2555) - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 4 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2
                          -  ภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 4 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

                                                                    ข่าว สลค. ปี 2554

(24/06/2554) - การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างกลไกและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ

(4/04/2554) - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 3 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2
                        -  ภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 3 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 

                                                                    ข่าว สลค. ปี 2553

(13/09/2553) การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  วันพุธที่ 22 กันยายน 2553 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  

(8/09/2553) การจัดงานสถาปนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 78 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถงรับรองหน้าห้องประชุม ครม. ห้องอาหาร ครม. และห้องประชุม ครม. อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)  

(8/09/2553) การสัมมนาเพื่อประเมินผลระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet Network: CABNET) (กลุ่มสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) วันที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องแแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  

(1/09/2553) การสัมมนาเพื่อประเมินผลระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet Network: CABNET) (กลุ่มหน่วยงานนำร่อง) วันที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพฯ  
  (25/01/2553)  ประกาศรายชื่อผู้ประกวดคัดลายมือแบบอาลักษณ์ในวันเด็ก ประจำปี 2553 วันที่ 9 มกราคม 2553 ณ สลค.
  (23/03/2553)  ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552
                                                                    ข่าว สลค. ปี 2552
  (17/12/2552)  รัฐมนตรีประจำประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  พุทธศักราช 2552 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552