ปี ๒๕๕๘                   

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

- โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

นร ๐๕๐๖/๒๕๙๐ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘
- โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นร ๐๕๐๕/๓๕๐ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘
- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล นร ๐๕๐๕/๓๙๔๘ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘
- ผลการพิจารณาติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

นร ๐๕๐๖/๕๓๓๓

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

- ขออนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งขอความเห็นขอบแนวทางการดำเนินงาน นร ๐๕๐๕/๕๗๐๘

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

 

- โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร นร ๐๕๐๖/๖๘๑๖ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
       

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) นร ๐๕๐๓/๑๙๐๐ ๒๐/๐๑/๒๕๕๘
- การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๐ ๒๐/๐๑/๒๕๕๘
- แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ - ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ นร ๐๕๐๕/๒๒๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘
- แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๔๔๓ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘
- มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง นร ๐๕๐๕/๑๐๙๔ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘
- การบริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นร ๐๕๐๕/๑๐๗๘ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘
- แนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นร ๐๕๐๖/๓๘๐๖ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘
- การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม นร ๐๕๐๕/๔๗๔๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘
- ขอความเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล ของการประปานครหลวง นร ๐๕๐๕/๔๕๖๖ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘
- การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย นร ๐๕๐๕/๔๗๙๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘
- การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะ ไป – กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ นร ๐๕๐๕/๕๔๒๕ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘
- แนวทางการดำเนินการระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล นร ๐๕๐๖/๕๘๐๗ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘
- แนวทางการบริหารจัดการยางพาราเพื่อแก้ปัญหาราคายาง นร ๐๕๐๖/๕๔๓๒ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘
- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๖/ว ๔๖ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ นร ๐๕๐๕/ว ๔๘ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
- แผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๖๖๑๐ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
- แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ นร ๐๕๐๕/๖๙๘๘ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
       

๓. การแต่งตั้ง

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาคดีตีความคำพิพากษาคดีประสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕

นร ๐๕๐๗/๒๙๗

๐๖/๐๑/๒๕๕๘
- การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ และนายมณฑล สุดประเสริฐ) นร ๐๕๐๖/๖๘๓๓ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
- การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) นร ๐๕๐๘/๖๒๐๖ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
       

๔. รายงาน

- ผลการจัดงานรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย นร ๐๕๐๖/๒๔๗๓ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘
- รายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนทุก ๓ เดือน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๒๔๖๘ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘
- รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

นร ๐๕๐๗/๒๔๖๙

๒๗/๐๑/๒๕๕๘
- รายงานผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังปันน้ำใจ ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา นร ๐๕๐๖/๒๑๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘
- รายงานผลการดำเนินงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ "Harmony World Puppet Carnival in Bangkok Thailand 2014" นร ๐๕๐๖/๒๔๙ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘
- รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ นร ๐๕๐๕/๕๗๐ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘
- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด
ครั้งที่ ๓
นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘
- รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๓๔๘ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๑๑๖๓ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘
- ผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทาง ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๗/๔๑๙๖ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘
- การรายงานผลการบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศมาเลเซียและในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคใต้ นร ๐๕๐๖/๔๓๒๑ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้านสังคม  เรื่อง การยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ นร ๐๕๐๗/๔๖๐๖ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘
- รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๖/ว ๔๓ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘
- รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐ นร ๐๕๐๕/๕๗๒๔ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘
- รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท นร ๐๕๐๓/๖๕๐๒ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
- รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขอทานทั่วประเทศ นร ๐๕๐๕/๖๖๑๙ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
       

๕. อื่น ๆ

- การเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก นร ๐๕๐๕/๒๘๔๑ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘
- ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา นร ๐๕๐๕/ว ๒๓ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘
- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นร ๐๕๐๕/ว ๒๔

 

๒๗/๐๑/๒๕๕๘

 

รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสำรวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม นร ๐๕๐๕/๒๑๑๕ ๒๐/๐๑/๒๕๕๘
 - การใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในการป้องกันการทุจริต เป็นโครงการนำร่อง

นร ๐๕๐๖/๒๑๗๕

๒๐/๐๑/๒๕๕๘

การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี เพื่อผลักดันการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก นร ๐๕๐๕/๒๑๕๙

๒๐/๐๑/๒๕๕๘

- สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
นร ๐๕๐๕/๒๐๖๐ ๒๐/๐๑/๒๕๕๘
- การบริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นร ๐๕๐๕/๑๐๗๘ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘
- การมอบโบราณวัตถุคืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชา นร ๐๕๐๖/๑๑๘๘ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘
 -ขอความร่วมมือเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา (โครงการพัฒนาศักยภาพการปราบปรามยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน) นร ๐๕๐๕/๑๑๒๗ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘
- ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๓๘๕๔ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘
- การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ นร ๐๕๐๕/๓๘๑๓ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘
- มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาค รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่าด้วย นร ๐๕๐๕/๔๗๓๘ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘
- การดำเนินงานสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของภาครัฐ (การลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และการลงทะเบียนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ FreeWiFi) นร ๐๕๐๕/๕๗๒๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘
- การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) นร ๐๕๐๖/๕๘๒๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘

- ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูง (JHC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓ และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย - เมียนมาร์ (JCC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕

นร ๐๕๐๖/๕๘๒๒ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘

 

- ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุน จำนวน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท นร ๐๕๐๖/๖๓๘๑ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
- ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นร ๐๕๐๖/๖๔๓๑ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
       
 

                 ปี ๒๕๕๗                   

   

ประเภทเรื่อง
 
ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ
๑. โครงการสำคัญ - โครงการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังในไตรมาส ๓/๒๕๕๖
ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖
นร ๐๕๐๖/๔๓๓ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗
- ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก)

นร ๐๕๐๖/๖๓๓๖

๒๘/๐๔/๒๕๕๗
-  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง นร ๐๕๐๖/๑๘๕๑๐ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗
- แผนการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๖/๒๐๒๐๙ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗
- แผนการดำเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๖/๒๐๒๐๐ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (กองทุนตั้งตัวได้) วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๑๑๓๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ นร ๐๕๐๖/๒๑๖๐๘ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗
- ขออนุมัติวงเงินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปี ๒๕๕๗/๕๘ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๖/๒๑๕๘๖ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗
- การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) นร ๐๕๐๕/๒๒๕๒๐ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๒๓๘๓๕ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- ขออนุมัติงบลงทุนโครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ นร ๐๕๐๕/๒๔๐๑๔ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- การบริหารโครงการการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ นร ๐๕๐๖/๒๕๗๕๗ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
- การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๓๖ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
- โครงการรังวัดออกหนังสือสำคัญที่หลวง เพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ที่ยังยืน เทิดไท้ ๘๒ มหาราชินี นร ๐๕๐๕/๒๖๐๔๘ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗
 
๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ - การแก้ไขปัญหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
นร ๐๕๐๖/๒๕๕๔
 
๑๑/๐๒/๒๕๕๗
 
- มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด นร ๐๕๐๖/๔๓๒๙ ๑๘/๐๓/๒๕๕๗
 - มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมัน-สำปะหลัง นร ๐๕๐๖/๔๒๗๕ ๑๘/๐๓/๒๕๕๗
- แนวทางปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน นร ๐๕๐๖/๕๐๙๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ นร ๐๕๐๖/๔๗๓๘ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๓/๑๗๑๒๖ ๑๖/๐๙/๒๕๕๗
- แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น นร ๐๕๐๖/ว ๙๒ ๑๖/๐๙/๒๕๕๗
- ขอเสนอร่างแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ นร ๐๕๐๕/ว ๙๗ ๒๓/๐๙/๒๕๕๗
- กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๖/๑๗๘๘๗ ๒๓/๐๙/๒๕๕๗
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก นร ๐๕๐๖/๑๘๖๔๓ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗
- สรุปประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๒ กันยายน ๒๕๕๗) นร ๐๕๐๗/ว ๑๐๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๙๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๗
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน นร ๐๕๐๖/๑๙๔๒๖ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗
- การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๓ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗
- ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) นร ๐๕๐๕/๒๐๒๗๘ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗
- ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change 2014) นร ๐๕๐๕/๒๐๘๙๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- (ร่าง) กรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม นร ๐๕๐๕/๒๐๘๗๒ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๗ ของกระทรวงคมนาคม และ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทย นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๖ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๘ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗
- ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - เวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๖/๒๒๓๔๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
- แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๒๒๔๗๔ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
- แนวทางการดำเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ นร ๐๕๐๖/๒๒๓๓๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
- การดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม นร ๐๕๐๖/๒๓๑๙๒ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) นร ๐๕๐๕/๒๒๙๓๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- ขอปรับปรุงแผนงานที่ได้รับการอนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ นร ๐๕๐๖/๒๓๑๗๒ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๒๓๑๔๒ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง นร ๐๕๐๕/๒๓๐๓๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- มาตรการเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๐ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย น้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ และการกำหนด ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ นร ๐๕๐๖/๒๓๙๑๑ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) นร ๐๕๐๖/๒๔๑๗๒ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) นร ๐๕๐๖/๒๔๑๒๙ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- ร่างแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๒๓๙๖๒ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- ขอขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร นร ๐๕๐๖/๒๔๖๔๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
- แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๗/๕๘ นร ๐๕๐๖/๒๔๗๗๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
- การออกพันธบัตรออมทรัพย์โดยกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อนักลงทุนรายย่อย นร ๐๕๐๖/๒๕๕๓๑ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
- ร่างแลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษ ว่าด้วยการเตรียมพร้อม และรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา นร ๐๕๐๕/๒๕๕๗๑ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
- ร่างข้อตกลงการก่อสร้างสำหรับโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทย - จีน นร ๐๕๐๓/๒๕๗๒๐ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง) นร ๐๕๐๖/๒๕๖๗๓ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
 - การเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๒๖๒๒๒ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗
- มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ นร ๐๕๐๓/๒๖๗๒๙ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗
- มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นร ๐๕๐๓/๒๖๗๔๐ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗
- ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ ฉบับที่ ๒ ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย สำหรับปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๖/๒๗๗๔๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- แนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า นร ๐๕๐๓/๒๗๕๖๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นร ๐๕๐๖/๒๗๗๐๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗
       

๓. การแต่งตั้ง

- การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร
นร ๐๕๐๖/ว ๑๐ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗
- การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงยุบสภาผู้แทนราษฎร

นร ๐๕๐๖/๔๙๖๖

๐๑/๐๔/๒๕๕๗
- แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นร ๐๕๐๖/๑๘๓๘๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗
- แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง
(นบมส.) และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

นร ๐๕๐๖/๑๘๔๗๑

๐๑/๑๐/๒๕๕๗

- คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๒/๒๕๕๗ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๑/๒๕๕๗) นร ๐๕๐๖/๒๔๔๔๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
       

๔. รายงาน

- การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๔๒๕ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗
- รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๖/ว ๙๘ ๒๓/๐๙/๒๕๕๗
- การดำเนินการแก้ไขปัญหายางพารา นร ๐๕๐๖/๑๘๔๙๗ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗
- รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๕ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗
- การแก้ไขปัญหายางพารา ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๐๓๘๔ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗
- รายงานสรุปผลการประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก นร ๐๕๐๕/๒๑๐๔๗ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๒๐๙๗๒ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/๒๑๕๕๑ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗
- รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้
ครั้งที่ ๓๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
นร ๐๕๐๖/๒๒๑๓๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
- รายงานสถานะหนี้สาธารณะตามมาตรา ๓๕ (๑1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ นร ๐๕๐๖/๒๒๑๖๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
- รายงานผลการประชุมทบทวนผลการเปิดตลาดการค้าบริการตามข้อผูกพันชุดที่ ๑ - ๙ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของ นร ๐๕๐๗/๒๒๑๕๑ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
- รายงานการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน นร ๐๕๐๗/๒๓๗๐๒ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๒๓๗๓๘ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นร ๐๕๐๖/๒๓๘๘๖ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ นร ๐๕๐๖/๒๔๔๓๓ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๔๗๑๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน นร ๐๕๐๕/๒๔๖๕๓ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๕/๒๔๗๒๒ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ อาจารย์รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๒๕๒๐๒ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๓ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีโครงการทำเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๒๕๗๖๕ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘) นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2015) และแนวทางการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย           นร ๐๕๐๕/๒๕๗๕๐ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานสรุปการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโภชนาการ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๒๖๒๖๗ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗
- ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ของนายกรัฐมนตรี และผลการหารือทวิภาคีในระหว่างการประชุมฯ นร ๐๕๐๖/๒๖๑๐๕ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗
- ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน - ประเทศคู่เจรจาและการหารือทวิภาคีระหว่างไทย - สปป.ลาว และไทย - ญี่ปุ่น นร ๐๕๐๖/๒๖๐๒๕ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗
- การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๖๒๘๐ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย นร ๐๕๐๖/๒๖๙๙๓ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗
- โครงการ ๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน นร ๐๕๐๗/๒๖๖๑๔ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗
- การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ นร ๐๕๐๖/๒๗๗๓๕ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ นร ๐๕๐๖/๒๗๕๘๔

๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- สรุปผลการจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform" นร ๐๕๐๖/๒๗๔๘๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง นร ๐๕๐๗/๒๗๔๑๘

๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓ และผลการหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นร ๐๕๐๕/๒๗๘๓๑

 

๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- ผลการดำเนินการเรื่องการปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม : การรับคืนโบราณวัตถุของไทยจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นร ๐๕๐๖/๒๗๕๑๙

 

๓๐/๑๒/๒๕๕๗
       

๕. อื่น ๆ

- การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทาง
การเมือง
นร ๐๕๐๗/ว(ร)๑๗๙๑ ๒๓/๐๑/๒๕๕๗
- การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทาง
การเมือง
นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๙๘๖ ๒๘/๐๑/๒๕๕๗
- การจัดการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๑๘๖๐๐ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗
- ปรับปรุงองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว นร ๐๕๐๖/๑๘๓๗๑ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗
- การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ) นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๒ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗
- ร่างกฎบัตรสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย นร ๐๕๐๖/๑๘๙๘๔ ๐๗/๑๐/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน และเตรียมการส่งความช่วยเหลือของไทยไปยังแอฟริกาตะวันตก นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๘ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗
- ร่างความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive) นร ๐๕๐๕/๑๙๖๖๖ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗
- การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเซีย นร ๐๕๐๖/๑๙๖๘๐ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗
- การจัดทำ Financing Agreement (FA) ของโครงการ EU-ASEAN Migration and Border Management Programme ll นร ๐๕๐๕/๒๐๒๒๗ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗
- การยกเลิกภาษีนำเข้าและโควตานำเข้าสำหรับน้ำตาลทรายดิบจากอ้อยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement : AKFTA) นร ๐๕๐๖/๒๐๑๕๕ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗
- ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน รัฐบาลแห่งรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร นร ๐๕๐๖/๒๐๑๗๖ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗
- ขออนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกัมพูชา นร ๐๕๐๖/๒๐๙๗๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ ระหว่างไทย - กัมพูชา นร ๐๕๐๖/๒๐๘๔๒ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ นร ๐๕๐๕/๒๐๘๖๕ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นร ๐๕๐๕/๒๐๖๕๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- การดำเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา นร ๐๕๐๕/๒๐๙๑๘ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+๓ และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา นร ๐๕๐๖/๒๑๖๘๕ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗
- เอกสารสำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะเสนอผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ นร ๐๕๐๖/๒๑๖๖๐ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗
- การจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World นร ๐๕๐๗/๒๒๓๗๐ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (The ASEAN - Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat Terrorism and Transnational Crime) นร ๐๕๐๗/๒๒๒๑๕ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการ วิจัย และอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองและอุทยานแห่งชาติ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมบริการอุทยานแห่งชาติเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี นร ๐๕๐๗/๒๒๒๐๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗
- การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง) นร ๐๕๐๖/๒๒๘๘๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบในการรับรองร่างปฏิญญาโคลัมโบเพื่อการส่งเสริมการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการขนส่งในยุคหน้าของภูมิภาคเอเชีย นร ๐๕๐๖/๒๓๑๘๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- การประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council : ITRC) นร ๐๕๐๖/๒๓๑๖๖ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน นร ๐๕๐๖/๒๒๘๕๙ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
- การลงนามในร่างความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม FATCA นร ๐๕๐๓/๒๒๙๑๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗
การปรับปรุงโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ของ ธ.ก.ส. นร ๐๕๐๖/๒๔๑๖๕ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- ขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม นร ๐๕๐๖/๒๓๘๗๕ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- การเสนอเรื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๒๔๐๒๖ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗
- การเปิดตัวแอปพลิเคชัน "สุขพอที่พ่อสอน" เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๔๔๓๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
- การเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) นร ๐๕๐๖/๒๔๔๙๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
- ขอความเห็นชอบให้สัตยาบันภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นร ๐๕๐๖/๒๗๐๔๕ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗
- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นร ๐๕๐๕/๒๖๘๕๙ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗
- ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่วยประสบภัยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗) นร ๐๕๐๖/๒๗๗๒๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง นร ๐๕๐๖/๒๗๗๕๒ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- ขอรับการสนับสนุนข้าวสารเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๒๔๘๔๕ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗
- การบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และมาเลเซีย นร ๐๕๐๖/๒๗๗๑๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗
       
 

                 ปี ๒๕๕๖                   

   
ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ
. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และนายสุวัช เซียศิริวัฒนา)

     นร ๐๕๐๘/๓๘๐

๐๘/๐๑/๒๕๕๖
. การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักบริหารระดับสูง) (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (นางสุวรรณา พาศิริ)

     นร ๐๕๐๘/๓๘๒

๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๓. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายวณิชย์ อ่วมศรี)

     นร ๐๕๐๘/๓๘๔

๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๔. การแต่งตั้งข้าราชการ และขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ครบเกษียณอายุพ้นจากราชการ (เพิ่มเติม) (กระทรวงมหาดไทย) (นายสมหวัง ดำรงพงศาวัฒน์)

     นร ๐๕๐๘/๓๘๖

๐๘/๐๑/๒๕๕๖
. ผลการสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕   นร ๐๕๐๖/๔๙๖

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๖. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาระบบขนส่งทางราง   นร ๐๕๐๖/๕๔๖ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๗. ขออนุมัติดำเนินโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๑๓ คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์   นร ๐๕๐๕/๖๒๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๘. มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  นร ๐๕๐๕/๖๓๑ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๙. ขอรับการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๖๔๙ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๐. รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) นร ๐๕๐๖/๖๖๐ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๑. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นร ๐๕๐๕/๖๖๒ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๒. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๗๑๗ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๓. การขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล นร ๐๕๐๕/๗๒๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๔. ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) งานสัญญาที่ ๔ นร ๐๕๐๖/๘๒๕ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๕. การขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีของจังหวัด สุราษฎร์ธานี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๘๘๕ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๖. (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๙๓๗ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๗. (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๔๗๓ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๘. ขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๘๖๙ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๙. พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต นร ๐๕๐๖/๑๑๔๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๒๐. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่อง การบริหารจัดการระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติสินามิ นร ๐๕๐๖/๘๖๗ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๒๑. แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) (นายอำนาจ พัวเวส) นร ๐๕๐๘/๑๑๔๐ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๒. การกำกับดูแลราคาสินค้าจากการดำเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ นร ๐๕๐๖/๑๑๖๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๓. การปรับปรุงและแต่งตั้งกรรมการในองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) (จำนวน ๗ ตำแหน่ง) นร ๐๕๐๖/๑๒๙๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๔. ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นร ๐๕๐๖/๑๒๙๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑. นายชูศักดิ์ เกวี ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๑๓๐๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๖. ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย - เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๑๓๙๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๗. การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นร ๐๕๐๕/๑๔๖๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๘. การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม นร ๐๕๐๕/๑๔๘๖ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของรัฐ นร ๐๕๐๖/๑๕๑๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๐. การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) นร ๐๕๐๖/๑๕๒๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๑. ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย นร ๐๕๐๖/๑๕๕๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๒. โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ ๑ - ๓ นร ๐๕๐๖/๑๖๒๘ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๓. สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๑๘๓ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๔. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๘๖๕ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๕. การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เป็นวันสำคัญของชาติ นร ๐๕๐๕/๑๗๑๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๖. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่เพื่อสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างมีคุณค่า คุณประโยชน์ และคุณธรรม" นร ๐๕๐๕/๑๖๗๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๗. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) (นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย) นร ๐๕๐๘/๑๘๖๓ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๓๘. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางสาวสุนันทา แสงทอง) นร ๐๕๐๘/๑๘๘๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๓๙. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์) นร ๐๕๐๘/๑๙๒๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๐. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๑๙๖๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๑. ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย นร ๐๕๐๖/๒๐๒๖ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๒. การอนุมัตินำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า นร ๐๕๐๖/๒๐๓๑ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๓. ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๑๐๑ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๔. การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นร ๐๕๐๖/๒๑๒๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๕. การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง นร ๐๕๐๖/๒๑๓๓ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๖. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ นร ๐๕๐๖/๒๑๓๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๗. การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๑๘๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๘. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๒๑๙๖ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๙. ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ นร ๐๕๐๕/๒๒๒๔ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๕๐. การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๖/๒๓๗๗ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๕๑. สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๒๕๐๐ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๒. รายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ และ ๒ รวม ๙ จังหวัด นร ๐๕๐๕/๒๕๑๘ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๓. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) (นายชาย นครชัย และนายเขมชาติ เทพไชย) นร ๐๕๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๔. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา นร ๐๕๐๖/๒๕๔๓ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๖๑๒ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๖. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นร ๐๕๐๖/๒๖๗๔ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๗. การปรับปรุงโครงสร้างและการกำกับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ำ [ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดำเนินโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ] นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๗๐๒ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๘. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางบริการทางหลวงหมายเลข ๗ กรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอน ๑ และตอน ๒ นร ๐๕๐๖/๒๗๐๖ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติด้านบริการรักษาพยาบาล" นร ๐๕๐๕/๒๗๑๐ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๐. ขออนุมัติเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกรมเจ้าท่าเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน เป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด นร ๐๕๐๖/๒๗๑๕ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๑. ขออนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดรับจำนำ นร ๐๕๐๖/๒๗๔๘ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย นร ๐๕๐๖/๒๘๑๖ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๓. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ นร ๐๕๐๓/๒๙๑๙ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๔. แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๕๒ ระหว่างนายพรชัย ปรีชาปัญญา ผู้ฟ้องคดี นางก่องกานดา ชยามฤต ผู้ร้องสอด นายกรัฐมนตรีที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย นร ๐๕๐๓/๒๙๓๗ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๒๙๖๐ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๖. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จำนวน ๒๓ ราย ๑. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ฯลฯ) นร ๐๕๐๕/๒๙๖๖ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๗. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อความยั่งยืน" นร ๐๕๐๖/๒๙๗๑ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๘. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา (จำนวน ๘ คน ๑. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๕/๓๐๔๐ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๙. การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ นร ๐๕๐๖/๓๐๖๕ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๗๐. ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๓๒๐๔

๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์)

นร ๐๕๐๘/๓๒๑๘

๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๒. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นร ๐๕๐๖/๓๒๗๗

๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๓. การเสนอชื่อผู้สมัครจากประเทศไทยเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการบริหารของ International Trade Center (ITC)

นร ๐๕๐๖/๓๒๘๕

๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางอ่องจิต เมธยะประภาส และนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) นร ๐๕๐๘/๓๒๙๔

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๕. ขออนุมัติเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก นร ๐๕๐๕/๓๓๙๘ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๖. การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพสำหรับการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) นร ๐๕๐๕/๓๔๐๘ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๗. ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๗ [9th International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance (ISFFEI) 2014] นร ๐๕๐๖/๓๔๓๑ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๘. การดำเนินงานบูรณาการแผนงาน/โครงการสำหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็นข้อ ๘ การวิจัยและพัฒนา นร ๐๕๐๖/๓๔๕๙ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนานันทนาการของประเทศไทย" นร ๐๕๐๖/๓๕๙๒ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๘๐. วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน 2556) นร ๐๕๐๕/ว ๒๕ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๘๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายสุรพงศ์ สุขุปัญญารักษ์) นร ๐๕๐๘/๓๘๙๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๒. การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นร ๐๕๐๖/๓๙๑๘ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๓. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๓๙๒๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๔. การแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๓๙๗๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายชลธิศ สุรัสวดี ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๓๙๘๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๖. การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (นายประยูร เชี่ยววัฒนา) นร ๐๕๐๖/๔๐๐๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๗. รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนของประชาชน นร ๐๕๐๖/๔๐๕๐ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๘. การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๔๑๒๐ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๙. การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร ๐๕๐๖/๔๑๒๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๐. การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) นร ๐๕๐๒/ว(ล)๔๑๔๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๑. รายงานสถานะปัจจุบันในการดำเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี นร ๐๕๐๕/๓๙๘๑ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๒. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ นร ๐๕๐๕/๔๔๗๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๓. การร่วมทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ ๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นร ๐๕๐๖/๓๙๘๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๔. ขออนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค นร ๐๕๐๕/๔๓๘๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๕. การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ำของเขื่อนภูมิพล ปี ๒๕๕๔ นร ๐๕๐๗/๔๔๖๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๙๖. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายสุรพล รัตนไชย) นร ๐๕๐๘/๔๔๙๐ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๙๗. การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวอัจฉรา โกศัลวัฒน์) นร ๐๕๐๘/๔๔๙๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๙๘. การค้ำประกันเงินกู้โครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้ง ปี ๒๕๔๗ นร ๐๕๐๖/๔๖๖๑ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๙๙. การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นร ๐๕๐๕/๔๖๗๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๐. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) นร ๐๕๐๓/๔๗๒๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๑. บรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (กระทรวงยุติธรรม) (นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร) นร ๐๕๐๘/๔๗๓๓ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๒. ข้อเสนอแผนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งต่อไป นร ๐๕๐๒/๔๗๕๒ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๓. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ นร ๐๕๐๕/๔๗๖๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๔. ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอล จังหวัดตาก นร ๐๕๐๕/๔๘๒๔ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๕. แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๔๘๖๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๖. มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า นร ๐๕๐๖/ว ๓๐ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๗. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวเยาวพร ปิยมาพรชัย) นร ๐๕๐๘/๕๒๔๒ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๘. ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๕๒๕๘ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๙. รายงานผลการอนุญาตให้เหยื่อจากการค้ามนุษย์เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/๕๒๙๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๐. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุระ เตชะทัต และนายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข) นร ๐๕๐๕/๕๓๐๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๑. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์) นร ๐๕๐๘/๕๓๕๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์) นร ๐๕๐๘/๕๓๕๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๓. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (นายเอนก สีหามาตย์ และนางวิไล วิทยานารถไพศาล) นร ๐๕๐๘/๕๓๗๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๔. ขออนุมัติกู้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๕๔๗๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๖/๕๔๘๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๖. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๖/๕๔๘๘ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๗. ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ นร ๐๕๐๖/๕๕๐๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๘. ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ ๓ - ๔ นร ๐๕๐๖/๕๗๑๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๙. การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) นร ๐๕๐๖/๕๗๑๗ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๒๐. การสนับสนุนงบประมาณค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเร่งรัดให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง นร ๐๕๐๘/๕๗๓๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๒๑. แผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๕๗๕๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๒๒. แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๖๐๙๗ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๒๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์)

นร ๐๕๐๘/๕๙๕๔

๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๒๔. ขออนุมัติงบประมาณและขยายเวลาผูกพันงบประมาณค่าเช่ารถยนต์ ๓ คัน เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๖/๖๐๐๕

๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๒๕. ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

นร ๐๕๐๕/๖๐๒๘

๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๒๖. การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๖๐๔๕

๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๒๗. แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ประจำปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๖๑๖๑

๐๕/๐๓/๒๕๕๖

๑๒๘. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นางอังคณา ไชยมนัส) นร ๐๕๐๖/๖๑๗๐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๒๙. ผลการประกวดราคางานโยธา สัญญาที่ ๖ (งานระบบราง) โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๖๑๘๒ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๐. การขอปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ. นร ๐๕๐๖/๖๑๘๘ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์) นร ๐๕๐๘/๖๕๑๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๒. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (นายสมชาย ใบม่วง) นร ๐๕๐๘/๖๕๑๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) (นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ และนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) นร ๐๕๐๘/๖๕๒๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๔. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ) นร ๐๕๐๖/๖๕๕๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๕. รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) นร ๐๕๐๖/๖๖๑๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๖. การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๖/๖๖๒๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต) นร ๐๕๐๖/๖๖๕๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๘. ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นโยบายของคณะกรรมการและโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต นร ๐๕๐๖/๖๖๘๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๙. การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๖๗๑๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๐. ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง นร ๐๕๐๖/๖๗๑๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๑. มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด นร ๐๕๐๖/๖๘๓๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๒. การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการที่ ๓ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/๖๘๖๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๓. การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง นร ๐๕๐๖/๖๘๗๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๔. การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๖๙๐๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๕. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน นร ๐๕๐๕/๖๙๘๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๖. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติม (นายธวัช สุวุฒิกุล และ นายประมา ศาสตระรุจิ) นร ๐๕๐๕/๗๐๖๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๗. แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ) นร ๐๕๐๖/๗๖๒๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๘. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นายสมชาติ สร้อยทอง) นร ๐๕๐๘/๗๒๔๑ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๙. การให้คณะรัฐมนตรีส่งเสริมและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผ้าไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี นร ๐๕๐๖/๗๓๖๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๐. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์) นร ๐๕๐๘/๗๓๗๒ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๑. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ "บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย" นร ๐๕๐๕/๗๔๔๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นร ๐๕๐๓/๗๔๗๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๓. แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา นร ๐๕๐๕/๗๕๙๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๔. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๖/๗๖๐๑ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๕. การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๗๖๐๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๖. การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นร ๐๕๐๖/๗๖๔๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๗. แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๗๘๔๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๘. มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า นร ๐๕๐๖/๗๘๔๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๙. โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๗๘๕๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๐. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๔) นร ๐๕๐๖/๗๘๕๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๑. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๘๐๖๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล) นร ๐๕๐๘/๗๙๒๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๓. การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on Customs) นร ๐๕๐๖/๘๐๐๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๔. ขออนุมัติขยายวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช) วงเงิน ๖๐๕ ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๘๐๗๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๕. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นร ๐๕๐๓/๘๐๘๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๖. ร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Energy Action Plan) นร ๐๕๐๖/๘๐๘๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๗. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)] นร ๐๕๐๖/๘๑๕๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๘. โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๘๑๖๐ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๙. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๖/๘๑๖๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๐. รายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าที่ไทยบริจาคให้แก่เมียนมาร์ นร ๐๕๐๖/๘๑๖๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์) นร ๐๕๐๖/๘๒๕๑ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๒. ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๕/๘๓๑๐ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๓. การดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต นร ๐๕๐๕/๘๓๑๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๔. รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบำรุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๘๓๒๐ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๕. ขออนุมัติให้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกตำแหน่งหนึ่ง (นายอธิปัตย์ บำรุง) นร ๐๕๐๖/๘๓๓๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๖. แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๘๔๐๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๗.

การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ นร ๐๕๐๖/๘๖๕๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๘. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นร ๐๕๐๖/๘๗๔๒ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๙. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นร ๐๕๐๓/๘๖๐๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๐. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (จำนวน ๓ ราย ๑. นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ฯ) นร ๐๕๐๘/๘๖๘๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๑. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑ (กระทรวงมหาดไทย) (นายวิทยา ผิวผ่อง และนายวันชัย สุทิน) นร ๐๕๐๘/๘๖๘๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๒. ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) นร ๐๕๐๗/๘๘๐๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๓. ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) นร ๐๕๐๖/๘๘๓๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๔. โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๘๘๔๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๕. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา) นร ๐๕๐๘/๘๘๗๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๖. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม) (นายสมชาย พิพุธวัฒน์) นร ๐๕๐๘/๘๘๗๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๗. การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ นร ๐๕๐๖/๘๘๘๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๘. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๘๙๗๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๙. การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๖/๙๐๔๔ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๙๐. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม ๕ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๙๑๔๔ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๙๑. ข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข นร ๐๕๐๕/๙๒๑๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๙๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ และนายมรุต จิรเศรษฐสิริ)

นร ๐๕๐๘/๙๓๗๕

๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๓. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางคมขำ ฉัตราคม)

นร ๐๕๐๘/๙๓๘๙

๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๔. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) (นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ)

นร ๐๕๐๘/๙๓๙๑

๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๕. แผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๖/๙๔๒๒

๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๖. ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Refinance หนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๙๔๖๖

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๑๙๗. การขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) นร ๐๕๐๕/๙๕๐๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๘. การดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน นร ๐๕๐๖/๙๕๒๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๙. การจัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นร ๐๕๐๓/๙๕๙๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ และนายถาวร จำปาเงิน) นร ๐๕๐๖/๙๗๐๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๖/๙๗๗๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๒. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน เพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๖/๙๗๙๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) นร ๐๕๐๘/๑๐๒๕๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) (นายครรชิต พุทธโกษา) นร ๐๕๐๘/๑๐๒๕๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๕. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (นายจำนง แก้วชะฎา) นร ๐๕๐๘/๑๐๒๖๑ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๖. การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวรังสิมา จารุภา) นร ๐๕๐๘/๑๐๓๑๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๗. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี) นร ๐๕๐๘/๑๐๓๑๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๘. รายงานสรุปการดำเนินงานของ กฟผ. เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติพลังงานกรณีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นร ๐๕๐๖/๑๐๓๕๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ นร ๐๕๐๖/๑๐๓๖๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๐. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จำนวน ๑๗ คน ๑. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๕/๑๐๓๖๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๕ ราย ๑. นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๑๐๓๗๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสมชาย หาญหิรัญ และนายสุรพงษ์ เชียงทอง) นร ๐๕๐๘/๑๐๓๗๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดารณี เลศะวานิช) นร ๐๕๐๖/๑๐๓๙๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๔. รายงานผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ นร ๐๕๐๕/๑๐๔๖๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๕. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า นร ๐๕๐๖/๑๐๔๘๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๖. มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นร ๐๕๐๖/๑๐๔๙๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๗. ขออนุมัติกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๗,๘๒๔ ล้านบาท ของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๑๐๕๒๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๘. ขออนุมัติกู้เงินภายในประเทศสำหรับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา ๒๐ ตัน/เพลา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๑๐๕๗๑ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๙. แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ นร ๐๕๐๖/๑๐๘๒๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๐. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๑๐๘๕๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๑. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กระทรวงยุติธรรม) (พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๘๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวเพชรวรรณ พึ่งรัศมี) นร ๐๕๐๘/๑๑๐๑๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๓. ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๑๑๑๑๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายชุมพล ฐิตยารักษ์) นร ๐๕๐๘/๑๑๑๙๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๕. การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) (นายธีระพงษ์ โสดาศรี) นร ๐๕๐๘/๑๑๒๐๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๖. ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ นร ๐๕๐๖/๑๑๒๘๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๗. ขอความเห็นชอบชื่อสะพานและตราสัญลักษณ์สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ - ห้วยทราย) นร ๐๕๐๖/๑๑๒๙๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๘. โครงการ Institutional Capacity Building for ASEAN Monitoring and Statistics ภายใต้กรอบความสัมพันธ์อาเซียน - สหภาพยุโรป นร ๐๕๐๖/๑๑๓๐๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๙. คำกล่าวปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการประชุมประชาคมประชาธิปไตย นร ๐๕๐๖/๑๑๓๓๓ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๓๐. รายงานผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในงาน ITU TELECOM WORLD 2012 นร ๐๕๐๖/๑๑๔๙๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๓๑. ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๖)

นร ๐๕๐๗/๑๑๕๗๙

๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๒. ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพื่อการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๒๖

๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๓. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายขจร วีระใจ)

นร ๐๕๐๘/๑๑๗๔๖

๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๔. การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นร ๐๕๐๖/๑๑๗๔๘

๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๕. ร่างแถลงการณ์เนปิดอว์เรื่องความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดของประเทศในอนุภูมิภาค ๖ ประเทศ นร ๐๕๐๕/๑๑๘๓๗

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๓๖. ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๑๘๖๑ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๗. การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นร ๐๕๐๖/๑๑๘๗๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นร ๐๕๐๕/๑๑๙๐๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๙. การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ นร ๐๕๐๖/๑๑๙๘๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๐. การขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ) นร ๐๕๐๘/๑๒๐๕๑ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวสุดสวาท เลาหวินิจ) นร ๐๕๐๘/๑๒๑๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๒. สรุปผลการวิจัยเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค" นร ๐๕๐๖/๑๒๒๐๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๓. การประชาสัมพันธ์การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๒๒๑๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๔. รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย นร ๐๕๐๖/๑๒๒๔๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๕. ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia - Pacific Water Summit : 2nd APWS) นร ๐๕๐๖/๑๒๒๔๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๖. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายสุเทพ ชิตยวงษ์ และนายโรจนะ กฤษเจริญ) นร ๐๕๐๘/๑๒๓๖๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๗. การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นร ๐๕๐๕/๑๒๓๖๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๘. ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก นร ๐๕๐๕/๑๒๓๗๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๙. การแต่งตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ นร ๐๕๐๕/๑๒๓๘๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๐. การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๒๓๙๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๑. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๒๐๕๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๒. การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม) นร ๐๕๐๓/๑๒๗๔๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๓. การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๒๗๙๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๔. การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๒๘๓๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๕. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ และนายมานะ คงวุฒิปัญญา) นร ๐๕๐๖/๑๒๘๕๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๖. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด) นร ๐๕๐๕/๑๒๘๖๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๗. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมบัติ รัตโน) นร ๐๕๐๕/๑๒๘๖๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๘. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (รวม ๒ ท่าน) (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน และนายจิรัฏฐ์ นิธิอนันตภร) นร ๐๕๐๖/๑๒๘๗๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๙. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์) นร ๐๕๐๕/๑๒๘๘๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๐. ผลการประชุมคณะทำงานฝ่ายไทย - เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๒๘๗๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๑. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายซูการ์โน มะทา) นร ๐๕๐๕/๑๒๘๙๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๒. แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๒๙๐๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ และพันโท เอนก ยมจินดา) นร ๐๕๐๘/๑๒๙๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๒ ราย ๑. นายอรพงศ์ เทียนเงิน ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๑๒๙๗๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๕. การบริจาคเงินสมทบกองทุนสำหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Alliance of Civilizations - UNAOC) นร ๐๕๐๖/๑๓๐๒๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๖. การให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิษฐ์ถาวร และนางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์) นร ๐๕๐๖/๑๓๐๔๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ) นร ๐๕๐๖/๑๓๐๕๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๘. การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย - กัมพูชา ฝ่ายไทย นร ๐๕๐๖/๑๓๒๑๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๙. การโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของสำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นร ๐๕๐๕/๑๓๒๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๐. การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง ๕ ชุมชน นร ๐๕๐๕/๑๓๒๔๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๑. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) นร ๐๕๐๖/๑๓๓๔๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๒. สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๓๕๗๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๓. การแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล นร ๐๕๐๕/๑๓๖๒๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๔. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ ที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม) นร ๐๕๐๓/๑๓๖๖๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๕. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "บทบาทขององค์การประชาสังคมในการพัฒนา" นร ๐๕๐๕/๑๓๖๙๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๖. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๕/๑๓๖๙๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๗. ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๑๓๗๑๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๘. การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๓๗๓๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๙. ขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ นร ๐๕๐๖/๑๓๗๘๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๘๐. รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๓๗๙๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๘๑. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของชุมชน พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๑๓๘๔๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๘๒. ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี ๒๕๕๕ กรณีพิเศษ นร ๐๕๐๖/๑๓๘๗๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๘๓. กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๓๗๒๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๘๔. ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) (กระทรวงยุติธรรม) (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ )

นร ๐๕๐๘/๑๔๑๖๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๘๕. การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสุญาณี เวสสบุตร)

นร ๐๕๐๖/๑๔๒๕๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๘๖. ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นร ๐๕๐๓/๑๔๓๑๘

๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๘๗. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) (นายปกรณ์ อมรชีวิน และ นายอาทิตย์ อิสโม)

นร ๐๕๐๘/๑๔๓๒๔

๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๘๘. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๔ ราย ๑. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๑๔๓๓๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๘๙. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายอภินันท์ จันทรังษี) นร ๐๕๐๘/๑๔๓๔๑ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๐. การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ นร ๐๕๐๖/๑๔๓๔๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๑. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินเพื่อบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ นร ๐๕๐๓/๑๔๔๒๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๒. ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) นร ๐๕๐๓/๑๔๔๒๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๓. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๑๔๕๗๒ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๔. การพิจารณาทบทวนมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๔๖๐๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๕. การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ปีที่สอง รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๑๔๖๑๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๖. ขออนุมัติและประกาศนโยบาย "ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง" (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) เป็นวาระแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๑๔๖๔๒ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๗. ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) นร ๐๕๐๖/๑๔๘๘๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๘. การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๔๘๘๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๙. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายฐานันดร์ ปิยะศิริศิลป์) นร ๐๕๐๘/๑๔๙๐๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๐. การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๙๙๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๑. รายงานผลการดำเนินการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง นร ๐๕๐๖/๑๕๐๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๒. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕ กรณีพิเศษ นร ๐๕๐๖/๑๕๐๔๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๓. การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล นร ๐๕๐๖/๑๕๐๖๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๔. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ นร ๐๕๐๕/๑๕๑๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๕. รายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ นร ๐๕๐๕/๑๕๒๗๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๖. ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๕๒๙๒ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๗. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ นร ๐๕๐๖/๑๕๓๐๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๘. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดแพงเพชร วันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๕๓๐๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๙. รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ นร ๐๕๐๕/๑๕๓๙๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๐. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๕๔๐๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๑. การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ นร ๐๕๐๖/๑๕๔๐๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๒. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ นร ๐๕๐๖/๑๕๔๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๓. การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ปีที่สองรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๑๕๐๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๔. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๕๖๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) นร ๐๕๐๘/๑๕๖๖๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๖. เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๗๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๗. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด นร ๐๕๐๑/๑๕๗๕๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๘. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายนพพร มนูญผล) นร ๐๕๐๘/๑๕๗๗๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๙. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิโรธ สุนทรเลขา) นร ๐๕๐๖/๑๕๗๗๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๐. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๖/๑๕๗๘๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๑. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ นร ๐๕๐๕/๑๕๗๙๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "แนวทางการบรรเทาผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ" นร ๐๕๐๕/๑๕๗๙๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๓. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๕๘๐๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายอนันต์ ระงับทุกข์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๑๕๙๑๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๕. การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๑๕๙๑๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๖. ผลการจัดอันดับประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจำปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๕๙๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๗. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณกรณีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางบริการทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ สายทางเลี่ยงเมืองพิษณุโลก (ด้านใต้) ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๕๙๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๘. การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กค. กษ. ทก. พน. มท. รง. วท. ศธ. สธ. สปน. สำนักงาน ก.พ. สคก. สศช. ศอ.บต. อส. กห. ทส. พณ. วธ. อก. สำนักงาน ก.พ.ร. *กต. *กก. *พม. *คค. *ยธ. *กกต. *สำนักงาน ป.ป.ช. *ผผ. *สศ. *สตง. *สม. *สกท. *รถ. *สำนักงาน ป.ป.ส. *สำนักงาน ปปง. *สำนักงาน ปปท. *พว. *รล. *ตช. *สงป. *สมช. *สลน. *สขช. *สำนักงาน กปร. *พศ. *วช. *สกว. *กอ.รมน.) นร ๐๕๐๖/ว ๙๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๙. โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์ อำเภอเขาค้อ - อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นร ๐๕๐๕/๑๖๐๑๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๐. ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ข้อเสนอกรอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ นร ๐๕๐๖/๑๖๐๙๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๑. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นร ๐๕๐๕/๑๕๘๑๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๒. การปรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๖๑๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางพุทธชาติ อรุณเวช) นร ๐๕๐๘/๑๖๔๔๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๔. การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๖๔๕๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๕. รายงานผลการดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน นร ๐๕๐๕/๑๖๔๗๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๖. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม) (นายสมชาย ณ นครพนม) นร ๐๕๐๘/๑๖๕๑๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๗. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางเลาจนา เชาวนาดิศัย) นร ๐๕๐๘/๑๖๕๖๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๘. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสุทธิชัย สังขมณี และนายราฆพ ศรีศุภอรรถ) นร ๐๕๐๘/๑๖๕๙๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๙. การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม นร ๐๕๐๕/๑๖๕๙๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๐. แผนการลงทุนหลัก โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๑๖๗๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๑. การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ นร ๐๕๐๖/๑๖๗๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวสุมล ปวิตรานนท์) นร ๐๕๐๘/๑๖๗๗๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๓. แผนการลงทุนหลักเพื่อพัฒนาระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๗๐ นร ๐๕๐๕/๑๖๗๘๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๔. ผลการตรวจสอบราคากลางและวงเงินอุดหนุนระบบป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นร ๐๕๐๖/๑๖๘๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๕. การทบทวนแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ - บางซื่อ) ระยะที่ ๓ นร ๐๕๐๓/๑๖๙๔๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๖. การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแรงงานนอกระบบ นร ๐๕๐๓/๑๖๙๘๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๗. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" นร ๐๕๐๕/๑๗๑๖๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๘. การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน ๓ คน ๑. นายกฤษฎา มาลีวงศ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๑๗๘๕๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "แนวทางการแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อม : การทำแท้งไม่ปลอดภัย"

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๑๓

๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๐. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายสมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ)

นร ๐๕๐๘/๑๗๕๒๑

๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๑. ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๖/๑๗๕๕๘

๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๒. การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๐๑

๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๓. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ นร ๐๕๐๖/๑๗๖๗๐

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๔. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นร ๐๕๐๕/๑๗๖๘๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๕. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท นร ๐๕๐๖/๑๗๖๙๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๖. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๗๗๐๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๗. ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๘. แผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นร ๐๕๐๖/๑๘๐๑๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๙. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร) นร ๐๕๐๘/๑๘๐๗๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๐. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นร ๐๕๐๖/๑๘๐๙๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๑. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นร ๐๕๐๖/๑๘๑๕๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๒. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๖/๑๘๑๖๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๓. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ นร ๐๕๐๖/๑๘๑๗๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๔. ขออนุมัติจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย นร ๐๕๐๖/๑๘๑๗๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๕. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นร ๐๕๐๖/๑๘๑๘๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๖. รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๖/๑๘๒๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๗. การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๓/๑๘๒๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๘. รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัยกรณีการก่อสร้างสะพานถาวรเพื่อทดแทนสะพานไม้เดิม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นร ๐๕๐๖/๑๘๒๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" นร ๐๕๐๖/๑๘๒๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๐. การดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ๑๕ จังหวัด นร ๐๕๐๖/๑๘๒๙๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๑. ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา นร ๐๕๐๕/๑๘๔๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๒. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นร ๐๕๐๖/๑๘๔๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท นร ๐๕๐๖/๑๘๕๖๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๔. สถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนพฤษภาคมและแนวโน้มปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๗/๑๘๖๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๕. ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) นร ๐๕๐๕/๑๘๔๕๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๖. รายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงมหาดไทย นร ๐๕๐๕/๑๙๐๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๗. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นร ๐๕๐๕/๑๙๐๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๘. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นร ๐๕๐๖/๑๙๐๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๙. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นร ๐๕๐๖/๑๙๐๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๐. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นร ๐๕๐๖/๑๙๐๔๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๑. ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๙๐๔๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๒. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นร ๐๕๐๕/๑๙๑๕๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๓. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ศาสตราจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ฯ) นร ๐๕๐๕/๑๙๑๕๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๔. ขอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก ขวัญชาติ กล้าหาญ) นร ๐๕๐๕/๑๙๑๘๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๕. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางนฤมล ธารดำรงค์ และ พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา) นร ๐๕๐๕/๑๙๑๙๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๖. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) นร ๐๕๐๘/๑๙๒๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๗. การแต่งตั้งข้าราชการ (นางสาวนงนารถ เพชรสม) นร ๐๕๐๘/๑๙๒๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิรุตติ คุณวัฒน์ นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร) นร ๐๕๐๖/๑๙๒๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ และนายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์) นร ๐๕๐๖/๑๙๒๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๐. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "มาตรการเชิงรุก - เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" นร ๐๕๐๖/๑๙๒๔๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ นร ๐๕๐๘/๑๙๒๔๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๒. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพิทยา พุกกะมาน) นร ๐๕๐๖/๑๙๒๖๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๓. การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ นร ๐๕๐๖/๑๙๒๗๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๔. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสหวัฒน์ แน่นหนา และนายเอนก สีหามาตย์) นร ๐๕๐๘/๑๙๓๐๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๕ ราย ๑. พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๑๙๓๑๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๖. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (รวม ๓ ตำแหน่ง) (นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ฯ) นร ๐๕๐๖/๑๙๓๑๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๗. การให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง นร ๐๕๐๖/๑๙๓๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๘. การแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ นร ๐๕๐๖/๑๙๓๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๙. ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๙๓๖๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๐. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๔ ราย ๑. นายอารี ไกรนรา ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๑๙๓๖๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๑. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุชน ชาลีเครือ , นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ) นร ๐๕๐๕/๑๙๓๗๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๒. การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ นร ๐๕๐๕/๑๙๓๗๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๓. ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก และสหสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้าน นร ๐๕๐๖/๑๙๔๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๔. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ นร ๐๕๐๖/๑๙๔๔๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๕. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดนครนายก ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๙๔๘๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๖. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ และนายกฤษ ศรีฟ้า) นร ๐๕๐๖/๑๙๕๐๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๗. การขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม ๓ ประเทศ นร ๐๕๐๖/๑๙๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๘. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล และนางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์) นร ๐๕๐๕/๑๙๕๔๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "นโยบายแอลกอฮอล์เพื่ออนาคตเยาวชนไทย" นร ๐๕๐๕/๑๙๕๕๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๐. การเบิกจ่ายค่าชดเชยผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง เยียวยา ชาวบ้านผู้ครอบครองที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ระบบโลจิสติกส์ นร ๐๕๐๕/๑๙๕๗๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๑. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๙๖๕๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๒. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) (นางดุษฎี อัมรานุรักษ์) นร ๐๕๐๘/๑๙๗๙๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายชาญเวช ศรัทธาพุทธ) นร ๐๕๐๘/๑๙๘๐๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๔. ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการใช้นโยบายราคาเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็ว นร ๐๕๐๕/๑๙๘๙๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๕. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ เมกะวัตต์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นร ๐๕๐๖/๑๙๙๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๖. การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายธานินทร์ อังสุวรังษี) นร ๐๕๐๖/๒๐๒๖๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๗. สรุปรายงานการประเมินผลหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นร ๐๕๐๕/๑๙๗๘๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๘. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) (นางดุษฎี อัมรานุรักษ์) นร ๐๕๐๘/๑๙๗๙๕ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๙. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายชาญเวช ศรัทธาพุทธ) นร ๐๕๐๘/๑๙๘๐๐ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๐. แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย นร ๐๕๐๕/๑๙๘๑๘ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมและประเทศชาติ" นร ๐๕๐๕/๑๙๙๒๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๒. การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ และนายลลิต ถนอมสิงห์) นร ๐๕๐๘/๑๙๙๔๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๓. ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๐๐๐๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๔. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายภาวิช ทองโรจน์ และนายกิตติ ลิ่มสกุล) นร ๐๕๐๖/๒๐๐๑๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๕. สถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นร ๐๕๐๖/๒๐๐๔๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ) นร ๐๕๐๓/๒๐๒๘๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๗. น้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันดิบลงสู่ทะเล จังหวัดระยอง นร ๐๕๐๖/๒๐๓๓๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๘. แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีบุตรชายของนางแล้ม ทิมทอง เสียชีวิตในระหว่างการเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจินดาภรณ์ จังหวัดสงขลา) นร ๐๕๐๕/๒๐๓๕๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๙. การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐

นร ๐๕๐๖/๒๐๕๙๑

๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๐. รายงานผลการเสนอชื่อผู้สมัครของไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของ UNIDO

นร ๐๕๐๖/๒๐๕๙๖

๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๑. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายพรชาต บุนนาค)

นร ๐๕๐๘/๒๐๖๐๕

๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๒. การพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (นายกฤษดา รักษากุล)

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๐๒

๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๓. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาของไทยในโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA PVPS (International Energy Agency - Photovoltaic Power System) และการลงนามในข้อตกลงดำเนินการ (Implementing Agreement : IA) นร ๐๕๐๖/๒๐๗๓๓

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๔. การเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๒๐๗๘๘ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๕. ผลการดำเนินงานในการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง นร ๐๕๐๖/๒๐๘๓๑ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๖. ความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องน้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันดิบลงสู่ทะเลจังหวัดระยอง นร ๐๕๐๖/๒๑๐๒๒ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๗. รายงานความก้าวหน้าการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๖ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๘. การกำหนดแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส นร ๐๕๐๖/๒๑๑๑๑ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๙. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (จำนวน ๗ ราย ๑. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๒๑๘๐๑ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๐. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา นร ๐๕๐๖/๒๐๙๔๔ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๑. มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ นร ๐๕๐๖/๒๑๒๗๙ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๒. รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๕ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๗ ราย ๑. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๑๒๒๒ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นายเริงชัย ประยูรเวช) นร ๐๕๐๘/๒๑๒๒๔ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๕. รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง นร ๐๕๐๖/๒๑๒๓๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๖. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (นายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล) นร ๐๕๐๕/๒๑๒๔๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๗. แต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) นร ๐๕๐๖/๒๑๓๔๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๘. ให้อำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุด นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๑๓๔๔ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๙. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) นร ๐๕๐๘/๒๑๓๓๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๐. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน) (นายสมนึก บำรุงสาลี และนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ) นร ๐๕๐๘/๒๑๓๘๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๑. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๒๑๓๘๔ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๒. การดูแลผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลชาวโรฮิงญา นร ๐๕๐๕/๒๑๔๐๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๓. การปาฐกถาพิเศษ "Uniting for the future : Learning from each other's experience" นร ๐๕๐๖/๒๑๔๕๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นายนิทัศน์ รายยวา ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๑๔๖๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๕. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ นร ๐๕๐๖/๒๑๔๖๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๖. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร นร ๐๕๐๖/๒๑๔๗๓ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๗. รายงานการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันดิบลงทะเลอ่าวมาบตาพุดและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ นร ๐๕๐๖/๒๑๔๗๔ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๘. การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๙. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๖ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๐. การสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา นร ๐๕๐๕/๒๑๕๔๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๒. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๕) นร ๐๕๐๖/๒๑๕๘๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "แนวคิดการพัฒนาคนของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" นร ๐๕๐๕/๒๑๖๕๕ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๔. ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) งานสัญญาที่ ๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) และความเห็นในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางซื่อ งานสัญญาที่ ๕ นร ๐๕๐๖/๒๑๗๖๘ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๕. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๑๗๗๒ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๖. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จำนวน ๓ คน ๑.นายนภศูล อังคทะวานิช ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๒๒๒๖๐ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๗. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (จำนวน ๙ คน ๑. นายครรชิต มาลัยวงศ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๕/๒๒๕๒๐ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๘. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๑๓๖๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๙. การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กระทรวงการคลัง) (นายอำพน กิตติอำพน) นร ๐๕๐๘/๒๑๙๖๑ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๐. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๘/๒๑๙๘๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๑. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ นร ๐๕๐๕/๒๑๙๙๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายอภิชาติ จีระวุฒิ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๒๐๕๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๓. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๒๐๗๕ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๔. ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง นร ๐๕๐๓/๒๒๑๐๒ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๕. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๓/๒๒๑๐๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๖. การโอนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (นายวิทยา พานิชพงศ์) นร ๐๕๐๘/๒๒๑๑๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๗.

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๒๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๘. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๑๗ ราย ๑. นายภาณุ อุทัยรัตน์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๒๑๗๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๙. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๒๒๒๓ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๐. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายดำรงค์ พิเดช) นร ๐๕๐๖/๒๒๒๓๐ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ตะกั่วในสีทาอาคาร ภัยที่ป้องกันได้" นร ๐๕๐๕/๒๒๒๗๒ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๒. การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตามโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน เพื่อนำมาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๖/๒๒๒๗๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๓. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการและแผนธุรกิจโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) นร ๐๕๐๖/๒๒๒๘๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๔. แผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาสัมปทาน และแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นร ๐๕๐๖/๒๒๓๔๑ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๕. รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากำลังภาครัฐ นร ๐๕๐๕/๒๒๓๘๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๖. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การจัดระบบประกันสังคมถ้วนหน้า" นร ๐๕๐๕/๒๒๔๐๑ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๗. การให้ความช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นร ๐๕๐๖/๒๒๔๘๗ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๘. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร ๐๕๐๖/๒๒๔๙๓ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๙. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๒๕๐๕ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๐. การทบทวนกฎหมายที่ตราโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๕๐ นร ๐๕๐๓/๒๒๕๘๕ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๑. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ เพื่อเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นร ๐๕๐๕/๒๒๖๒๓ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๒. การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑๒ นร ๐๕๐๗/๒๒๖๓๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๓. การแต่งตั้งข้าราชการ (นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ) นร ๐๕๐๘/๒๒๖๕๐ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๔ ราย ๑. นายพิศาล มาณวพัฒน์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๒๖๕๗ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๕. การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ) นร ๐๕๐๘/๒๒๖๕๙ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๖. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นายจุมพล ริมสาคร) นร ๐๕๐๘/๒๒๖๖๒ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๗. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางอัญชลี เต็งประทีป) นร ๐๕๐๘/๒๒๖๖๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๘. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (สำนักงานผู้แทนการค้าไทย) นร ๐๕๐๖/๒๒๖๘๙ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๙. การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) (ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) นร ๐๕๐๖/๒๒๖๙๕ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๐. การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (นายสุวัช เซียศิริวัฒนา) นร ๐๕๐๕/๒๒๗๔๕ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๒๗๙๒ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๒. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน "พูดจาหาทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวที" นร ๐๕๐๕/๒๒๘๐๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๓. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง จำนวน ๔ รายการ) นร ๐๕๐๕/๒๒๘๒๓ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๗ ราย ๑. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๒๘๓๒ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข , พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ) นร ๐๕๐๘/๒๒๘๓๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๖. ขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อน สารตะกั่ว ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองคดีหมายเลขดำ ที่ อ. ๕๙๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ฮ. ๗๔๓/๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๒๒๘๔๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๗. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายขจร วีระใจ) นร ๐๕๐๕/๒๒๙๒๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๘. ให้ความเห็นชอบต่ออายุการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) นร ๐๕๐๘/๒๒๙๒๖ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๙. ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน) (นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ) นร ๐๕๐๘/๒๒๙๒๙ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๐. การแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง นร ๐๕๐๖/๒๒๙๕๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๑. ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๒๙๙๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๒. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นร ๐๕๐๖/๒๓๐๒๘ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๓. ขออนุมัติกู้เงินสำหรับใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๒๓๐๔๐ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๔. ร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๓๑๑๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๕. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก นร ๐๕๐๖/๒๓๑๒๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๖. การแก้ไขปัญหาราคายางพารา นร ๐๕๐๖/๒๓๑๔๓ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๗. ผลสรุปจากการประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย พัฒนาประชาธิปไตยและประเทศร่วมกัน นร ๐๕๐๖/๒๓๑๖๐ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๘. มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ นร ๐๕๐๓/๒๓๑๗๖ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๙. การแต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙ (จำนวน ๑๔ คน ๑. นายอาทิตย์ อิสโม ฯลฯ) นร ๐๕๐๕/๒๓๒๒๓ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๒๐. การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นร ๐๕๐๓/๒๓๒๒๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๒๑. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๒๓๑๗๐ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๒๒. รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๒๖๗๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๒๓. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์)

นร ๐๕๐๘/๒๓๔๙๑

๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๒๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายทวี ตั้งเสรี)

นร ๐๕๐๘/๒๓๔๙๓

๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๒๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

นร ๐๕๐๓/๒๓๕๒๐

๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๒๖. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๓๕๔๔

๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๒๗. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นายสมชัย ศิริวัฒนโชค) นร ๐๕๐๘/๒๓๕๔๖

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๒๘. ประธาน FATF แจ้งมติถอดถอนรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ นร ๐๕๐๕/๒๓๕๕๔ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๒๙. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นร ๐๕๐๕/๒๓๕๘๓ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๐. การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล) นร ๐๕๐๖/๒๓๕๙๕ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๑. รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ นร ๐๕๐๖/๒๓๖๔๐ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๒. โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๓๖๙๕ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๓. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๓๗๐๗ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นร ๐๕๐๕/๒๓๗๓๘ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๕. รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๖/๒๓๗๖๔ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๖. ขออนุมัติวงเงินเกิน ๑.๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการจ้างเหมาทำการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บางปู) - บ้านคลองกระบือ ตอน ๓ นร ๐๕๐๖/๒๓๗๗๐ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๗. ยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๒๓๗๙๑ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๘. มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๓๘๒๕ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๙. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (พลตำรวจโท วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์) นร ๐๕๐๖/๒๓๘๔๗ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๐. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ นร ๐๕๐๕/๒๓๘๕๘ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การปฏิรูปครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ" นร ๐๕๐๕/๒๓๘๙๘ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "วิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด" นร ๐๕๐๖/๒๔๒๘๗ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง นร ๐๕๐๘/๒๔๓๑๓ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๔. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง นร ๐๕๐๘/๒๔๓๑๙ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๕. การแต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) นร ๐๕๐๘/๒๔๓๒๑