ลำดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ
 

                 ปี ๒๕๕๖                   

. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และนายสุวัช เซียศิริวัฒนา)

     นร ๐๕๐๘/๓๘๐

๐๘/๐๑/๒๕๕๖
. การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักบริหารระดับสูง) (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (นางสุวรรณา พาศิริ)

     นร ๐๕๐๘/๓๘๒

๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๓. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายวณิชย์ อ่วมศรี)

     นร ๐๕๐๘/๓๘๔

๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๔. การแต่งตั้งข้าราชการ และขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ครบเกษียณอายุพ้นจากราชการ (เพิ่มเติม) (กระทรวงมหาดไทย) (นายสมหวัง ดำรงพงศาวัฒน์)

     นร ๐๕๐๘/๓๘๖

๐๘/๐๑/๒๕๕๖
. ผลการสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕   นร ๐๕๐๖/๔๙๖

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๖. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาระบบขนส่งทางราง   นร ๐๕๐๖/๕๔๖ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๗. ขออนุมัติดำเนินโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๑๓ คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์   นร ๐๕๐๕/๖๒๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๘. มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  นร ๐๕๐๕/๖๓๑ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๙. ขอรับการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๖๔๙ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๐. รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) นร ๐๕๐๖/๖๖๐ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๑. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นร ๐๕๐๕/๖๖๒ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๒. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๗๑๗ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๓. การขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล นร ๐๕๐๕/๗๒๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๔. ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) งานสัญญาที่ ๔ นร ๐๕๐๖/๘๒๕ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๕. การขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีของจังหวัด สุราษฎร์ธานี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๘๘๕ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๖. (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๙๓๗ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๗. (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๔๗๓ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๘. ขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๘๖๙ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๑๙. พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต นร ๐๕๐๖/๑๑๔๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๒๐. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่อง การบริหารจัดการระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติสินามิ นร ๐๕๐๖/๘๖๗ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖
๒๑. แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) (นายอำนาจ พัวเวส) นร ๐๕๐๘/๑๑๔๐ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๒. การกำกับดูแลราคาสินค้าจากการดำเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ นร ๐๕๐๖/๑๑๖๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๓. การปรับปรุงและแต่งตั้งกรรมการในองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) (จำนวน ๗ ตำแหน่ง) นร ๐๕๐๖/๑๒๙๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๔. ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นร ๐๕๐๖/๑๒๙๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑. นายชูศักดิ์ เกวี ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๑๓๐๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๖. ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย - เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๑๓๙๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๗. การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นร ๐๕๐๕/๑๔๖๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๘. การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม นร ๐๕๐๕/๑๔๘๖ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๒๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของรัฐ นร ๐๕๐๖/๑๕๑๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๐. การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) นร ๐๕๐๖/๑๕๒๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๑. ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย นร ๐๕๐๖/๑๕๕๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๒. โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ ๑ - ๓ นร ๐๕๐๖/๑๖๒๘ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๓. สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๑๘๓ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๔. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๘๖๕ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๕. การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เป็นวันสำคัญของชาติ นร ๐๕๐๕/๑๗๑๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๖. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่เพื่อสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างมีคุณค่า คุณประโยชน์ และคุณธรรม" นร ๐๕๐๕/๑๖๗๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๓๗. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) (นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย) นร ๐๕๐๘/๑๘๖๓ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๓๘. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางสาวสุนันทา แสงทอง) นร ๐๕๐๘/๑๘๘๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๓๙. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์) นร ๐๕๐๘/๑๙๒๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๐. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๑๙๖๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๑. ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย นร ๐๕๐๖/๒๐๒๖ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๒. การอนุมัตินำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า นร ๐๕๐๖/๒๐๓๑ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๓. ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๑๐๑ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๔. การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นร ๐๕๐๖/๒๑๒๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๕. การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง นร ๐๕๐๖/๒๑๓๓ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๖. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ นร ๐๕๐๖/๒๑๓๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๗. การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๑๘๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๘. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๒๑๙๖ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๙. ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ นร ๐๕๐๕/๒๒๒๔ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๕๐. การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๖/๒๓๗๗ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๕๑. สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๒๕๐๐ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๒. รายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ และ ๒ รวม ๙ จังหวัด นร ๐๕๐๕/๒๕๑๘ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๓. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) (นายชาย นครชัย และนายเขมชาติ เทพไชย) นร ๐๕๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๔. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา นร ๐๕๐๖/๒๕๔๓ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๖๑๒ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๖. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นร ๐๕๐๖/๒๖๗๔ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๗. การปรับปรุงโครงสร้างและการกำกับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ำ [ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดำเนินโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ] นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๗๐๒ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๘. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางบริการทางหลวงหมายเลข ๗ กรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอน ๑ และตอน ๒ นร ๐๕๐๖/๒๗๐๖ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๕๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติด้านบริการรักษาพยาบาล" นร ๐๕๐๕/๒๗๑๐ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๐. ขออนุมัติเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกรมเจ้าท่าเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน เป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด นร ๐๕๐๖/๒๗๑๕ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๑. ขออนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดรับจำนำ นร ๐๕๐๖/๒๗๔๘ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย นร ๐๕๐๖/๒๘๑๖ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๓. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ นร ๐๕๐๓/๒๙๑๙ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๔. แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๕๒ ระหว่างนายพรชัย ปรีชาปัญญา ผู้ฟ้องคดี นางก่องกานดา ชยามฤต ผู้ร้องสอด นายกรัฐมนตรีที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย นร ๐๕๐๓/๒๙๓๗ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๒๙๖๐ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๖. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จำนวน ๒๓ ราย ๑. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ฯลฯ) นร ๐๕๐๕/๒๙๖๖ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๗. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อความยั่งยืน" นร ๐๕๐๖/๒๙๗๑ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๘. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา (จำนวน ๘ คน ๑. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๕/๓๐๔๐ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๖๙. การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ นร ๐๕๐๖/๓๐๖๕ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖
๗๐. ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๓๒๐๔

๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์)

นร ๐๕๐๘/๓๒๑๘

๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๒. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นร ๐๕๐๖/๓๒๗๗

๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๓. การเสนอชื่อผู้สมัครจากประเทศไทยเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการบริหารของ International Trade Center (ITC)

นร ๐๕๐๖/๓๒๘๕

๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางอ่องจิต เมธยะประภาส และนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) นร ๐๕๐๘/๓๒๙๔

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๕. ขออนุมัติเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก นร ๐๕๐๕/๓๓๙๘ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๖. การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพสำหรับการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) นร ๐๕๐๕/๓๔๐๘ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๗. ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๗ [9th International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance (ISFFEI) 2014] นร ๐๕๐๖/๓๔๓๑ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๘. การดำเนินงานบูรณาการแผนงาน/โครงการสำหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็นข้อ ๘ การวิจัยและพัฒนา นร ๐๕๐๖/๓๔๕๙ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๗๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนานันทนาการของประเทศไทย" นร ๐๕๐๖/๓๕๙๒ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๘๐. วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน 2556) นร ๐๕๐๕/ว ๒๕ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖
๘๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายสุรพงศ์ สุขุปัญญารักษ์) นร ๐๕๐๘/๓๘๙๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๒. การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นร ๐๕๐๖/๓๙๑๘ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๓. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๓๙๒๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๔. การแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๓๙๗๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายชลธิศ สุรัสวดี ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๓๙๘๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๖. การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (นายประยูร เชี่ยววัฒนา) นร ๐๕๐๖/๔๐๐๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๗. รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนของประชาชน นร ๐๕๐๖/๔๐๕๐ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๘. การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๔๑๒๐ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๘๙. การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร ๐๕๐๖/๔๑๒๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๐. การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) นร ๐๕๐๒/ว(ล)๔๑๔๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๑. รายงานสถานะปัจจุบันในการดำเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี นร ๐๕๐๕/๓๙๘๑ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๒. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ นร ๐๕๐๕/๔๔๗๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๓. การร่วมทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ ๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นร ๐๕๐๖/๓๙๘๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๔. ขออนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค นร ๐๕๐๕/๔๓๘๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖
๙๕. การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ำของเขื่อนภูมิพล ปี ๒๕๕๔ นร ๐๕๐๗/๔๔๖๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๙๖. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายสุรพล รัตนไชย) นร ๐๕๐๘/๔๔๙๐ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๙๗. การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวอัจฉรา โกศัลวัฒน์) นร ๐๕๐๘/๔๔๙๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๙๘. การค้ำประกันเงินกู้โครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้ง ปี ๒๕๔๗ นร ๐๕๐๖/๔๖๖๑ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๙๙. การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นร ๐๕๐๕/๔๖๗๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๐. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) นร ๐๕๐๓/๔๗๒๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๑. บรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (กระทรวงยุติธรรม) (นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร) นร ๐๕๐๘/๔๗๓๓ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๒. ข้อเสนอแผนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งต่อไป นร ๐๕๐๒/๔๗๕๒ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๓. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ นร ๐๕๐๕/๔๗๖๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๔. ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอล จังหวัดตาก นร ๐๕๐๕/๔๘๒๔ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๕. แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๔๘๖๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๖. มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า นร ๐๕๐๖/ว ๓๐ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๗. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวเยาวพร ปิยมาพรชัย) นร ๐๕๐๘/๕๒๔๒ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๘. ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๕๒๕๘ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๐๙. รายงานผลการอนุญาตให้เหยื่อจากการค้ามนุษย์เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/๕๒๙๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๐. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุระ เตชะทัต และนายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข) นร ๐๕๐๕/๕๓๐๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๑. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์) นร ๐๕๐๘/๕๓๕๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์) นร ๐๕๐๘/๕๓๕๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๓. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (นายเอนก สีหามาตย์ และนางวิไล วิทยานารถไพศาล) นร ๐๕๐๘/๕๓๗๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๔. ขออนุมัติกู้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๕๔๗๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๖/๕๔๘๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๖. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๖/๕๔๘๘ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๗. ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ นร ๐๕๐๖/๕๕๐๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๘. ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ ๓ - ๔ นร ๐๕๐๖/๕๗๑๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๑๙. การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) นร ๐๕๐๖/๕๗๑๗ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๒๐. การสนับสนุนงบประมาณค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเร่งรัดให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง นร ๐๕๐๘/๕๗๓๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๒๑. แผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๕๗๕๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๒๒. แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๖๐๙๗ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖
๑๒๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์)

นร ๐๕๐๘/๕๙๕๔

๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๒๔. ขออนุมัติงบประมาณและขยายเวลาผูกพันงบประมาณค่าเช่ารถยนต์ ๓ คัน เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๖/๖๐๐๕

๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๒๕. ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

นร ๐๕๐๕/๖๐๒๘

๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๒๖. การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๖๐๔๕

๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๒๗. แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ประจำปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๖๑๖๑

๐๕/๐๓/๒๕๕๖

๑๒๘. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นางอังคณา ไชยมนัส) นร ๐๕๐๖/๖๑๗๐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๒๙. ผลการประกวดราคางานโยธา สัญญาที่ ๖ (งานระบบราง) โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๖๑๘๒ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๐. การขอปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ. นร ๐๕๐๖/๖๑๘๘ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์) นร ๐๕๐๘/๖๕๑๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๒. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (นายสมชาย ใบม่วง) นร ๐๕๐๘/๖๕๑๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) (นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ และนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) นร ๐๕๐๘/๖๕๒๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๔. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ) นร ๐๕๐๖/๖๕๕๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๕. รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) นร ๐๕๐๖/๖๖๑๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๖. การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๖/๖๖๒๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต) นร ๐๕๐๖/๖๖๕๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๘. ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นโยบายของคณะกรรมการและโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต นร ๐๕๐๖/๖๖๘๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๓๙. การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๖๗๑๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๐. ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง นร ๐๕๐๖/๖๗๑๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๑. มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด นร ๐๕๐๖/๖๘๓๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๒. การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการที่ ๓ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/๖๘๖๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๓. การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง นร ๐๕๐๖/๖๘๗๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๔. การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๖๙๐๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๕. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน นร ๐๕๐๕/๖๙๘๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๖. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติม (นายธวัช สุวุฒิกุล และ นายประมา ศาสตระรุจิ) นร ๐๕๐๕/๗๐๖๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๗. แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ) นร ๐๕๐๖/๗๖๒๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๘. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นายสมชาติ สร้อยทอง) นร ๐๕๐๘/๗๒๔๑ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๔๙. การให้คณะรัฐมนตรีส่งเสริมและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผ้าไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี นร ๐๕๐๖/๗๓๖๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๐. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์) นร ๐๕๐๘/๗๓๗๒ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๑. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ "บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย" นร ๐๕๐๕/๗๔๔๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นร ๐๕๐๓/๗๔๗๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๓. แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา นร ๐๕๐๕/๗๕๙๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๔. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๖/๗๖๐๑ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๕. การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๗๖๐๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๖. การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นร ๐๕๐๖/๗๖๔๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๗. แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๗๘๔๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๘. มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า นร ๐๕๐๖/๗๘๔๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๕๙. โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๗๘๕๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๐. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๔) นร ๐๕๐๖/๗๘๕๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๑. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๘๐๖๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล) นร ๐๕๐๘/๗๙๒๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๓. การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on Customs) นร ๐๕๐๖/๘๐๐๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๔. ขออนุมัติขยายวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช) วงเงิน ๖๐๕ ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๘๐๗๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๕. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นร ๐๕๐๓/๘๐๘๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๖. ร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Energy Action Plan) นร ๐๕๐๖/๘๐๘๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๗. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)] นร ๐๕๐๖/๘๑๕๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๘. โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๘๑๖๐ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๖๙. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๖/๘๑๖๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๐. รายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าที่ไทยบริจาคให้แก่เมียนมาร์ นร ๐๕๐๖/๘๑๖๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์) นร ๐๕๐๖/๘๒๕๑ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๒. ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๕/๘๓๑๐ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๓. การดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต นร ๐๕๐๕/๘๓๑๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๔. รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบำรุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๘๓๒๐ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๕. ขออนุมัติให้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกตำแหน่งหนึ่ง (นายอธิปัตย์ บำรุง) นร ๐๕๐๖/๘๓๓๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๖. แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๘๔๐๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๗.

การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ นร ๐๕๐๖/๘๖๕๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๘. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นร ๐๕๐๖/๘๗๔๒ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖
๑๗๙. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นร ๐๕๐๓/๘๖๐๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๐. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (จำนวน ๓ ราย ๑. นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ฯ) นร ๐๕๐๘/๘๖๘๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๑. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑ (กระทรวงมหาดไทย) (นายวิทยา ผิวผ่อง และนายวันชัย สุทิน) นร ๐๕๐๘/๘๖๘๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๒. ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) นร ๐๕๐๗/๘๘๐๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๓. ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) นร ๐๕๐๖/๘๘๓๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๔. โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๘๘๔๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๕. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา) นร ๐๕๐๘/๘๘๗๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๖. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม) (นายสมชาย พิพุธวัฒน์) นร ๐๕๐๘/๘๘๗๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๗. การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ นร ๐๕๐๖/๘๘๘๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๘. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๘๙๗๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๘๙. การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๖/๙๐๔๔ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๙๐. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม ๕ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๙๑๔๔ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๙๑. ข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข นร ๐๕๐๕/๙๒๑๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖
๑๙๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ และนายมรุต จิรเศรษฐสิริ)

นร ๐๕๐๘/๙๓๗๕

๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๓. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางคมขำ ฉัตราคม)

นร ๐๕๐๘/๙๓๘๙

๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๔. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) (นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ)

นร ๐๕๐๘/๙๓๙๑

๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๕. แผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๖/๙๔๒๒

๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๖. ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Refinance หนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๙๔๖๖

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๑๙๗. การขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) นร ๐๕๐๕/๙๕๐๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๘. การดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน นร ๐๕๐๖/๙๕๒๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๙๙. การจัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นร ๐๕๐๓/๙๕๙๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ และนายถาวร จำปาเงิน) นร ๐๕๐๖/๙๗๐๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๖/๙๗๗๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๒. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน เพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๖/๙๗๙๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) นร ๐๕๐๘/๑๐๒๕๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) (นายครรชิต พุทธโกษา) นร ๐๕๐๘/๑๐๒๕๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๕. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (นายจำนง แก้วชะฎา) นร ๐๕๐๘/๑๐๒๖๑ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๖. การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวรังสิมา จารุภา) นร ๐๕๐๘/๑๐๓๑๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๗. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี) นร ๐๕๐๘/๑๐๓๑๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๘. รายงานสรุปการดำเนินงานของ กฟผ. เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติพลังงานกรณีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นร ๐๕๐๖/๑๐๓๕๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๐๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ นร ๐๕๐๖/๑๐๓๖๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๐. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จำนวน ๑๗ คน ๑. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๕/๑๐๓๖๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๕ ราย ๑. นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๑๐๓๗๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสมชาย หาญหิรัญ และนายสุรพงษ์ เชียงทอง) นร ๐๕๐๘/๑๐๓๗๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดารณี เลศะวานิช) นร ๐๕๐๖/๑๐๓๙๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๔. รายงานผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ นร ๐๕๐๕/๑๐๔๖๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๕. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า นร ๐๕๐๖/๑๐๔๘๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๖. มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นร ๐๕๐๖/๑๐๔๙๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๗. ขออนุมัติกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๗,๘๒๔ ล้านบาท ของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๑๐๕๒๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๘. ขออนุมัติกู้เงินภายในประเทศสำหรับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา ๒๐ ตัน/เพลา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๑๐๕๗๑ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๑๙. แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ นร ๐๕๐๖/๑๐๘๒๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๐. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๑๐๘๕๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๑. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กระทรวงยุติธรรม) (พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๘๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวเพชรวรรณ พึ่งรัศมี) นร ๐๕๐๘/๑๑๐๑๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๓. ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๑๑๑๑๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายชุมพล ฐิตยารักษ์) นร ๐๕๐๘/๑๑๑๙๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๕. การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) (นายธีระพงษ์ โสดาศรี) นร ๐๕๐๘/๑๑๒๐๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๖. ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ นร ๐๕๐๖/๑๑๒๘๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๗. ขอความเห็นชอบชื่อสะพานและตราสัญลักษณ์สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ - ห้วยทราย) นร ๐๕๐๖/๑๑๒๙๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๘. โครงการ Institutional Capacity Building for ASEAN Monitoring and Statistics ภายใต้กรอบความสัมพันธ์อาเซียน - สหภาพยุโรป นร ๐๕๐๖/๑๑๓๐๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๒๙. คำกล่าวปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการประชุมประชาคมประชาธิปไตย นร ๐๕๐๖/๑๑๓๓๓ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๓๐. รายงานผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในงาน ITU TELECOM WORLD 2012 นร ๐๕๐๖/๑๑๔๙๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
๒๓๑. ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๖)

นร ๐๕๐๗/๑๑๕๗๙

๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๒. ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพื่อการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๒๖

๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๓. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายขจร วีระใจ)

นร ๐๕๐๘/๑๑๗๔๖

๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๔. การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นร ๐๕๐๖/๑๑๗๔๘

๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๕. ร่างแถลงการณ์เนปิดอว์เรื่องความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดของประเทศในอนุภูมิภาค ๖ ประเทศ นร ๐๕๐๕/๑๑๘๓๗

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๓๖. ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๑๘๖๑ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๗. การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นร ๐๕๐๖/๑๑๘๗๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นร ๐๕๐๕/๑๑๙๐๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๓๙. การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ นร ๐๕๐๖/๑๑๙๘๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๐. การขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ) นร ๐๕๐๘/๑๒๐๕๑ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวสุดสวาท เลาหวินิจ) นร ๐๕๐๘/๑๒๑๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๒. สรุปผลการวิจัยเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค" นร ๐๕๐๖/๑๒๒๐๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๓. การประชาสัมพันธ์การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๒๒๑๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๔. รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย นร ๐๕๐๖/๑๒๒๔๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๕. ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia - Pacific Water Summit : 2nd APWS) นร ๐๕๐๖/๑๒๒๔๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๖. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายสุเทพ ชิตยวงษ์ และนายโรจนะ กฤษเจริญ) นร ๐๕๐๘/๑๒๓๖๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๗. การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นร ๐๕๐๕/๑๒๓๖๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๘. ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก นร ๐๕๐๕/๑๒๓๗๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๔๙. การแต่งตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ นร ๐๕๐๕/๑๒๓๘๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๐. การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๒๓๙๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๑. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๒๐๕๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๒. การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม) นร ๐๕๐๓/๑๒๗๔๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๓. การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๒๗๙๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๔. การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๒๘๓๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๕. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ และนายมานะ คงวุฒิปัญญา) นร ๐๕๐๖/๑๒๘๕๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๖. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด) นร ๐๕๐๕/๑๒๘๖๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๗. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมบัติ รัตโน) นร ๐๕๐๕/๑๒๘๖๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๘. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (รวม ๒ ท่าน) (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน และนายจิรัฏฐ์ นิธิอนันตภร) นร ๐๕๐๖/๑๒๘๗๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕๙. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์) นร ๐๕๐๕/๑๒๘๘๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๐. ผลการประชุมคณะทำงานฝ่ายไทย - เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๒๘๗๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๑. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายซูการ์โน มะทา) นร ๐๕๐๕/๑๒๘๙๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๒. แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๒๙๐๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ และพันโท เอนก ยมจินดา) นร ๐๕๐๘/๑๒๙๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๒ ราย ๑. นายอรพงศ์ เทียนเงิน ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๑๒๙๗๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๕. การบริจาคเงินสมทบกองทุนสำหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Alliance of Civilizations - UNAOC) นร ๐๕๐๖/๑๓๐๒๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๖. การให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิษฐ์ถาวร และนางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์) นร ๐๕๐๖/๑๓๐๔๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ) นร ๐๕๐๖/๑๓๐๕๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๘. การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย - กัมพูชา ฝ่ายไทย นร ๐๕๐๖/๑๓๒๑๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๖๙. การโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของสำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นร ๐๕๐๕/๑๓๒๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๐. การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง ๕ ชุมชน นร ๐๕๐๕/๑๓๒๔๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๑. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) นร ๐๕๐๖/๑๓๓๔๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๒. สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๓๕๗๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๓. การแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล นร ๐๕๐๕/๑๓๖๒๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๔. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ ที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม) นร ๐๕๐๓/๑๓๖๖๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๕. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "บทบาทขององค์การประชาสังคมในการพัฒนา" นร ๐๕๐๕/๑๓๖๙๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๖. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๕/๑๓๖๙๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๗. ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๑๓๗๑๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๘. การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๓๗๓๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๗๙. ขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ นร ๐๕๐๖/๑๓๗๘๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๘๐. รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๓๗๙๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๘๑. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของชุมชน พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๑๓๘๔๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๘๒. ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี ๒๕๕๕ กรณีพิเศษ นร ๐๕๐๖/๑๓๘๗๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๘๓. กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๓๗๒๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖
๒๘๔. ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) (กระทรวงยุติธรรม) (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ )

นร ๐๕๐๘/๑๔๑๖๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๘๕. การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสุญาณี เวสสบุตร)

นร ๐๕๐๖/๑๔๒๕๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๘๖. ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นร ๐๕๐๓/๑๔๓๑๘

๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๘๗. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) (นายปกรณ์ อมรชีวิน และ นายอาทิตย์ อิสโม)

นร ๐๕๐๘/๑๔๓๒๔

๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๘๘. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๔ ราย ๑. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๑๔๓๓๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๘๙. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายอภินันท์ จันทรังษี) นร ๐๕๐๘/๑๔๓๔๑ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๐. การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ นร ๐๕๐๖/๑๔๓๔๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๑. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินเพื่อบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ นร ๐๕๐๓/๑๔๔๒๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๒. ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) นร ๐๕๐๓/๑๔๔๒๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๓. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๑๔๕๗๒ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๔. การพิจารณาทบทวนมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๔๖๐๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๕. การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ปีที่สอง รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๑๔๖๑๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๖. ขออนุมัติและประกาศนโยบาย "ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง" (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) เป็นวาระแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๑๔๖๔๒ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๗. ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) นร ๐๕๐๖/๑๔๘๘๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๘. การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๔๘๘๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๒๙๙. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายฐานันดร์ ปิยะศิริศิลป์) นร ๐๕๐๘/๑๔๙๐๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๐. การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๙๙๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๑. รายงานผลการดำเนินการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง นร ๐๕๐๖/๑๕๐๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๒. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕ กรณีพิเศษ นร ๐๕๐๖/๑๕๐๔๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๓. การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล นร ๐๕๐๖/๑๕๐๖๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๔. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ นร ๐๕๐๕/๑๕๑๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๕. รายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ นร ๐๕๐๕/๑๕๒๗๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๖. ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๕๒๙๒ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๗. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ นร ๐๕๐๖/๑๕๓๐๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๘. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดแพงเพชร วันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๕๓๐๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๐๙. รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ นร ๐๕๐๕/๑๕๓๙๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๐. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๕๔๐๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๑. การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ นร ๐๕๐๖/๑๕๔๐๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๒. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ นร ๐๕๐๖/๑๕๔๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๓. การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ปีที่สองรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๑๕๐๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๔. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๕๖๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) นร ๐๕๐๘/๑๕๖๖๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๖. เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๗๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๗. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด นร ๐๕๐๑/๑๕๗๕๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๘. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายนพพร มนูญผล) นร ๐๕๐๘/๑๕๗๗๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๑๙. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิโรธ สุนทรเลขา) นร ๐๕๐๖/๑๕๗๗๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๐. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๖/๑๕๗๘๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๑. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ นร ๐๕๐๕/๑๕๗๙๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "แนวทางการบรรเทาผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ" นร ๐๕๐๕/๑๕๗๙๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๓. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๕๘๐๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายอนันต์ ระงับทุกข์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๑๕๙๑๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๕. การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๑๕๙๑๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๖. ผลการจัดอันดับประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจำปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๕๙๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๗. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณกรณีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางบริการทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ สายทางเลี่ยงเมืองพิษณุโลก (ด้านใต้) ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๕๙๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๘. การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กค. กษ. ทก. พน. มท. รง. วท. ศธ. สธ. สปน. สำนักงาน ก.พ. สคก. สศช. ศอ.บต. อส. กห. ทส. พณ. วธ. อก. สำนักงาน ก.พ.ร. *กต. *กก. *พม. *คค. *ยธ. *กกต. *สำนักงาน ป.ป.ช. *ผผ. *สศ. *สตง. *สม. *สกท. *รถ. *สำนักงาน ป.ป.ส. *สำนักงาน ปปง. *สำนักงาน ปปท. *พว. *รล. *ตช. *สงป. *สมช. *สลน. *สขช. *สำนักงาน กปร. *พศ. *วช. *สกว. *กอ.รมน.) นร ๐๕๐๖/ว ๙๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๒๙. โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์ อำเภอเขาค้อ - อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นร ๐๕๐๕/๑๖๐๑๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๐. ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ข้อเสนอกรอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ นร ๐๕๐๖/๑๖๐๙๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๑. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นร ๐๕๐๕/๑๕๘๑๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๒. การปรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๖๑๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางพุทธชาติ อรุณเวช) นร ๐๕๐๘/๑๖๔๔๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๔. การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๑๖๔๕๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๕. รายงานผลการดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน นร ๐๕๐๕/๑๖๔๗๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๖. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม) (นายสมชาย ณ นครพนม) นร ๐๕๐๘/๑๖๕๑๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๗. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางเลาจนา เชาวนาดิศัย) นร ๐๕๐๘/๑๖๕๖๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๘. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสุทธิชัย สังขมณี และนายราฆพ ศรีศุภอรรถ) นร ๐๕๐๘/๑๖๕๙๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๓๙. การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม นร ๐๕๐๕/๑๖๕๙๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๐. แผนการลงทุนหลัก โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๑๖๗๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๑. การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ นร ๐๕๐๖/๑๖๗๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวสุมล ปวิตรานนท์) นร ๐๕๐๘/๑๖๗๗๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๓. แผนการลงทุนหลักเพื่อพัฒนาระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๗๐ นร ๐๕๐๕/๑๖๗๘๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๔. ผลการตรวจสอบราคากลางและวงเงินอุดหนุนระบบป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นร ๐๕๐๖/๑๖๘๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๕. การทบทวนแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ - บางซื่อ) ระยะที่ ๓ นร ๐๕๐๓/๑๖๙๔๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๖. การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแรงงานนอกระบบ นร ๐๕๐๓/๑๖๙๘๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๗. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" นร ๐๕๐๕/๑๗๑๖๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๘. การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน ๓ คน ๑. นายกฤษฎา มาลีวงศ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๑๗๘๕๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖
๓๔๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "แนวทางการแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อม : การทำแท้งไม่ปลอดภัย"

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๑๓

๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๐. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายสมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ)

นร ๐๕๐๘/๑๗๕๒๑

๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๑. ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๖/๑๗๕๕๘

๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๒. การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๐๑

๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๓. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ นร ๐๕๐๖/๑๗๖๗๐

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๔. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นร ๐๕๐๕/๑๗๖๘๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๕. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท นร ๐๕๐๖/๑๗๖๙๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๖. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๗๗๐๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๗. ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๘. แผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นร ๐๕๐๖/๑๘๐๑๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖
๓๕๙. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร) นร ๐๕๐๘/๑๘๐๗๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๐. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นร ๐๕๐๖/๑๘๐๙๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๑. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นร ๐๕๐๖/๑๘๑๕๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๒. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๖/๑๘๑๖๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๓. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ นร ๐๕๐๖/๑๘๑๗๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๔. ขออนุมัติจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย นร ๐๕๐๖/๑๘๑๗๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๕. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นร ๐๕๐๖/๑๘๑๘๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๖. รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๖/๑๘๒๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๗. การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๓/๑๘๒๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๘. รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัยกรณีการก่อสร้างสะพานถาวรเพื่อทดแทนสะพานไม้เดิม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นร ๐๕๐๖/๑๘๒๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๖๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" นร ๐๕๐๖/๑๘๒๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๐. การดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ๑๕ จังหวัด นร ๐๕๐๖/๑๘๒๙๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๑. ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา นร ๐๕๐๕/๑๘๔๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๒. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นร ๐๕๐๖/๑๘๔๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท นร ๐๕๐๖/๑๘๕๖๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๔. สถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนพฤษภาคมและแนวโน้มปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๗/๑๘๖๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๕. ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) นร ๐๕๐๕/๑๘๔๕๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๖. รายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงมหาดไทย นร ๐๕๐๕/๑๙๐๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๗. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นร ๐๕๐๕/๑๙๐๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๘. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นร ๐๕๐๖/๑๙๐๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๗๙. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นร ๐๕๐๖/๑๙๐๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๐. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นร ๐๕๐๖/๑๙๐๔๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๑. ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๙๐๔๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๒. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นร ๐๕๐๕/๑๙๑๕๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๓. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ศาสตราจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ฯ) นร ๐๕๐๕/๑๙๑๕๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๔. ขอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก ขวัญชาติ กล้าหาญ) นร ๐๕๐๕/๑๙๑๘๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๕. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางนฤมล ธารดำรงค์ และ พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา) นร ๐๕๐๕/๑๙๑๙๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๖. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) นร ๐๕๐๘/๑๙๒๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๗. การแต่งตั้งข้าราชการ (นางสาวนงนารถ เพชรสม) นร ๐๕๐๘/๑๙๒๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิรุตติ คุณวัฒน์ นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร) นร ๐๕๐๖/๑๙๒๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๘๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ และนายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์) นร ๐๕๐๖/๑๙๒๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๐. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "มาตรการเชิงรุก - เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" นร ๐๕๐๖/๑๙๒๔๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ นร ๐๕๐๘/๑๙๒๔๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๒. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพิทยา พุกกะมาน) นร ๐๕๐๖/๑๙๒๖๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๓. การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ นร ๐๕๐๖/๑๙๒๗๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๔. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสหวัฒน์ แน่นหนา และนายเอนก สีหามาตย์) นร ๐๕๐๘/๑๙๓๐๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๕ ราย ๑. พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๑๙๓๑๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๖. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (รวม ๓ ตำแหน่ง) (นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ฯ) นร ๐๕๐๖/๑๙๓๑๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๗. การให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง นร ๐๕๐๖/๑๙๓๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๘. การแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ นร ๐๕๐๖/๑๙๓๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๓๙๙. ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๙๓๖๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๐. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๔ ราย ๑. นายอารี ไกรนรา ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๑๙๓๖๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๑. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุชน ชาลีเครือ , นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ) นร ๐๕๐๕/๑๙๓๗๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๒. การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ นร ๐๕๐๕/๑๙๓๗๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๓. ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก และสหสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้าน นร ๐๕๐๖/๑๙๔๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๔. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ นร ๐๕๐๖/๑๙๔๔๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๕. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดนครนายก ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๙๔๘๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๖. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ และนายกฤษ ศรีฟ้า) นร ๐๕๐๖/๑๙๕๐๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๗. การขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม ๓ ประเทศ นร ๐๕๐๖/๑๙๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๘. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล และนางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์) นร ๐๕๐๕/๑๙๕๔๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๐๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "นโยบายแอลกอฮอล์เพื่ออนาคตเยาวชนไทย" นร ๐๕๐๕/๑๙๕๕๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๐. การเบิกจ่ายค่าชดเชยผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง เยียวยา ชาวบ้านผู้ครอบครองที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ระบบโลจิสติกส์ นร ๐๕๐๕/๑๙๕๗๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๑. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๑๙๖๕๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๒. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) (นางดุษฎี อัมรานุรักษ์) นร ๐๕๐๘/๑๙๗๙๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายชาญเวช ศรัทธาพุทธ) นร ๐๕๐๘/๑๙๘๐๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๔. ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการใช้นโยบายราคาเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็ว นร ๐๕๐๕/๑๙๘๙๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๕. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ เมกะวัตต์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นร ๐๕๐๖/๑๙๙๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๖. การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายธานินทร์ อังสุวรังษี) นร ๐๕๐๖/๒๐๒๖๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๗. สรุปรายงานการประเมินผลหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นร ๐๕๐๕/๑๙๗๘๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๘. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) (นางดุษฎี อัมรานุรักษ์) นร ๐๕๐๘/๑๙๗๙๕ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๑๙. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายชาญเวช ศรัทธาพุทธ) นร ๐๕๐๘/๑๙๘๐๐ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๐. แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย นร ๐๕๐๕/๑๙๘๑๘ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมและประเทศชาติ" นร ๐๕๐๕/๑๙๙๒๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๒. การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ และนายลลิต ถนอมสิงห์) นร ๐๕๐๘/๑๙๙๔๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๓. ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๐๐๐๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๔. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายภาวิช ทองโรจน์ และนายกิตติ ลิ่มสกุล) นร ๐๕๐๖/๒๐๐๑๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๕. สถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นร ๐๕๐๖/๒๐๐๔๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ) นร ๐๕๐๓/๒๐๒๘๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๗. น้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันดิบลงสู่ทะเล จังหวัดระยอง นร ๐๕๐๖/๒๐๓๓๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๘. แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีบุตรชายของนางแล้ม ทิมทอง เสียชีวิตในระหว่างการเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจินดาภรณ์ จังหวัดสงขลา) นร ๐๕๐๕/๒๐๓๕๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๔๒๙. การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐

นร ๐๕๐๖/๒๐๕๙๑

๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๐. รายงานผลการเสนอชื่อผู้สมัครของไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของ UNIDO

นร ๐๕๐๖/๒๐๕๙๖

๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๑. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายพรชาต บุนนาค)

นร ๐๕๐๘/๒๐๖๐๕

๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๒. การพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (นายกฤษดา รักษากุล)

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๐๒

๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๓. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาของไทยในโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA PVPS (International Energy Agency - Photovoltaic Power System) และการลงนามในข้อตกลงดำเนินการ (Implementing Agreement : IA) นร ๐๕๐๖/๒๐๗๓๓

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๔. การเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๒๐๗๘๘ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๕. ผลการดำเนินงานในการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง นร ๐๕๐๖/๒๐๘๓๑ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๖. ความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องน้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันดิบลงสู่ทะเลจังหวัดระยอง นร ๐๕๐๖/๒๑๐๒๒ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๗. รายงานความก้าวหน้าการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๖ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๘. การกำหนดแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส นร ๐๕๐๖/๒๑๑๑๑ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๓๙. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (จำนวน ๗ ราย ๑. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๒๑๘๐๑ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๐. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา นร ๐๕๐๖/๒๐๙๔๔ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๑. มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ นร ๐๕๐๖/๒๑๒๗๙ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๒. รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๕ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๗ ราย ๑. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๑๒๒๒ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นายเริงชัย ประยูรเวช) นร ๐๕๐๘/๒๑๒๒๔ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๕. รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง นร ๐๕๐๖/๒๑๒๓๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๖. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (นายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล) นร ๐๕๐๕/๒๑๒๔๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๗. แต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) นร ๐๕๐๖/๒๑๓๔๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๘. ให้อำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุด นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๑๓๔๔ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๔๙. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) นร ๐๕๐๘/๒๑๓๓๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๐. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน) (นายสมนึก บำรุงสาลี และนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ) นร ๐๕๐๘/๒๑๓๘๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๑. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๒๑๓๘๔ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๒. การดูแลผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลชาวโรฮิงญา นร ๐๕๐๕/๒๑๔๐๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๓. การปาฐกถาพิเศษ "Uniting for the future : Learning from each other's experience" นร ๐๕๐๖/๒๑๔๕๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นายนิทัศน์ รายยวา ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๑๔๖๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๕. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ นร ๐๕๐๖/๒๑๔๖๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๖. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร นร ๐๕๐๖/๒๑๔๗๓ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๗. รายงานการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันดิบลงทะเลอ่าวมาบตาพุดและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ นร ๐๕๐๖/๒๑๔๗๔ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๘. การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๕๙. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๖ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๐. การสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา นร ๐๕๐๕/๒๑๕๔๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๒. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๕) นร ๐๕๐๖/๒๑๕๘๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "แนวคิดการพัฒนาคนของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" นร ๐๕๐๕/๒๑๖๕๕ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๔. ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) งานสัญญาที่ ๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) และความเห็นในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางซื่อ งานสัญญาที่ ๕ นร ๐๕๐๖/๒๑๗๖๘ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๕. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๑๗๗๒ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๖. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จำนวน ๓ คน ๑.นายนภศูล อังคทะวานิช ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๒๒๒๖๐ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๗. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (จำนวน ๙ คน ๑. นายครรชิต มาลัยวงศ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๕/๒๒๕๒๐ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๘. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๑๓๖๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖
๔๖๙. การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กระทรวงการคลัง) (นายอำพน กิตติอำพน) นร ๐๕๐๘/๒๑๙๖๑ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๐. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๘/๒๑๙๘๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๑. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ นร ๐๕๐๕/๒๑๙๙๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายอภิชาติ จีระวุฒิ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๒๐๕๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๓. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๒๐๗๕ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๔. ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง นร ๐๕๐๓/๒๒๑๐๒ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๕. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๓/๒๒๑๐๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๖. การโอนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (นายวิทยา พานิชพงศ์) นร ๐๕๐๘/๒๒๑๑๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๗.

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๒๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๘. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๑๗ ราย ๑. นายภาณุ อุทัยรัตน์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๒๑๗๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๗๙. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๒๒๒๓ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๐. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายดำรงค์ พิเดช) นร ๐๕๐๖/๒๒๒๓๐ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ตะกั่วในสีทาอาคาร ภัยที่ป้องกันได้" นร ๐๕๐๕/๒๒๒๗๒ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๒. การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตามโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน เพื่อนำมาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๖/๒๒๒๗๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๓. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการและแผนธุรกิจโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) นร ๐๕๐๖/๒๒๒๘๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๔. แผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาสัมปทาน และแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นร ๐๕๐๖/๒๒๓๔๑ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๕. รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากำลังภาครัฐ นร ๐๕๐๕/๒๒๓๘๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๖. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การจัดระบบประกันสังคมถ้วนหน้า" นร ๐๕๐๕/๒๒๔๐๑ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๗. การให้ความช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นร ๐๕๐๖/๒๒๔๘๗ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๘. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร ๐๕๐๖/๒๒๔๙๓ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๘๙. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๒๕๐๕ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๐. การทบทวนกฎหมายที่ตราโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๕๐ นร ๐๕๐๓/๒๒๕๘๕ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๑. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ เพื่อเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นร ๐๕๐๕/๒๒๖๒๓ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๒. การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑๒ นร ๐๕๐๗/๒๒๖๓๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๓. การแต่งตั้งข้าราชการ (นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ) นร ๐๕๐๘/๒๒๖๕๐ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๔ ราย ๑. นายพิศาล มาณวพัฒน์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๒๖๕๗ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๕. การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ) นร ๐๕๐๘/๒๒๖๕๙ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๖. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นายจุมพล ริมสาคร) นร ๐๕๐๘/๒๒๖๖๒ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๗. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางอัญชลี เต็งประทีป) นร ๐๕๐๘/๒๒๖๖๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๘. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (สำนักงานผู้แทนการค้าไทย) นร ๐๕๐๖/๒๒๖๘๙ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๔๙๙. การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) (ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) นร ๐๕๐๖/๒๒๖๙๕ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๐. การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (นายสุวัช เซียศิริวัฒนา) นร ๐๕๐๕/๒๒๗๔๕ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๑. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๒๗๙๒ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๒. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน "พูดจาหาทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวที" นร ๐๕๐๕/๒๒๘๐๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๓. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง จำนวน ๔ รายการ) นร ๐๕๐๕/๒๒๘๒๓ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๗ ราย ๑. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๒๘๓๒ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข , พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ) นร ๐๕๐๘/๒๒๘๓๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๖. ขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อน สารตะกั่ว ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองคดีหมายเลขดำ ที่ อ. ๕๙๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ฮ. ๗๔๓/๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๒๒๘๔๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๗. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายขจร วีระใจ) นร ๐๕๐๕/๒๒๙๒๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๘. ให้ความเห็นชอบต่ออายุการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) นร ๐๕๐๘/๒๒๙๒๖ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๐๙. ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน) (นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ) นร ๐๕๐๘/๒๒๙๒๙ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๐. การแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง นร ๐๕๐๖/๒๒๙๕๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๑. ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๒๙๙๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๒. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นร ๐๕๐๖/๒๓๐๒๘ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๓. ขออนุมัติกู้เงินสำหรับใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๒๓๐๔๐ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๔. ร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๓๑๑๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๕. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก นร ๐๕๐๖/๒๓๑๒๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๖. การแก้ไขปัญหาราคายางพารา นร ๐๕๐๖/๒๓๑๔๓ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๗. ผลสรุปจากการประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย พัฒนาประชาธิปไตยและประเทศร่วมกัน นร ๐๕๐๖/๒๓๑๖๐ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๘. มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ นร ๐๕๐๓/๒๓๑๗๖ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๑๙. การแต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙ (จำนวน ๑๔ คน ๑. นายอาทิตย์ อิสโม ฯลฯ) นร ๐๕๐๕/๒๓๒๒๓ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๒๐. การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นร ๐๕๐๓/๒๓๒๒๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๒๑. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๖/๒๓๑๗๐ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๒๒. รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๒๖๗๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖
๕๒๓. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์)

นร ๐๕๐๘/๒๓๔๙๑

๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๒๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายทวี ตั้งเสรี)

นร ๐๕๐๘/๒๓๔๙๓

๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๒๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

นร ๐๕๐๓/๒๓๕๒๐

๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๒๖. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๓๕๔๔

๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๒๗. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นายสมชัย ศิริวัฒนโชค) นร ๐๕๐๘/๒๓๕๔๖

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๒๘. ประธาน FATF แจ้งมติถอดถอนรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ นร ๐๕๐๕/๒๓๕๕๔ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๒๙. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นร ๐๕๐๕/๒๓๕๘๓ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๐. การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล) นร ๐๕๐๖/๒๓๕๙๕ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๑. รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ นร ๐๕๐๖/๒๓๖๔๐ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๒. โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๓๖๙๕ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๓. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๓๗๐๗ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นร ๐๕๐๕/๒๓๗๓๘ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๕. รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๖/๒๓๗๖๔ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๖. ขออนุมัติวงเงินเกิน ๑.๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการจ้างเหมาทำการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บางปู) - บ้านคลองกระบือ ตอน ๓ นร ๐๕๐๖/๒๓๗๗๐ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๗. ยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๒๓๗๙๑ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๘. มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๓๘๒๕ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๓๙. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (พลตำรวจโท วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์) นร ๐๕๐๖/๒๓๘๔๗ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๐. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ นร ๐๕๐๕/๒๓๘๕๘ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การปฏิรูปครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ" นร ๐๕๐๕/๒๓๘๙๘ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "วิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด" นร ๐๕๐๖/๒๔๒๘๗ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง นร ๐๕๐๘/๒๔๓๑๓ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๔. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง นร ๐๕๐๘/๒๔๓๑๙ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๕. การแต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) นร ๐๕๐๘/๒๔๓๒๑ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๖. การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา นร ๐๕๐๖/๒๔๓๓๕ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๗. รายงานการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" นร ๐๕๐๕/๒๔๔๐๑ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๘. การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ นร ๐๕๐๖/๒๔๔๒๙ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๔๙. รายงานผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรยางพารา ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๔๔๗๗ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๕๐. รายงานผลการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมกรณีการชุมนุมของชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ นร ๐๕๐๖/๒๔๕๘๒ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๕๑. สถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนกรกฎาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๗/๒๔๕๘๙ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖
๕๕๒. รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นร ๐๕๐๓/๒๔๙๕๘ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๕๓. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๒๔๙๖๔ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๕๔. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน/ท้องถิ่น" นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๔ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๕๕. การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) นร ๐๕๐๘/๒๕๐๕๗ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๕๖. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี) (จำนวน ๓ ราย ๑. นางประภาศรี บุญวิเศษ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๕๐๕๘ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๕๗. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑ (นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) นร ๐๕๐๘/๒๕๐๖๐ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๕๘. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๖๖ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๕๙. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายวิชัย เทียนถาวร นายสมเกียรติ ศรสัมพ์ และนายเอนก หุตังคบดี) นร ๐๕๐๖/๒๕๐๘๒ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๖๐. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๒๕๑๑๓ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๖๑. ข้อเสนอแนะ "แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ" นร ๐๕๐๕/๒๕๑๔๘ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๖๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๔ ราย ๑. นายรัฐวุฒิ สุขมี ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๕๑๕๓ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๖๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายพูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา) นร ๐๕๐๘/๒๕๑๕๕ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๖๔. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายวิโรจน์ หมั่นคติธรรม) นร ๐๕๐๘/๒๕๑๕๙ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๖๕. การตั้งข้อสงวนในการให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาฯ นร ๐๕๐๖/๒๕๒๗๐ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๖๖. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๒๕๓๕๘ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๖๗. แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (นางสาววรางคณา อิ่มอุดม) นร ๐๕๐๖/๒๕๓๙๐ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๖๘. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๕๔๑๒ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๖๙. ขออนุมัติลงนามร่างพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์พลังงานอาเซียน (Protocol to amend the Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy) นร ๐๕๐๖/๒๕๔๔๓ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๗๐. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน (จำนวน ๗ ราย ๑. นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๖/๒๕๕๘๙ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๗๑. การแก้ไขปัญหาการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ นร ๐๕๐๖/๒๕๙๒๑ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖
๕๗๒. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) นร ๐๕๐๘/๒๕๕๗๖ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๗๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๘ ราย ๑. นายวรเดช วีระเวคิน ฯลฯ) นร ๐๕๐/๒๕๕๗๘ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๗๔ การโอนและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวรุจิรา ริมผดี และนายอำนาจ พัวเวส) นร ๐๕๐๘/๒๕๕๘๑ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๗๕. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การกัดเซาะชายฝั่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" นร ๐๕๐๖/๒๕๕๙๐ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๗๖. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง นร ๐๕๐๖/๒๕๖๐๒ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๗๗. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN - German Project on Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land Transport Sector) นร ๐๕๐๖/๒๕๖๐๘ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๗๘. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสวง ฤกษ์จรัล และนายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์) นร ๐๕๐๕/๒๕๗๗๕ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๗๙. เงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ACWC ๕ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๒๕๗๙๗ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๘๐. เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์น้ำปี ๒๕๕๖ และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก นร ๐๕๐๖/๒๕๘๒๖ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๘๑. การดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นร ๐๕๐๕/๒๕๘๓๐ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๘๒. การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน นร ๐๕๐๖/๒๕๘๓๒ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๘๓. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๙ ราย ๑. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๕๘๓๖ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๘๔. แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นางญาณี เลิศไกร และนางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์) นร ๐๕๐๘/๒๕๘๓๘ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๘๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๓ ราย ๑. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๕๘๔๑ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๘๖. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายโอฬาร พิทักษ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๕๘๔๔ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๘๗. ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดำเนินการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (Joint Statement on the Implementation of Sustainable Consumption and Production in ASEAN) นร ๐๕๐๖/๒๕๙๑๔ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๘๘. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด นร ๐๕๐๓/๒๕๙๒๓ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๘๙. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๒๓ ราย ๑. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๕๙๒๗ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๙๐. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) นร ๐๕๐๘/๒๕๙๒๙ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๙๑. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๒๕๙๔๙ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๙๒. ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับองค์กรส่งเสริมการค้าของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน นร ๐๕๐๖/๒๕๙๗๓ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๙๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ" นร ๐๕๐๕/๒๕๙๘๙ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๙๔. การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์) นร ๐๕๐๘/๒๖๐๑๒ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๙๕. ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๖/๒๖๐๖๓ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๙๖. ปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นร ๐๕๐๕/๒๖๐๙๙ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๙๗. แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา (การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา) นร ๐๕๐๕/๒๖๑๐๔ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๙๘. การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖ นร ๐๕๐๖/๒๖๑๕๔ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๕๙๙. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นร ๐๕๐๓/๒๖๑๖๖ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๖๐๐. โครงการลงทุนจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นร ๐๕๐๖/๒๖๒๒๑ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๖๐๑. โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๖๓๕๙ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๖๐๒. ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ช่วงที่ ๒) ระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๒๖๓๖๙ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๖๐๓. การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๒๖๔๐๕ ๒๔/๐๙/๒๕๕๖
๖๐๔. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)

นร ๐๕๐๘/๒๕๕๗๖

๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๐๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๘ ราย ๑. นายวรเดช วีระเวคิน ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๕๗๘

๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๐๖. การโอนและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวรุจิรา ริมผดี และนายอำนาจ พัวเวส) นร ๐๕๐๘/๒๕๕๘๑ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๐๗. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การกัดเซาะชายฝั่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"

นร ๐๕๐๖/๒๕๕๙๐

๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๐๘. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง นร ๐๕๐๖/๒๕๖๐๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๐๙. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN - German Project on Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land Transport Sector) นร ๐๕๐๖/๒๕๖๐๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๑๐. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสวง ฤกษ์จรัล และนายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์) นร ๐๕๐๕/๒๕๗๗๕ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๑๑. เงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ACWC ๕ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๒๕๗๙๗ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๑๒. เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์น้ำปี ๒๕๕๖ และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก นร ๐๕๐๖/๒๕๘๒๖ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๑๓. การดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นร ๐๕๐๕/๒๕๘๓๐ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๑๔. การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน นร ๐๕๐๖/๒๕๘๓๒ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๑๕. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๙ ราย ๑. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๕๘๓๖ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๑๖. แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นางญาณี เลิศไกร และนางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์) นร ๐๕๐๘/๒๕๘๓๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๑๗. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๓ ราย ๑. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๕๘๔๑ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๑๘. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายโอฬาร พิทักษ์ ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๕๘๔๔ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๑๙. ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดำเนินการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (Joint Statement on the Implementation of Sustainable Consumption and Production in ASEAN) นร ๐๕๐๖/๒๕๙๑๔ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๒๐. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด นร ๐๕๐๓/๒๕๙๒๓ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๒๑. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๒๓ ราย ๑. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ฯลฯ) นร ๐๕๐๘/๒๕๙๒๗ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๒๒. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) นร ๐๕๐๘/๒๕๙๒๙ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๒๓. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๒๕๙๔๙ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๒๔. ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับองค์กรส่งเสริมการค้าของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน นร ๐๕๐๖/๒๕๙๗๓ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๒๕. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ" นร ๐๕๐๕/๒๕๙๘๙ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๒๖. การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์) นร ๐๕๐๘/๒๖๐๑๒ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๒๗. ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๖/๒๖๐๖๓ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๒๘. ปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นร ๐๕๐๕/๒๖๐๙๙ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๒๙. แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา (การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา) นร ๐๕๐๕/๒๖๑๐๔ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๓๐. การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖ นร ๐๕๐๓/๒๖๑๕๔ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๓๑. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นร ๐๕๐๖/๒๖๑๖๖ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๓๒. โครงการลงทุนจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นร ๐๕๐๖/๒๖๒๒๑ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๓๓. มาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศ นร ๐๕๐๖/๒๖๔๗๙ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๓๔. การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นร ๐๕๐๕/๒๖๕๕๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๓๕. โครงการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังในไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๖๖๗๗ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๓๖. ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ ๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) นร ๐๕๐๖/๒๖๘๖๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๓๗. จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) นร ๐๕๐๖/๒๖๗๓๔ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๓๘. ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน นร ๐๕๐๓/๒๗๑๐๓ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๓๙. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล และแผนการขับเคลื่อนมติฯ นร ๐๕๐๕/๒๖๘๕๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๔๐. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการการคุ้มครองทางสังคม นร ๐๕๐๕/๒๖๗๔๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๔๑. ขออนุมัติดำเนินการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องไอซีดีที่ลาดกระบังของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๒๖๘๑๒ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๔๒. กรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการอาเซียน นร ๐๕๐๖/๒๖๘๓๗ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๔๓. ขอขยายกรอบงบลงทุนเพิ่มเติมโครงการบ้านสวัสดิการเพื่อข้าราชการ "โครงการบ้านธนารักษ์" นร ๐๕๐๖/๒๖๘๒๙ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๔๔. ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖/๕๗ นร ๐๕๐๖/๒๖๘๒๐ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๔๕. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นร ๐๕๐๕/๒๗๔๑๐ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๔๖. ขอความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (ส้มโอ และทุเรียน) นร ๐๕๐๖/๒๖๙๕๓ ๐๑/๑๐/๒๕๕๖
๖๔๗. รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖) นร ๐๕๐๗/๒๗๓๙๐ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๔๘. ท่าทีประเทศไทยต่อระบบติดตามสถานการณ์หมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง (ASEAN Sub-Regional Haze Monitoring System : HMS) นร ๐๕๐๖/๒๗๕๓๙ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๔๙. การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗ และโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๖/๒๗๘๘๒ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๕๐. การรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ นร ๐๕๐๕/๒๗๓๗๙ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๕๑. ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยโรคไม่ติดต่อในอาเซียน นร ๐๕๐๕/๒๗๓๗๕ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๕๒. การรับรองอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท นร ๐๕๐๖/๒๗๗๙๖ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๕๓. การโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ให้กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นร ๐๕๐๕/๒๗๗๕๐ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๕๔. ขออนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และขอยกเลิกโครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA นร ๐๕๐๖/๒๗๗๘๘ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๕๕. การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) นร ๐๕๐๖/๒๗๕๒๙ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๕๖. ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๗๖๓๖ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๕๗. การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจากเดิมแข่งขันเป็นประจำทุกปี เป็นแข่งขัน ๒ ปี ต่อครั้ง นร ๐๕๐๖/๒๗๗๘๑ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๕๘. ผลการประชุมหารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย นร ๐๕๐๖/๒๗๘๕๕ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๕๙. แนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม นร ๐๕๐๖/๒๗๘๐๕ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖
๖๖๐. มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๒๘๕๘๒ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖๖๑. การช่วยเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๘๓๖๗ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖๖๒. การชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นร ๐๕๐๖/๒๘๖๐๕ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖๖๓. ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต นร ๐๕๐๖/๒๘๕๒๖ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖๖๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎร ๕ หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางร้องเรียนขออพยพ นร ๐๕๐๖/๒๘๓๐๕ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖๖๕. โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ ๓ นร ๐๕๐๖/๒๘๕๔๗ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖๖๖. การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ได้รับเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๕/๒๘๓๕๗ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖๖๗. กำหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๒๘๓๘๓ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖๖๘. แผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก นร ๐๕๐๕/๒๘๓๑๗ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖๖๙. การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ๒๕๕๗ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๖ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๖๗๐. ขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายข้าวสารที่ใช้ไปในโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล นร ๐๕๐๖/๒๙๗๕๕ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖
๖๗๑. การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ นร ๐๕๐๕/๒๙๒๘๔ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖
๖๗๒. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) นร ๐๕๐๖/๒๙๒๖๒ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖
๖๗๓. กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยภายใต้หัวข้อ "อัคคีภัยป้องกันได้ แค่ใส่ใจไม่ประมาท" นร ๐๕๐๕/๒๙๒๕๒ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖
๖๗๔. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) นร ๐๕๐๕/๒๘๙๘๐ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖
๖๗๕. รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๒๙๗๑๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖
๖๗๖. รายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) นร ๐๕๐๖/๒๙๖๗๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖
๖๗๗. สรุปผลการดำเนินการและภารกิจที่ต้องดำเนินการอันเนื่องมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์ นร ๐๕๐๘/๒๙๕๑๑ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖
๖๗๘. ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี นร ๐๕๐๕/๒๙๖๑๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖
๖๗๙. ข้อเสนอความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว นร ๐๕๐๗/๒๙๖๓๑ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖
๖๘๐. การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย - กัมพูชา นร ๐๕๐๕/๓๐๒๐๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖
๖๘๑. การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕/๕๖ นร ๐๕๐๖/๒๙๗๓๒ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖
๖๘๒. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี นร ๐๕๐๖/๒๙๖๔๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖
๖๘๓. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๖/๓๐๑๘๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖
๖๘๔. "การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน" และ "แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒ ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ" นร ๐๕๐๕/๓๐๒๘๒ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖
๖๘๕. การลงนามในร่างพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและเซเชลส์ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของเซเชลส์ นร ๐๕๐๖/๓๐๒๖๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖
๖๘๖. การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นร ๐๕๐๕/๓๐๓๔๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖
๖๘๗. แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นร ๐๕๐๖/๓๐๓๗๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖
๖๘๘. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๖/๓๐๓๙๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖
๖๘๙. การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ นร ๐๕๐๖/๓๐๑๖๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖
๖๙๐. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๒๙๙๑๗ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖
๖๙๐. ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (Joint Statement on the Governmental Cooperation Project on the Railway Infrastructure Development in Exchange of Agricultural Products from Thailand) นร ๐๕๐๖/๓๐๕๐๙ ๐๕/๑๑/๒๕๕๖
๖๙๑. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ นร ๐๕๐๕/๓๑๒๓๓ ๐๕/๑๑/๒๕๕๖
๖๙๒. การจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง นร ๐๕๐๕/๓๐๗๙๒ ๐๕/๑๑/๒๕๕๖
๖๙๓. ขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงเพื่อความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) นร ๐๕๐๖/๓๐๓๕๕ ๐๕/๑๑/๒๕๕๖
๖๙๔. การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ นร ๐๕๐๖/๓๐๖๓๕ ๐๕/๑๑/๒๕๕๖
๖๙๕. รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2555 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๖/๓๐๕๘๓ ๐๕/๑๑/๒๕๕๖
 

                ปี ๒๕๕๕

. ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

     นร ๐๕๐๕/๑๖๑

๐๔/๐๑/๒๕๕๕
. ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง

     นร ๐๕๐๖/๙๗๙

๑๐/๐๑/๒๕๕๕
๓. การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี เพิ่มเติม      นร ๐๕๐๕/๑๑๒๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๕
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้การเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหายตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง      นร ๐๕๐๕/๘๓๓ ๑๐/๐๑/๒๕๕๕
. ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕      นร ๐๕๐๓/๑๒๘๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๕
๖. โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๔/๕๕      นร ๐๕๐๖/๑๔๔๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๕
๗. สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      นร ๐๕๐๖/๑๒๒๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๕
. สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน)      นร ๐๕๐๖/๑๔๐๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๕
. ข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จำแนกประเภท) สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕      นร ๐๕๐๖/๑๔๓๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๕
๑๐. การอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติในการเดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย      นร ๐๕๐๖/๑๗๔๐ ๒๔/๐๑/๒๕๕๕
๑๑. การรักษาเสถียรภาพราคายาง      นร ๐๕๐๖/๒๐๒๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๕
๑๒. การให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย      นร ๐๕๐๖/๒๔๗๒ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕
๑๓. การกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี      นร ๐๕๐๕/๒๗๖๘ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕
๑๔. ขออนุมัติค่าดำเนินการในการจัดส่งข้าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐเฮติ      นร ๐๕๐๖/๒๔๘๒ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕
๑๕. การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า      นร ๐๕๐๕/๒๗๒๑ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕
๑๖. แผนปฏิบัติการการแก้ปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้โครงการความร่วมมือการแก้ปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรม      นร ๐๕๐๖/๒๘๕๘ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕
๑๗. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ ๕๓ จังหวัด และขออนุมัติงบกลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามมติการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕      นร ๐๕๐๕/๒๗๐๐ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕
๑๘. การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ      นร ๐๕๐๕/๒๖๒๙ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕
๑๙. การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕      นร ๐๕๐๖/๒๗๒๘ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕
๒๐. โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๔/๕๕      นร ๐๕๐๖/๒๕๘๑ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕
๒๑. สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     นร ๐๕๐๖/๓๒๔๕

๐๗/๐๒/๒๕๕๕
๒๒. การจัดงาน "รักเมืองไทย เดินหน้าประเทศไทย"

     นร ๐๕๐๕/๓๐๔๙

๐๗/๐๒/๒๕๕๕
๒๓. การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020      นร ๐๕๐๖/๓๑๙๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๕
๒๔. ขออนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณู

     นร ๐๕๐๖/๓๖๑๙

๑๓/๐๒/๒๕๕๕
๒๕. ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

     นร ๐๕๐๕/๓๖๕๕

๑๓/๐๒/๒๕๕๕
๒๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

     นร ๐๕๐๓/๓๗๕๒

๑๓/๐๒/๒๕๕๕
๒๗. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

     นร ๐๕๐๕/๔๔๕๐

๒๒/๐๒/๒๕๕๕
๒๘. มาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๔๕๘๗

๒๒/๐๒/๒๕๕๕
๒๙. โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๔/๕๕

     นร ๐๕๐๖/๔๔๔๒

๒๒/๐๒/๒๕๕๕
๓๐. การช่วยเหลือเกษตรกรทีปลูกข้าวนาปี ครั้งที่ ๒ เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ การขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ปลูกข้าว และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีที่มีนาหลายแปลงสามารถใช้สิทธิรับเงินเยียวยาและการจำนำข้าวในที่นาคนละแปลง

     นร ๐๕๐๖/๕๒๗๑

๒๘/๐๒/๒๕๕๕
๓๑. การให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย

     นร ๐๕๐๖/๕๕๔๗

๐๖/๐๓/๒๕๕๕
๓๒. มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

     นร ๐๕๐๖/๕๕๖๙

๐๖/๐๓/๒๕๕๕
๓๓. มาตรการเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากปัญหาหมอกควัน

     นร ๐๕๐๕/๕๔๓๔

๐๖/๐๓/๒๕๕๕
๓๔. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๕๘๔๘

๐๖/๐๓/๒๕๕๕
๓๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

     นร ๐๕๐๖/๖๕๗๙

๑๓/๐๓/๒๕๕๕
๓๖. ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

     นร ๐๕๐๖/๖๔๒๗

๑๓/๐๓/๒๕๕๕
๓๗. ขออนุมัติการค้ำประกันเงินกู้และขอขยายระยะเวลาการกู้เงินโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๒/๕๓

     นร ๐๕๐๖/๖๓๕๘

๑๓/๐๓/๒๕๕๕
๓๘. การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน

     นร ๐๕๐๕/๖๑๑๘

๑๓/๐๓/๒๕๕๕
๓๙. การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ [ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕]

     นร ๐๕๐๕/๖๗๗๑

๒๐/๐๓/๒๕๕๕
๔๐. การให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย

     นร ๐๕๐๖/๖๙๐๒

๒๐/๐๓/๒๕๕๕
๔๑. แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

     นร ๐๕๐๖/๗๖๖๖

๒๐/๐๓/๒๕๕๕
๔๒. การรักษาเสถียรภาพราคายาง

     นร ๐๕๐๖/๗๓๙๒

๒๐/๐๓/๒๕๕๕
๔๓. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

     นร ๐๕๐๖/๗๔๙๙

๒๐/๐๓/๒๕๕๕
๔๔. มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ

     นร ๐๕๐๖/๗๔๖๑

๒๐/๐๓/๒๕๕๕
๔๕. การดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

     นร ๐๕๐๕/๗๕๘๐

๒๐/๐๓/๒๕๕๕
๔๖. ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

     นร ๐๕๐๕/๗๗๔๑

๒๙/๐๓/๒๕๕๕
๔๗. แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๕/๘๒๔๒

๐๒/๐๔/๒๕๕๕
๔๘. รายงานผลการระบายน้ำของเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๘๑๗๕

๐๒/๐๔/๒๕๕๕
๔๙. โครงการแก้ไขปัญหาสับปะรดปี ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๘๔๒๐

๐๒/๐๔/๒๕๕๕
๕๐. มาตรการในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของยาแก้หวัดที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม

     นร ๐๕๐๕/๙๐๑๓

๑๐/๐๔/๒๕๕๕
๕๑. ข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

     นร ๐๕๐๕/๙๓๕๖

๑๐/๐๔/๒๕๕๕
๕๒. การขอความเห็นชอบในการยกเลิกข้อสงวนข้อ ๑๖ เรื่องสิทธิทางครอบครัวและการสมรสของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

     นร ๐๕๐๕/๙๐๗๓

๑๐/๐๔/๒๕๕๕
๕๓. ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

     นร ๐๕๐๖/๙๔๖๕

๑๐/๐๔/๒๕๕๕
๕๔. ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพกรณีผู้ที่เคยรับโทษให้จำคุกถูกจำกัดสิทธิในการเข้ารับราชการ)

     นร ๐๕๐๕/๙๐๓๔

๑๐/๐๔/๒๕๕๕
๕๕. การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขององค์การคลังสินค้า (อคส.)

     นร ๐๕๐๖/๙๔๔๕

๑๐/๐๔/๒๕๕๕
๕๖. โครงการรับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปี ๒๕๕๔/๕๕

     นร ๐๕๐๖/๙๔๖๒

๑๐/๐๔/๒๕๕๕
๕๗. โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

     นร ๐๕๐๕/๙๖๓๔

๑๗/๐๔/๒๕๕๕
๕๘. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี"

     นร ๐๕๐๕/๙๗๒๕

๑๗/๐๔/๒๕๕๕
๕๙. การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

     นร ๐๕๐๖/๙๘๖๗

๑๗/๐๔/๒๕๕๕
๖๐. รายงานผลการดำเนินงานเพื่อรักษาตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมของประเทศ

     นร ๐๕๐๗/๑๐๕๓๔

๒๔/๐๔/๒๕๕๕
๖๑. โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ (ผลคืบหน้าเกี่ยวกับ การกำหนดแนวทางการส่งเสริมและให้สินเชื่อแก่เกษตรกร)

     นร ๐๕๐๗/๑๐๓๕๒

๒๔/๐๔/๒๕๕๕
๖๒. การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

     นร ๐๕๐๕/๑๐๘๑๗

๒๔/๐๔/๒๕๕๕
๖๓. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

     นร ๐๕๐๖/๑๑๕๘๐

๒๔/๐๔/๒๕๕๕
๖๔. ข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน

     นร ๐๕๐๕/๑๐๗๓๒

๒๔/๐๔/๒๕๕๕
๖๕. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

     นร ๐๕๐๓/๑๐๖๒๖

๒๔/๐๔/๒๕๕๕
๖๖. ผลการเจรจาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต สัญญาเงินกู้เลขที่ TXXXI - 1

     นร ๐๕๐๖/๑๐๙๕๕

๒๔/๐๔/๒๕๕๕
๖๗. การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขององค์การคลังสินค้า (อคส.)

     นร ๐๕๐๖/๑๐๕๘๓

๒๔/๐๔/๒๕๕๕
๖๘. รายงานผลการระบายน้ำของเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๑๖๗๘

๐๑/๐๕/๒๕๕๕
๖๙. การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

     นร ๐๕๐๓/๑๑๔๐๑

๐๑/๐๕/๒๕๕๕
๗๐. ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ ๑๐)

     นร ๐๕๐๖/๑๑๔๙๓

๐๑/๐๕/๒๕๕๕
๗๑. การปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีให้ได้รับ เดือนละ ๑๕.๐๐๐ บาท

     นร ๐๕๐๕/๑๑๗๐๐

๐๑/๐๕/๒๕๕๕
๗๒. การดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต

     นร ๐๕๐๕/๑๑๕๐๓

๐๑/๐๕/๒๕๕๕
๗๓. โครงการแก้ไขปัญหาสับปะรดปี ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๑๕๗๐

๐๑/๐๕/๒๕๕๕
๗๔. รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

     นร ๐๕๐๕/๑๑๗๒๙

๐๘/๐๕/๒๕๕๕
๗๕. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โครงการรับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปี ๒๕๕๔/๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๒๐๓๖

๐๘/๐๕/๒๕๕๕
๗๖. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

     นร ๐๕๐๖/๑๒๓๑๕

๐๘/๐๕/๒๕๕๕
๗๗. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจากการรั่วไหลของสารพิษในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

     นร ๐๕๐๖/๑๒๑๕๙

๐๘/๐๕/๒๕๕๕
๗๘. (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

     นร ๐๕๐๖/๑๒๑๖๑

๐๘/๐๕/๒๕๕๕
๗๙. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

     นร ๐๕๐๓/๑๑๙๕๙

๐๘/๐๕/๒๕๕๕
๘๐. ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

     นร ๐๕๐๕/๑๑๙๒๐

๐๘/๐๕/๒๕๕๕
๘๑. รายงานการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     นร ๐๕๐๕/๑๒๒๐๖

๑๔/๐๕/๒๕๕๕
๘๒. สรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๒๓๔๒

๑๔/๐๕/๒๕๕๕
๘๓. การรับรองให้ภาษาจีนเป็นภาษาทางการในองค์การการท่องเที่ยวโลก

     นร ๐๕๐๖/๑๒๔๗๘

๑๔/๐๕/๒๕๕๕
๘๔. สรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๓๐๒๐

๒๐/๐๕/๒๕๕๕
๘๕. รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ภายในบริเวณโรงงานบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด และกรณีเกิดอุบัติเหตุก๊าซรั่วในบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

     นร ๐๕๐๖/๑๒๙๔๕

๒๐/๐๕/๒๕๕๕
๘๖. แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

     นร ๐๕๐๕/๑๓๒๘๓

๒๐/๐๕/๒๕๕๕
๘๗. การเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

     นร ๐๕๐๕/๑๓๐๕๑

๒๐/๐๕/๒๕๕๕
๘๘. ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

     นร ๐๕๐๖/๑๓๑๘๕

๒๐/๐๕/๒๕๕๕
๘๙. แนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกกับสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ (โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย)

     นร ๐๕๐๖/๑๓๕๗๗

๒๐/๐๕/๒๕๕๕
๙๐. โครงการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยใช้มันเส้นตามโครงการแทรกแซง ตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๓๗๒๘

๒๐/๐๕/๒๕๕๕
๙๑. การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓)

     นร ๐๕๐๖/๑๓๐๐๑

๒๐/๐๕/๒๕๕๕
๙๒. ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....

     นร ๐๕๐๓/๑๓๑๐๙

๒๐/๐๕/๒๕๕๕
๙๓. ขออนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

     นร ๐๕๐๕/๑๓๘๙๓

๒๙/๐๕/๒๕๕๕
๙๔. ข้อเสนองบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

     นร ๐๕๐๕/๑๔๐๘๑

๒๙/๐๕/๒๕๕๕
๙๕. แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

     นร ๐๕๐๕/๑๓๙๗๖

๒๙/๐๕/๒๕๕๕
๙๖. การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

     นร ๐๕๐๖/๑๓๘๙๗

๒๙/๐๕/๒๕๕๕
๙๗. ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเมียนมาร์ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

     นร ๐๕๐๖/๑๔๒๑๑

๒๙/๐๕/๒๕๕๕
๙๘. การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

     นร ๐๕๐๖/๑๔๑๙๙

๒๙/๐๕/๒๕๕๕
๙๙. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้กองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบ

     นร ๐๕๐๓/๑๔๗๕๐

๐๕/๐๖/๒๕๕๕
๑๐๐. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๔๘๖๑

๐๕/๐๖/๒๕๕๕
๑๐๑. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

     นร ๐๕๐๕/๑๔๗๒๑

๐๕/๐๖/๒๕๕๕
๑๐๒. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้าและบริการ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ

     นร ๐๕๐๓/๑๔๘๘๕

๐๕/๐๖/๒๕๕๕
๑๐๓. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายการระบายข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๔๕๗๖

๐๕/๐๖/๒๕๕๕
๑๐๔. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๕๐๖๗

๐๕/๐๖/๒๕๕๕
๑๐๕. ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

     นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๘

๐๕/๐๖/๒๕๕๕
๑๐๖. ขออนุมัติกู้เงินตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

     นร ๐๕๐๖/๑๕๐๘๕

๐๕/๐๖/๒๕๕๕
๑๐๗. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ

     นร ๐๕๐๕/๑๔๗๗๕

๐๕/๐๖/๒๕๕๕
๑๐๘. ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล

     นร ๐๕๐๖/๑๕๖๗๐

๑๒/๐๖/๒๕๕๕
๑๐๙. ขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินเป็นกรณีพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ

     นร ๐๕๐๖/๑๕๗๑๑

๑๒/๐๖/๒๕๕๕
๑๑๐. ขออนุมัติจ่ายเงินค่าขนย้าย (ค่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เป็นกรณีพิเศษให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขนุน จังหวัดศรีสะเกษ

     นร ๐๕๐๖/๑๖๐๗๓

๑๒/๐๖/๒๕๕๕
๑๑๑. ขยายระยะเวลารับจำนำมันสำปะหลัง และแผนการระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง

     นร ๐๕๐๖/๑๕๖๙๗

๑๒/๐๖/๒๕๕๕
๑๑๒. สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)

     นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๕๖๖๙

๑๒/๐๖/๒๕๕๕
๑๑๓. แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

     นร ๐๕๐๕/๑๖๕๐๑

๑๙/๐๖/๒๕๕๕
๑๑๔. การจัดการข้าวที่จะบริจาคให้สาธารณรัฐเฮติในส่วนที่เหลือ จำนวน ๑,๕๙๙.๓๙ ตัน

     นร ๐๕๐๖/๑๖๖๗๑

๑๙/๐๖/๒๕๕๕
๑๑๕. ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการรับจำนำข้าวเปลือก

     นร ๐๕๐๖/๑๖๖๓๔

๑๙/๐๖/๒๕๕๕
๑๑๖. ผลการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) วันที่ ๑๑ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๖๒๐๒

๑๙/๐๖/๒๕๕๕
๑๑๗. แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร

     นร ๐๕๐๖/๑๖๖๕๒

๑๙/๐๖/๒๕๕๕
๑๑๘. สรุปผลการประชุม World Economic forum on East Asia ปี ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๖๓๙๘

๑๙/๐๖/๒๕๕๕
๑๑๙. ขออนุมัติใช้วงเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๖๙๒๒

๑๙/๐๖/๒๕๕๕
๑๒๐. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจการการขนส่งทางอากาศของประเทศ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

     นร ๐๕๐๖/๑๗๐๖๔

๑๙/๐๖/๒๕๕๕
๑๒๑. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สำหรับโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์

     นร ๐๕๐๖/๑๖๘๙๙

๒๖/๐๖/๒๕๕๕
๑๒๒. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

     นร ๐๕๐๖/๑๗๒๘๔

๒๖/๐๖/๒๕๕๕
๑๒๓. ขอทบทวนมติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข

     นร ๐๕๐๕/๑๖๖๘๑

๒๖/๐๖/๒๕๕๕
๑๒๔. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ ๑๐

     นร ๐๕๐๖/๑๗๑๑๔

๒๖/๐๖/๒๕๕๕
๑๒๕. การรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (World Telecommunication/ICT Indicators Meeting) ค.ศ. ๒๐๑๒

     นร ๐๕๐๖/๑๖๘๘๒

๒๖/๐๖/๒๕๕๕
๑๒๖. มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัย

     นร ๐๕๐๓/๑๗๑๔๓

๒๖/๐๖/๒๕๕๕
๑๒๗. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๑๗๒๘๒

๒๖/๐๖/๒๕๕๕
๑๒๘. แนวทางการดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)

     นร ๐๕๐๖/๑๗๔๘๘

๒๖/๐๖/๒๕๕๕
๑๒๙. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

     นร ๐๕๐๖/๒๑๑๔๙

๓๐/๐๗/๒๕๕๕
๑๓๐. ขยายเวลาการส่งมอบรถยนต์และยื่นเอกสารสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก

     นร ๐๕๐๖/๒๐๔๓๖

๓๐/๐๗/๒๕๕๕
๑๓๑. ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี ๒๐๑๒

     นร ๐๕๐๖/๒๐๖๖๗

๓๐/๐๗/๒๕๕๕
๑๓๒. แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ "กองทุนตั้งตัวได้" ตามนโยบายรัฐบาล

     นร ๐๕๐๓/๒๐๗๐๐

๓๐/๐๗/๒๕๕๕
๑๓๓. การขอชดเชยราคาการนำเข้าน้ำมันปาล์ม

     นร ๐๕๐๖/๒๐๘๖๔

๓๐/๐๗/๒๕๕๕
๑๓๔. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒

     นร ๐๕๐๖/๒๑๑๖๒

๓๐/๐๗/๒๕๕๕
๑๓๕. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ รวม ๘ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๒๑๑๕๘

๓๐/๐๗/๒๕๕๕
๑๓๖. ร่างแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

     นร ๐๕๐๕/๒๑๕๓๙

๐๗/๐๘/๒๕๕๕
๑๓๗. ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (International Training Centre on Astronomy under the Auspices of UNESCO)

     นร ๐๕๐๖/๒๑๖๔๒

๐๗/๐๘/๒๕๕๕
๑๓๘. การจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบนิทรรศการฯ และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์ การติดตามคืนและการส่งคืน ซึ่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โบราณคดี ศิลปะ และประวัติศาสตร์ ที่ถูกปล้น โจรกรรมส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

     นร ๐๕๐๕/๒๑๒๙๓

๐๗/๐๘/๒๕๕๕
๑๓๙. มาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการทำการตลาดและการโฆษณานมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

     นร ๐๕๐๕/๒๑๑๘๑

๐๗/๐๘/๒๕๕๕
๑๔๐. การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

     นร ๐๕๐๕/๒๑๓๕๑

๐๗/๐๘/๒๕๕๕
๑๔๑. การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของกระทรวงกลาโหม

     นร ๐๕๐๓/๒๑๔๒๗

๐๗/๐๘/๒๕๕๕
๑๔๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

     นร ๐๕๐๖/๒๑๖๒๓

๐๗/๐๘/๒๕๕๕
๑๔๓. การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

     นร ๐๕๐๖/๒๑๘๒๗

๑๔/๐๘/๒๕๕๕
๑๔๔. ขอความเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

     นร ๐๕๐๕/๒๑๘๐๓

๑๔/๐๘/๒๕๕๕
๑๔๕. ขอถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งไหมไทย" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๘/๒๑๗๙๓

๑๔/๐๘/๒๕๕๕
๑๔๖. การถวายพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (กระทรวงวัฒนธรรม)

     นร ๐๕๐๘/๒๒๔๖๗

๒๑/๐๘/๒๕๕๕
๑๔๗. องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A-18 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย

     นร ๐๕๐๖/๒๒๖๕๖

๒๑/๐๘/๒๕๕๕
๑๔๘. การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔

     นร ๐๕๐๖/๒๒๘๙๔

๒๑/๐๘/๒๕๕๕
๑๔๙. การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ ๑๖

     นร ๐๕๐๖/๒๒๓๗๔

๒๑/๐๘/๒๕๕๕
๑๕๐. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๒๒๗๙๓

๒๑/๐๘/๒๕๕๕
๑๕๑. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

     นร ๐๕๐๓/๒๒๔๗๖

๒๑/๐๘/๒๕๕๕
๑๕๒. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา

     นร ๐๕๐๓/๒๒๔๖๐

๒๑/๐๘/๒๕๕๕
๑๕๓. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

     นร ๐๕๐๓/๒๒๘๕๒

๒๘/๐๘/๒๕๕๕
๑๕๔. แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)

     นร ๐๕๐๕/๒๓๒๘๘

๒๘/๐๘/๒๕๕๕
๑๕๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือของกรมเจ้าท่า

     นร ๐๕๐๖/๒๓๖๒๗

๐๔/๐๙/๒๕๕๕
๑๕๖. การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

     นร ๐๕๐๕/๒๓๖๒๕

๐๔/๐๙/๒๕๕๕

๑๕๗. แนวทางการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นและสนองต่อเป้าหมายของแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓)

     นร ๐๕๐๖/๒๔๓๗๔

๐๔/๐๙/๒๕๕๕

๑๕๘. แนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสาร การให้การศึกษา และการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (CEPA) เพื่อตอบสนองต่อทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

     นร ๐๕๐๖/๒๔๒๘๐

๐๔/๐๙/๒๕๕๕

๑๕๙. แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ

     นร ๐๕๐๖/๒๔๓๖๐

๐๔/๐๙/๒๕๕๕

๑๖๐. การจัดทำข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement for ASEAN Tourism Professionals : MRA)

     นร ๐๕๐๓/๒๔๑๗๙

๐๔/๐๙/๒๕๕๕

๑๖๑. การปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภทค่าธรรมเนียมการแพทย์หรือเรียกชื่ออย่างอื่นให้พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ คู่สมรส และบุตร

     นร ๐๕๐๕/๒๓๘๘๗

๐๔/๐๙/๒๕๕๕

๑๖๒. กรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ

     นร ๐๕๐๕/๒๓๙๓๔

๐๔/๐๙/๒๕๕๕

๑๖๓. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติในปี ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF)

     นร ๐๕๐๖/๒๔๐๕๙

๐๔/๐๙/๒๕๕๕

๑๖๔. การสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU TELECOM WORLD ๒๐๑๓

     นร ๐๕๐๖/๒๔๐๗๙

๐๔/๐๙/๒๕๕๕

๑๖๕. โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย

     นร ๐๕๐๕/๒๔๔๗๓

๑๑/๐๙/๒๕๕๕

๑๖๖. การจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

     นร ๐๕๐๕/๒๔๔๓๗

๑๑/๐๙/๒๕๕๕

๑๖๗. ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการซื้อขายประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

     นร ๐๕๐๕/๒๔๗๗๑

๑๑/๐๙/๒๕๕๕

๑๖๘. กรอบเจรจาภายใต้ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ ๖๓ และครั้งที่ ๖๔

     นร ๐๕๐๓/๒๔๙๒๘

๑๑/๐๙/๒๕๕๕

๑๖๙. ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอล จังหวัดตาก

     นร ๐๕๐๕/๒๔๖๔๑

๑๑/๐๙/๒๕๕๕

๑๗๐. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจากการรั่วไหลของสารพิษในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

     นร ๐๕๐๖/๒๕๗๘๔

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๗๑. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน ๘๐ รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

     นร ๐๕๐๖/๒๕๑๓๑

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๗๒. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สำหรับโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว

     นร ๐๕๐๖/๒๕๔๖๗

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๗๓. มาตรการบังคับให้เกลือบริโภค (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์

     นร ๐๕๐๕/๒๕๓๙๑

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๗๔. แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

     นร ๐๕๐๖/๒๖๐๓๗

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๗๕. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

     นร ๐๕๐๕/๒๕๔๘๑

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๗๖. การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน

     นร ๐๕๐๕/๒๕๒๘๖

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๗๗. พิธีสารฉบับที่ ๓ เพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน และพิธีสารเพื่อผนวกข้อบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของความตกลงการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน

     นร ๐๕๐๓/๒๖๒๒๕

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๗๘. รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีราษฎรและผู้ประกอบกิจการที่พักแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร้องเรียนกรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

     นร ๐๕๐๕/๒๕๒๑๙

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๗๙. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ และการขอขยายปริมาณ และกรอบการใช้เงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๒๕๘๐๗

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๘๐. แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา

     นร ๐๕๐๖/๒๕๒๑๒

๑๘/๐๙/๒๕๕๕

๑๘๑. การเสนอให้มีการจัดตั้งสำนักงานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) ในประเทศไทย

     นร ๐๕๐๖/๒๖๐๘๘

๒๕/๐๙/๒๕๕๕

๑๘๒. สรุปสถานการณ์รวมของภูมิอากาศและน้ำท่วมของประเทศไทยประจำสัปดาห์ (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

     นร ๐๕๐๖/๒๖๗๘๓

๐๒/๑๐/๒๕๕๕
๑๘๓. การป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒

     นร ๐๕๐๕/๒๖๘๒๑

๐๒/๑๐/๒๕๕๕

๑๘๔. การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

     นร ๐๕๐๖/๒๖๙๙๐

๐๒/๑๐/๒๕๕๕

๑๘๕. การกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

     นร ๐๕๐๖/๒๗๑๕๑

๐๒/๑๐/๒๕๕๕

๑๘๖. ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเข้าศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้

     นร ๐๕๐๕/๒๗๓๓๕

๐๒/๑๐/๒๕๕๕

๑๘๗. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)

     นร ๐๕๐๖/๒๗๗๘๖

๐๒/๑๐/๒๕๕๕

๑๘๘. การให้สัตยาบันในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

     นร ๐๕๐๓/๒๗๐๕๐

๐๒/๑๐/๒๕๕๕

๑๘๙. ขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

     นร ๐๕๐๕/๒๗๐๔๐

๐๒/๑๐/๒๕๕๕

๑๙๐. ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

     นร ๐๕๐๖/๒๖๙๔๗

๐๒/๑๐/๒๕๕๕

๑๙๑. การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๕/๒๗๕๕๕

๐๙/๑๐/๒๕๕๕

๑๙๒. การเตรียมการรับสถานการณ์พายุโซนร้อน "แกมี" (GAEMI) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

     นร ๐๕๐๕/๒๗๕๕๒

๐๙/๑๐/๒๕๕๕

๑๙๓. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

     นร ๐๕๐๕/๒๘๐๒๖

๐๙/๑๐/๒๕๕๕

๑๙๔. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

     นร ๐๕๐๖/๒๗๖๕๗

๐๙/๑๐/๒๕๕๕

๑๙๕. ข้อเสนอ แนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปแบบแรงงานประมง

     นร ๐๕๐๕/๒๗๖๒๓

๐๙/๑๐/๒๕๕๕

๑๙๖. ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

     นร ๐๕๐๕/๒๗๘๖๑

๐๙/๑๐/๒๕๕๕

๑๙๗. การจัดสรรโควตาและการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

     นร ๐๕๐๖/๒๗๗๒๘

๐๙/๑๐/๒๕๕๕

๑๙๘. การรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕ โดยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

     นร ๐๕๐๖/๒๘๐๒๐

๐๙/๑๐/๒๕๕๕

๑๙๙. ขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"

     นร ๐๕๐๖/๒๗๙๔๑

๐๙/๑๐/๒๕๕๕

๒๐๐. ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

     นร ๐๕๐๖/๒๗๘๓๖

๐๙/๑๐/๒๕๕๕

๒๐๑. ขอชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสินกรณีการกู้เงินเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการเอง

     นร ๐๕๐๖/๒๘๓๐๘

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๐๒. แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาล ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

     นร ๐๕๐๕/๒๘๔๗๔

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๐๓. การขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ (กรณีพิเศษ) เพิ่มเติม

     นร ๐๕๐๖/๒๘๕๒๖

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๐๔. ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

     นร ๐๕๐๖/๒๘๕๔๙

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๐๕. สรุปภารกิจการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     นร ๐๕๐๕/๒๘๓๘๔

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๐๖. การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายดิสทัต โหตระกิตย์)

     นร ๐๕๐๘/๒๘๒๓๘

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๐๗. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย)

     นร ๐๕๐๘/๒๘๒๔๐

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๐๘. การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ำของเขื่อนภูมิพล ปี ๒๕๕๔

     นร ๐๕๐๖/๒๘๖๙๕

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๐๙. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา"

     นร ๐๕๐๓/๒๘๘๓๑

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๑๐. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "บทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม"

     นร ๐๕๐๕/๒๘๕๙๔

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๑๑. การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล)

     นร ๐๕๐๘/๒๘๓๘๙

๑๕/๑๐/๒๕๕๕

๒๑๒. การดำเนินการโครงการตามมติ ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี และสุรินทร์

     นร ๐๕๐๖/๒๙๐๖๘

๒๒/๑๐/๒๕๕๕

๒๑๓. แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

     นร ๐๕๐๖/๒๙๕๐๒

๒๒/๑๐/๒๕๕๕

๒๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในโอกาสทศวรรษครบ ๑๐๐ ปี ของการสหกรณ์ไทย

     นร ๐๕๐๖/๒๙๔๐๐

๒๒/๑๐/๒๕๕๕

๒๑๕. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ (The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2014, AMCDRR)

     นร ๐๕๐๕/๒๘๙๔๖

๒๒/๑๐/๒๕๕๕

๒๑๖. นโยบายและมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖

     นร ๐๕๐๖/๒๙๐๔๙

๒๒/๑๐/๒๕๕๕

๒๑๗. การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

     นร ๐๕๐๕/๒๙๒๘๒

๒๒/๑๐/๒๕๕๕

๒๑๘. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๒๙๒๓๗

๒๒/๑๐/๒๕๕๕

๒๑๙. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๔๓)

     นร ๐๕๐๓/๒๙๔๑๕

๒๒/๑๐/๒๕๕๕

๒๒๐. ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๒๙๒๑๑

๒๒/๑๐/๒๕๕๕

๒๒๑. ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

     นร ๐๕๐๖/๒๙๔๙๓

๒๒/๑๐/๒๕๕๕

๒๒๒. ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย