ตุลาคม 2542

 421005001

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2542 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมจิตวิทยาด้านการบริหารนโยบาย ด้านการต่างประเทศ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการประชาสัมพันธ์

421005002

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง ความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรม ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์

ชื่อเรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2542)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2542 เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทย และกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมโดยเฉพาะความร่วมมือทางการศาลในการส่งเอกสาร และสืบพยานในคดีแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งการดูงานศาลและกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

421005003

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง บทบาทและแผนงานของไทยในช่วงที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำอาเซียน สมัยที่ 33

ชื่อเรื่อง บทบาทและแผนงานของไทยในช่วงที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำอาเซียน สมัยที่ 33

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงานและการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการประจำอาเซียน สมัยที่ 33 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2542 - กรกฎาคม 2543 (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค และกิจกรรมอื่น ๆ) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานด้วย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

421005004

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือกองทัพบกกัมพูชา

ชื่อเรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือกองทัพบกกัมพูชา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการสำหรับการกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกองทัพบกกัมพูชาของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก ซึ่งเป็นการสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการตามนโยบายระหว่างประเทศที่สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์ทางทหารที่จะส่งผลต่อความมั่นคงตามแนวพื้นที่ชายแดนและระดับภูมิภาค โดยเจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 แผนงานป้องกันราชอาณาจักร หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 3,553,262 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

421005005

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศและความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือ

เดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการระหว่างไทย - สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก

ชื่อเรื่อง สาธารณรัฐเช็กขอยืนยันการสืบสิทธิความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศและความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างไทย - สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนยืนยันการสืบสิทธิความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ และความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างไทย - สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

421005006

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การแก้ไขธรรมนูญองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ชื่อเรื่อง การแก้ไขธรรมนูญองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการยอมรับการแก้ไขธรรมนูญองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration - IOM) ในประเด็นเกี่ยวกับการค้างชำระค่าบำรุงของประเทศสมาชิกวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการใหญ่ และรองผู้อำนวยการใหญ่ ธรรมนูญขององค์การในเรื่องที่สำคัญ และการยกเลิกคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีคณะกรรมการประจำด้านโครงการและการเงินแทน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแจ้งการยอมรับโดยทำในรูปของสารการยอมรับ (Instrument of Acceptance) ต่อไป

421005007

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแยกศาลเป็นสถาบันอิสระ

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแยกศาลเป็นสถาบันอิสระ (ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วทั้ง 2 ฉบับ โดยให้แก้ไขตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยด่วน ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป และมอบให้ กระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณาว่า สมควรแก้ไขคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของผู้ที่จะรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา จากปัจจุบันที่กำหนดให้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ เป็นให้มีอายุมากขึ้น หรือจะกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้นานขึ้นหรือไม่ หรือมีแนวทางใดจะปรับให้เหมาะสมกับการมีประสบการณ์และวัยวุฒิตามสมควร ตลอดจนเพื่อลดภาระงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

421005008

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การเจรจาแก้ไขความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ชื่อเรื่อง การเจรจาแก้ไขความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับขอบข่ายความตกลง ฯ วิธีขจัดภาษีซ้อน การเก็บภาษีจากกำไรสุทธิ การเก็บภาษีจากขนส่งระหว่างประเทศ การเก็บภาษีจากทรัพย์สิน กรณีเงินปันผล ดอกเบี้ย และค่าสิทธิ การเก็บภาษีจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนจากการจ้างแรงงานการให้บริการส่วนบุคคล ครู นักวิจัย บทบัญญัติพิเศษอื่น ๆ การเริ่มใช้และการเลิกใช้ความตกลง ฯ) และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปดำเนินการทางการทูตเพื่อให้มีการลงนามอย่างเป็นทางการ และมีการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างกันต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

421005009

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

ชื่อเรื่อง โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในโครงการ ฯ และให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นแกนกลางในการดำเนินโครงการและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ (เกี่ยวกับการพิจารณาให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการด้วย การให้โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นในการพัฒนาการจัดทำเนื้อหาของสารสนเทศมากกว่าการสร้างเครือข่าย การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมาในเรื่องปริมาณการใช้งาน ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายละเอียดให้เหมาะสม และจัดทำแผนปฏิบัติการของโครงการอย่างละเอียด) ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย สำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

421005010

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือคนงานไทยกรณีแผ่นดินไหวที่ไต้หวัน

ชื่อเรื่อง การให้ความช่วยเหลือคนงานไทยกรณีแผ่นดินไหวที่ไต้หวัน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการให้ความช่วยเหลือคนงานไทยกรณีแผ่นดินไหวที่ไต้หวันในส่วนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนงานไทยที่กรุงไทเป สาขาเมืองเกาสง กรมการจัดหางาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ฯ เข้าพบผู้แทนสภาแรงงานไต้หวัน นำความเสียใจจากรัฐบาลไทยในกรณีเหตุการณ์ดังกล่าว และมอบเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับทางการไต้หวัน ออกเยี่ยมคนงานไทย เยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ข้อมูล จัดซื้อและส่งถุงนอนเพื่อแจกให้คนงานไทย จำนวน 2,000 ถุง นำบันทึกเสียงของนายกรัฐมนตรีถึงพี่น้องไทยเพื่อแสดงความห่วงใยและให้ขวัญกำลังใจ รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวคนงานผู้เสียชีวิตครอบครัวละ 2,000 บาทพร้อมข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยสตาร์ ชิปปิ้ง จำกัด บริษัทจัดหางานในนามของสมาคมจัดหางานไทย ฯลฯ รวมทั้งให้สำนักงานแรงงานไทยในกรุงไทเปติดตามดูแลเยี่ยมเยือนคนงานไทยที่พักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงแรงงาน ฯ จะจัดส่งพระเครื่อง เหรียญบูชา เกจิอาจารย์ไปแจกคนงานไทยเพื่อเรียกขวัญกำลังใจ ตามที่กระทรวงแรงงาน ฯ เสนอ

421005011

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การนำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง ขออนุมัตินำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และขออนุมัติวงเงินทดรองจ่ายจากรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ (สรุปได้ว่า ได้จัดกำลังเป็นกองกำลังเฉพาะกิจใช้ชื่อ "กองกำลังเฉพาะกิจร่วม 972 (ไทย - ติมอร์ตะวันออก) มีกำลังพล 1,581 คน และยุทโธปกรณ์ โดยมีแผนการเคลื่อนย้ายเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเตรียมการ ส่วนล่วงหน้า และส่วนใหญ่ ซึ่งกำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาที่จะสนับสนุนการขนส่งในการเคลื่อนย้าย มีระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ 6 เดือน ในพื้นที่ปฏิบัติการ ณ ประเทศออสเตรเลีย เมือง TOWNSVILLE และเมืองดาร์วิน รวมทั้งติมอร์ตะวันออก เมืองดิลี และเมืองบาเกา) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สำหรับเงินทดรองจ่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองกำลังเฉพาะกิจร่วม 972 (ไทย - ติมอร์ตะวันออก) จำนวน 630,000,000 บาท ให้ใช้เงินทดรองราชการ ตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2523 โดยให้ตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป

421005012

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการแก้ไขร่างมาตรา 13 โดยตัดความใน (3) ของมาตรา 39 เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีในเรื่องวุฒิการศึกษา ออกตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

421005013

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ชื่อเรื่อง การวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายคณะพิเศษ) เรื่อง การวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ 2) ที่เห็นว่าสำหรับร่างกฎหรือข้อบังคับ (กฎหมายลำดับรอง) ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 29 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น สมควรกำหนดแบบ โดยให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องทุกมาตราที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายแม่บทไว้ในบทอาศัยอำนาจในการออกกฎหรือข้อบังคับ โดยไม่ต้องวิเคราะห์เนื้อหาของกฎหรือข้อบังคับฉบับนั้นว่าจะเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่อ้างถูกมาตราหรือไม่ ซึ่งแบบร่างกฎหรือข้อบังคับที่กำหนดไว้ดังกล่าวจะสอดคล้องกับการอ้างกฎหมายแม่บทที่ถือปฏิบัติอยู่แล้วในขณะนี้ โดยความที่อ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะมีสภาพเป็นส่วนขยายการอ้างกฎหมายแม่บทแต่ละฉบับในตัว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้แจ้งกระทรวง ทบวง กรม ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

421005014

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การปฏิรูปการบริหารราชการในต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง การปฏิรูปการบริหารราชการในต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าของการปฏิรูปการบริหารราชการในต่างประเทศ ตามผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2542 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และเห็นชอบแผนเป้าหมายหลักการดำเนินการด้านต่างประเทศ ประจำปี 2544 - 2546 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ และให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปเรียนแจ้งให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งให้สำนักงบประมาณใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณประจำปีต่อไป ทั้งนี้ ให้แผนเป้าหมายหลักดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในอนาคตได้ และให้ปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541 เรื่อง การปรับลดบุคลากรและปิดสำนักงานในต่างประเทศ เฉพาะกรณีของ 6 หน่วยงาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ก.พ. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมศุลกากร) ที่ขอทบทวน โดยให้ถือแนวทาง คือ ให้ 6 หน่วยงานดังกล่าวคงภารกิจในต่างประเทศต่อไปได้ โดยให้ข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศย้ายไปอยู่รวมกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย หรือไปปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวเฉพาะกรณีแต่ไม่ให้คงสำนักงานแยกเป็นเอกเทศ กับให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานที่มีความจำเป็นต้องคงไว้ชั่วคราว และให้หัวหน้าสำนักงานยังคงมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะหัวหน้าสำนักงานเดิมไปก่อนจนกว่าจะสิ้นสุดวาระประจำการของตน ส่วนผู้ที่จะส่งไปแทนหัวหน้าสำนักงานต่อไปจะไม่มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะหัวหน้าสำนักงาน และให้คณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่การรวมสำนักงานให้เป็นเอกภาพตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และให้ใช้แนวทางดังกล่าวกับทุกหน่วยงานที่มีสำนักงานและบุคลากรในต่างประเทศเท่าที่จะกระทำได้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

421005015

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ชื่อเรื่อง ขอให้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกำหนดวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2543 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แล้วดำเนินการต่อไปได้

421005016

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บริเวณที่ดินป่าแควระบม และป่าสียัด ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บริเวณที่ดินป่าแควระบม และป่าสียัด ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต และ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณที่ดินบริเวณป่าแควระบม และป่าสียัด ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต และตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... (ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนออกไปครอบคลุมพื้นที่บริเวณป่าแควระบมและป่าสียัด ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้มีพื้นที่ป่าต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันและมีการคุ้มครองพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดผลดีต่อสัตว์ป่าได้มีที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งขยายพันธุ์และที่หลบภัยกว้างขวางยิ่งขึ้น) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

421005017

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การจำหน่ายปุ๋ยเคมีคงเหลือ ปี 2540/2541

ชื่อเรื่อง การจำหน่ายปุ๋ยเคมีคงเหลือ ปี 2540/2541

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ส่วนราชการสามารถซื้อปุ๋ยคงเหลือของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ที่อยู่ในคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 ตามที่กระทรวงเกษตร ฯ เสนอ และให้รับความเห็นของสำนักงบประมาณ (เกี่ยวกับกรณีภายหลังที่จำหน่ายปุ๋ยคงเหลือจำนวน 135,096.80 ตัน ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ เต็มความความต้องการแล้ว หากยังมีเหลือ ให้กระทรวงเกษตร ฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งหาทางระบายออกสู่เกษตรกรโดยเร็วในราคาที่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ ดีกว่าปล่อยให้สูญเสียเนื่องจากคุณภาพเสื่อมลง จนไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้) ไปดำเนินการด้วย

421005018

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายน 2542 และระยะ 9 เดือนแรกของปี 2542

ชื่อเรื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายน 2542 และระยะ 9 เดือนแรกของปี 2542

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (คศก.) เกี่ยวกับรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกันยายน 2542 และระยะ 9 เดือนแรกของปี 2542 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ (สรุปได้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายน 2542 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2542 สูงขึ้น และลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว โดยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยระยะ 9 เดือนแรกของปี 2542 สูงขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2541 เป็นผลมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่น ๆ ที่มิใช่อาหาร สำหรับสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มดัชนีราคาลดลง) และตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายศุภชัย พานิชภักดิ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเพิ่มเติม (เกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศปี 2538 - 2542 ซึ่งมีตัวเลขเปรียบเทียบทุกรายการ แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะตกต่ำมาก แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ และจะเห็นได้ว่า ภาวะเงินเฟ้อจะไม่ใช่เป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดผลต่อภาวะเศรษฐกิจซบเซา หากแต่จะเป็นการปรับตัวให้เกิดเสถียรภาพของราคา ซึ่งจะทำให้สินค้าของประเทศสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น สำหรับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั้น มีผลกระทบต่อราคาสินค้าค่อนข้างน้อย โดยสรุปแล้วดัชนีราคาผู้บริโภคทั้งปีเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 - 1 ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ)

421005019

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง ผลกระทบราคาน้ำมันต่อระบบเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง ผลกระทบราคาน้ำมันต่อระบบเศรษฐกิจ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (คศก.) เกี่ยวกับ ผลกระทบราคาน้ำมันต่อระบบเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติรายงาน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการใช้น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวม ทางเลือกในการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมัน ผลกระทบจากการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อราคาสินค้า ภาวะเงินตราต่างประเทศในปี 2542 และแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและแนวโน้มราคาในอนาคต

421005020

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การแปรรูปธนาคารพาณิชย์ที่ทางการเข้าแทรกแซง

ชื่อเรื่อง รายงานความคืบหน้าการแปรรูปธนาคารพาณิชย์ที่ทางการเข้าแทรกแซง ณ วันที่ 30 กันยายน 2542

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (คศก.) เกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าการแปรรูปธนาคารพาณิชย์ที่ทางการเข้าแทรกแซง ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 ในส่วนของธนาคาร รัตนสิน ธนาคารศรีนคร และธนาคารนครหลวงไทย ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงาน และตามที่ผู้ว่าการ ธปท. ชี้แจงเพิ่มเติม (เกี่ยวกับการดำเนินการแปรรูปธนาคารรัตนสิน สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญา ฯ เสร็จแล้ว แต่มีกรรมการบางท่านได้ขอแก้ไขในบางประเด็น หากทุกฝ่ายเห็นด้วยก็สามารถลงนามได้ สำหรับธนาคารนครธนได้ดำเนินการแปรรูปเสร็จแล้ว โดยในการดำเนินการทั้ง 2 ธนาคาร ได้ยืนยันเงื่อนไขความเป็นธนาคารของไทย แม้ต่างชาติถือหุ้นใหญ่ แต่การบริหารไม่มีลักษณะเป็นสาขาของธนาคารในต่างประเทศ ธนาคารยังคงใช้ชื่อภาษาไทยและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนการแปรรูปธนาคารศรีนครและธนาคารนครหลวงไทย การดำเนินการอาจล่าช้า เนื่องจากมีปัญหาการเจรจาตกลงในเงื่อนไขเช่นเดียวกับธนาคารรัตนสิน และธนาคารนครธน)

421005021

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง กองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ชื่อเรื่อง กองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (คศก.) คือ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวม 4 กองทุน ประกอบด้วย เงินทุนหมุนเวียนประชาเศรษฐกิจสงเคราะห์ (ทปศ. 3) เงินงบกลางแก้ไขปัญหาการถูกเลิกจ้าง และว่างงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพสตรี และตามที่ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายประจวบ น้ำทิพย์) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรายงานเพิ่มเติม (เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนประชาเศรษฐกิจสงเคราะห์ ขณะนี้มีเงินทุนหมุนเวียนเหลือ 50.49 ล้านบาท มีผู้ยื่นรอกู้ 2,820 ราย วงเงินรวม 42 ล้านบาท เงินงบกลางแก้ไขปัญหาการถูกเลิกจ้างและว่างงานมีเงินเหลือ 294.4 ล้านบาท (ไม่รวมงบบริหาร) มีผู้ยื่นรอกู้ 20,060 ราย วงเงินรวม 301 ล้านบาท และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ขณะนี้เงินกองทุนให้กู้ได้หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2542 และได้มีผู้ยื่นคำขอกู้ค้างจากปี 2542 จำนวน 3,000 ราย วงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งจะพิจารณาให้กู้จากงบประมาณกองทุน ฯ ที่ได้รับในปี 2542 (320 ล้านบาท)) โดยให้กระทรวงแรงงาน ฯ รับความเห็นและข้อสังเกตของ คศก. และข้อสังเกตของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) (เกี่ยวกับหลักการของเงินทุนหมุนเวียน เมื่อกู้ยืมแล้วจะต้องใช้คืนเพื่อให้มีเงินกู้ โดยให้ความสำคัญต่อการติดตามเพื่อให้ผู้กู้ยืมชดใช้คืน ซึ่งเป็นการฝึกนิสัยของผู้กู้ รวมทั้งควรรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของโครงการจ้างบัณฑิตอาสา ฯ ให้ คศก. ทราบ) ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

421005022

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย

ชื่อเรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย สุโขทัยเพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย และการบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครองเสนอ

421005023

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2542 เรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ผลกระทบและทางเลือก

ชื่อเรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2542 (ครั้งที่ 70) (เรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ผลกระทบและทางเลือก)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2542 เรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ผลกระทบและทางเลือก ทั้ง 9 ข้อ สำหรับมติในข้อ 9 ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปดำเนินการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 0.42 บาท/ลิตร เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2543 นั้น ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาจัดเก็บภาษีในรายการอื่นเพิ่มเติมเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ได้แก่ ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และไม่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งให้พิจารณาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดสรรรายได้จากการประมูลขายโรงงานสุรามาชดเชยอีกทางหนึ่งด้วย และให้แก้ไขปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในเรื่องการชดเชยรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในส่วนที่ขาดหายไปจากการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขต อบต. โดยให้นำเงินที่ได้จากการปรับปรุงอัตราภาษี และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรถทั้งระบบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540 มาชดเชยรายได้ให้แก่ อบต. ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดำเนินการร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2543

421005024

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การบุกจับตัวประกันที่สถานเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนม่าร์

ชื่อเรื่อง สถานการณ์การบุกจับตัวประกันที่สถานเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนม่าร์

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์การบุกจับตัวประกันที่สถานเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนม่าร์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอเพิ่มเติม และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเพิ่มมาตรการควบคุมนักศึกษาของสหภาพเมียนม่าร์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยให้เข้มงวด เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาก่อการร้ายขึ้นอีก และเพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมเนื่องจากขณะนี้มีชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสหภาพเมียนม่าร์ได้ลักลอบเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงให้กำชับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เข้มงวดกวดขันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือขอบคุณไปยังเจ้าของอาคารไบเออร์ในนามรัฐบาลที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่เป็นศูนย์อำนวยการชั่วคราวเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

421005025

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง การปรับปรุงอัตราภาษีน้ำมัน

ชื่อเรื่อง การปรับปรุงอัตราภาษีน้ำมัน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต โดยยกเลิกความในตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันใน (1) และ (2) ของประเภทที่ 01.05 ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 27 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 56 และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายประกาศฉบับปัจจุบันแทน) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอเพิ่มเติม (เนื่องจากการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2542 จึงขอแก้ไขกำหนดวันใช้บังคับและกำหนดวันสิ้นสุดในบัญชีท้ายประกาศจากเดิม "(ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2542 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2542)" แก้ไขเป็น "(ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2542 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2543)" และจากเดิม "(ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2543 เป็นต้นไป) " แก้ไขเป็น "(ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2543 เป็นต้นไป)") แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

421005026

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพื้นที่ ที่สามารถจัดตั้งป่าชุมชนได้ หลักเกณฑ์การจัดตั้งป่าชุมชน การจัดการป่าชุมชน การควบคุมดูแลป่าชุมชน การเพิกถอนป่าชุมชน และบทกำหนดโทษ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์และฟื้นฟูและพัฒนาสภาวะแวดล้อม โดยให้ราษฎรรวมตัวกันเพื่อจัดการดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรป่าด้วยตนเองอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการช่วยกันรักษาระบบนิเวศธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ลดการทำลายป่าและฟื้นฟูสภาพป่า) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

421005027

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ระยะแรก สายหัวลำโพง - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - บางซื่อ (สายสีน้ำเงิน)

ชื่อเรื่อง การขออนุมัติว่าจ้างกลุ่มบริษัท SNC - Lavalin/CH. Karnchang Association เป็นผู้รับเหมางานออกแบบ จัดหา และติดตั้งวางรางรถไฟฟ้า (สัญญาที่ 4) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ระยะแรกสายหัวลำโพง - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - บางซื่อ (สายสีน้ำเงิน)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้องค์การรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) ว่าจ้างกลุ่มบริษัท SNC - Lavalin/CH. Karnchang Association เป็นผู้รับเหมางานออกแบบ จัดหา และติดตั้งวางรางรถไฟฟ้า (สัญญาที่ 4) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ระยะแรก สายหัวลำโพง - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - บางซื่อ (สายสีน้ำเงิน) ในวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 10,070,312,276 เยน และ 261,557,919 บาท คิดเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดในสัญญาเป็นจำนวนเงิน 3,019.5 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลราคาค่าก่อสร้างวางรางต่อกิโลเมตรของ รฟม. กับโครงการอื่น ๆ ในงานก่อสร้างชนิดเดียวกัน นั้น ควรคำนวณเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราบนพื้นฐานเดียวกันในช่วงที่ทำสัญญาว่าจ้างในราคาปัจจุบัน การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกลุ่มบริษัทผู้รับเหมางานจะต้องรัดกุมและชัดเจนโดยเฉพาะการตรวจคุณสมบัติ เงื่อนไขหนังสือค้ำประกันซองประกวดราคา และเงื่อนไขตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาของข้อเสนอทางเทคนิค การกำหนดอัตราค่าโดยสารไม่ควรจะสูงกว่าโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโครงการที่เอกชนลงทุนทั้งหมด การเจรจาต่อรองเพื่อขอลดราคาค่าติดตั้งวางรางรถไฟฟ้าตามโครงการ เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนได้มีการปรับลด อัตราอากรขาเข้าสินค้าทุน วัตถุดิบ และอื่น ๆ นอกจากนี้ วงเงินค่าจ้างจำนวน 3,019.5 ล้านบาท โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ควรมีความชัดเจนว่าจะนำเงินจากส่วนใดบ้างมาใช้จ่ายเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลและติดตามการดำเนินการ) ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

421005028

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. .... (กำหนดให้มีตำแหน่งอัยการอาวุโส ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณที่แต่งตั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการอัยการ) และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ทั้ง 2 ฉบับ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยด่วน ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป และให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการตรากฎหมายนี้ ก็เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการอัยการในขณะนี้ แต่เมื่อดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องนี้ไประยะหนึ่งจำนวนข้าราชการอัยการจะมากขึ้นจนอาจเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต) ไปพิจารณากำหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ล่วงหน้าต่อไป

421005029

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2542

เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งและการดำเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์

ชื่อเรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งและการดำเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ง และการดำเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวม 3 มาตรการ คือ มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม มาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านการเงิน และมาตรการด้านการกำกับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ กับเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย แก่สถาบันการเงิน รวมถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น ออกไปอีก 2 ปี โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2544 โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และกรณียกเว้นภาษีกำไรของบริษัทบริหารสินทรัพย์ และในกรณีการให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ หักเงินสำรองเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเมื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล) ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง 4 ฉบับ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และตามกฎหมายอาคารชุด) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง 2 ฉบับ และให้ดำเนินการต่อไปได้

421012001

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... (เพื่อให้การบริหารจัดการทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือสามารถดำเนินการร่วมกันได้ และยุบเลิกกองทุนหมุนเวียนที่หมดความจำเป็นหรือหยุดดำเนินการ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าว) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

421012002

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

ชื่อเรื่อง ประกาศแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 136) พ.ศ. 2542)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 136) พ.ศ. 2542 (แก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฯ (ฉบับที่ 119) พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540 จากประเภทที่ 7208.11 ถึง 7208.14 และ 7208.21 ถึง 7208.24 เป็นประเภทที่ 7208.10 7208.25 ถึง 7208.27 และ 7208.36 ถึง 7208.39 ตามลำดับ) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

421012003

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 5

ชื่อเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 5 (ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2542)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2542 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงนามในพิธีสาร เพื่อแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนของอาเซียน ซึ่งได้มีการลงนามในพิธีสาร 3 เรื่องการกำหนดประเภทและปริมาณรถ ในพิธีสาร 4 เรื่องข้อกำหนดด้านเทคนิคของรถ และในพิธีสาร 1 เรื่องการกำหนดเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านแดน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำพิธีสารอื่น ๆ การลงนามในบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาโครงการทางหลวงอาเซียน การจัดทำความตกลงภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอย โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศและภูมิภาค เรื่องบทบาทของการขนส่งและสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนในศตวรรษที่ 21 และการเปิดเสรีด้านบริการขนส่งภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน นอกจากนี้ ได้มีการหารือทวิภาคีกับเวียดนามเกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย - ลาว - เวียดนาม ความร่วมมือทางวิชาการ การอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีของไทย ความร่วมมือในการกำจัดน้ำมันรั่วไหลทางทะเล ความร่วมมือทางด้านการบิน และการลงนามในพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ทางทะเลระหว่างไทย - เวียดนาม)

421012004

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การจัดกลุ่มภารกิจของรัฐที่เกี่ยวกับการผลิตชีวภัณฑ์

ชื่อเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกลุ่มภารกิจของรัฐที่เกี่ยวกับการผลิตชีวภัณฑ์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 เรื่อง การจัดกลุ่มภารกิจของรัฐ โดยให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการผลิตชีวภัณฑ์แทนให้เอกชนรับไปดำเนินการ และให้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (โรงงาน 2) จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายเป็นค่าซ่อม และให้เอกชนเป็นผู้จำหน่ายวัคซีนของกรมปศุสัตว์ในระหว่างรอดำเนินการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ตามที่กระทรวงเกษตร ฯ เสนอ และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลังไปพิจารณาด้วย

421012005

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การขยายระยะเวลาจำหน่ายกิจการขององค์การแบตเตอรี่

ชื่อเรื่อง ขอขยายระยะเวลาจำหน่ายกิจการขององค์การแบตเตอรี่

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ที่อนุมัติให้องค์การแบตเตอรี่ขยายระยะเวลาการจำหน่ายกิจการขององค์การ ฯ ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2543 โดยให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน และให้คณะกรรมการพิจารณาการจำหน่ายกิจการขององค์การ ฯ รายงานความก้าวหน้าให้ กนร. ทราบทุก ๆ 3 เดือน หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ยังไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายกิจการขององค์การ ฯ ได้ ก็ต้องพิจารณาให้ดำเนินการแปรรูปองค์การ ฯ ในแนวทางอื่นต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายศุภชัย พานิชภักดิ์) ประธาน กนร. เสนอ โดยให้องค์การ ฯ เร่งรัดปิดบัญชี ปี 2540 และปี 2541 โดยเร็วต่อไป

 421012006

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย

ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย บริเวณอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลกระทบจากการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย บริเวณอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามชายแดน โดยให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการก่อสร้างถนนหรือกระทำกิจการใด ๆ ตามบริเวณชายแดนถือเป็นแนวทางปฏิบัติว่า ในโอกาสต่อไปหากจะมีการก่อสร้างถนนหรือกระทำกิจการใด ๆ ตามบริเวณชายแดน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสันปันน้ำและหลักเขตแดน ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ประสานกับกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยกรมแผนที่ทหารและกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เป็นกรณีพิเศษ

421012007

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

ชื่อเรื่อง ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมของประเทศมาเลเซียได้ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส พิจารณาร่างกำหนดมาตรการ และแผนปฏิบัติการความร่วมมือของทั้งสองประเทศ 2 ด้าน คือ ด้านราคาและการค้า และด้านวิชาการรวมทั้งได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2542)

421012008

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง โครงการ "ป่ารักน้ำ รักษ์แผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ชื่อเรื่อง โครงการ "ป่ารักน้ำ รักษ์แผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ "ป่ารักน้ำ รักษ์แผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ (โดยมีสาระสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำที่วิกฤต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในท้องที่ที่มีพื้นที่ป่าไม้ อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำที่อยู่ในสภาพวิกฤต 20 ล้านไร่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 16 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวทั่วประเทศ โดยมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า) และรับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ปลูกป่าใหม่ของโครงการแผ่นดินเขียวขจีให้ครอบคลุมถึงที่ราชพัสดุทั่วประเทศ การเร่งดำเนินการโดยเฉพาะโครงการหลักที่มีการดำเนินการที่สอดคล้องกัน และควรกำหนดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อรับผิดชอบภารกิจด้านการรวบรวมข้อมูลและติดตามประเมินผลดังกล่าว การดำเนินการด้วยความจริงจัง เข้มงวด และใช้งบประมาณอย่างประหยัด) ไปพิจารณาดำเนินการด้วย สำหรับงบประมาณให้กรมป่าไม้ทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

421012009

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) ครั้งที่ 10

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) ครั้งที่ 10

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติในการจัดการประชุม อังค์ถัด ครั้งที่ 10 (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับสถานที่และวันที่ของการประชุม การเข้าร่วมการประชุมและการเข้าประชุม การตกแต่งสถานที่ประชุม การจัดหาอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นต่อการประชุม การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการสาธารณูปโภค การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุมจำนวนเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ การจัดตั้งฝ่ายเลขานุการและจัดให้มีพนักงานท้องถิ่นสำหรับการประชุม การบริการที่พักและการติดต่อประสานงาน การขนส่งภายในประเทศ การจัดการด้านการเงิน การรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน การระงับข้อพิพาท และบทบัญญัติสุดท้าย) และภาคผนวก และอนุมัติให้มีการลงนามความตกลง ฯ กับสหประชาชาติ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามความตกลง ฯ รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำ ข้อความในข้อบทต่าง ๆ ของร่างความตกลง ฯ และภาคผนวก ซึ่งมิใช่ข้อความเป็นสาระสำคัญของความตกลงได้ก่อนการลงนาม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

421012010

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. .... (การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์และคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และฉบับที่ 36 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และให้มีกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์ เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการรับจดแจ้งการพิมพ์เป็นหลักฐานให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการหรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายในการฟ้องร้องดำเนินคดี ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวกระทำผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการหรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ส่งไปยังหอสมุดแห่งชาติ เป็น 20 ฉบับเพื่อบริการประชาชนได้อย่างกว้างขวางในการค้นคว้า และคำนิยามร่างมาตรา 4 เช่น "ผู้พิมพ์" "ผู้โฆษณา" ควรพิจารณาด้วยว่าจะกำหนดเพิ่มเติมให้หมายความถึง "นิติบุคคล" ด้วยจะเหมาะสมหรือไม่) ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

421012011

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยแผนส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยแผนส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประเด็นการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยแผนส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน ของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยแผนส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตร ฯ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ ฯ ตามข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ และมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียนครั้งที่ 21 เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ฯ และหากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดใดในสารัตถะของบันทึกความเข้าใจ ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ลงนาม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

421012012

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การพัฒนาสถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้นในประเทศไทย

ชื่อเรื่อง บรรษัทกระจายเสียงอังกฤษขอพัฒนาสถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้นในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้มีการพัฒนาสถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้น บีบีซี จังหวัดนครสวรรค์โดยให้มีการแก้ไขความตกลงเดิมที่มีอยู่ และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งคณะผู้แทน ประกอบด้วย หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กรมสารนิเทศ กรมยุโรป และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รวมทั้งหน่วยราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ กรมประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเจรจากับ บีบีซี ในเรื่องการแก้ไขความตกลงต่อไป และเมื่อแก้ไขความตกลงและมีผลบังคับใช้แล้ว ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกลางเพื่อประสานงานในเรื่องนี้ และเป็นหน่วยงานปฏิบัติ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงและทำความเข้าใจกับบรรษัทกระจายเสียงอังกฤษ (บีบีซี) ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนในพื้นที่ และเจรจาเพื่อให้ บีบีซี พิจารณาทดแทนตามความเหมาะสม

421012013

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2540

ชื่อเรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2540

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2540 กรณีมีหนี้ผูกพันงบประมาณรายการที่ปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี และงบประมาณรายการอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น ซึ่งหากพับไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้คราวละ 6 เดือน ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเวลาดังกล่าวอีกก็ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

421012014

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การปรับอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ

ชื่อเรื่อง การปรับอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ และยาเส้นปรุงให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

421012015

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ชื่อเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกระทรวงมหาดไทย รับไปดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหาย โดยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยประสานการดำเนินงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบ การจราจรทางบก ส่วนกระทรวงพาณิชย์ให้ดูแลปัญหาความชื้นของข้าวเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย ตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี

421012016

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟแช็กก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟแช็กก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟแช็กก๊าซต้องเป็นไปมาตรฐาน พ.ศ. .... (เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย และเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่กิจการอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

421012017

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำนางรอง

ชื่อเรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 รวม 5 ฉบับ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (กำหนดทางน้ำชลประทานเขื่อนเก็บน้ำลำนางรอง อ่างเก็บน้ำคลองมะนาวอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย อ่างเก็บน้ำลำจังหัน และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว จากท่อระบายปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายถึงปลายคลอง ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นทางน้ำที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน) ทั้ง 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

421012018

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การดำเนินการของ คปร. เกี่ยวกับอัตราที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุ

ชื่อเรื่อง ผลการดำเนินการของ คปร. เกี่ยวกับอัตราที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุปีงบประมาณ พ.ศ. 2541

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เกี่ยวกับอัตราที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย รัตตกุล) ประธาน คปร. เสนอ (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของตำแหน่งข้าราชการสามารถยุบเลิกอัตราข้าราชการจากผลการเกษียณอายุ จำนวน 6,091 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 81.11 ของอัตราเกษียณอายุ สำหรับในตำแหน่งลูกจ้างประจำ สามารถยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำ จำนวน 4,527 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 95.81 ของอัตราที่ต้องยุบเลิกการลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคล (เงินเดือนและค่าจ้าง) สำหรับกรณีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย นั้น คปร. อนุมัติหลักการให้ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการจ้างพนักงานทดแทนเท่ากับจำนวนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่ได้เกษียณอายุในปีงบประมาณนั้น ๆ จนกว่ามหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ จะปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลภายในปี พ.ศ. 2545 โดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวในแต่ละปี ให้จัดสรรเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการในตำแหน่งที่เกษียณอายุในปีนั้น ๆ คือ เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ สำหรับการจัดสรรงบประมาณทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สาย ก. และเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า ในสาย ข. และ ค. โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบันขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณในเรื่องของงบประมาณสำหรับอัตราดังกล่าวต่อไป และให้ใช้ชั่วคราวจนกว่าการจัดทำโครงสร้างบัญชีค่าจ้างถาวรจะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้)

421012019

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล

ชื่อเรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล รวม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 และครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2542 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลเสนอ (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการให้รัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลให้ชัดเจน การไม่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยน ฯ มีบุคลากร 2 ประเภท คือ เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การให้ทบวงมหาวิทยาลัยประสานงานกับสำนักงบประมาณโดยด่วนเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษที่มีวาระการจ้างที่กำหนดเวลาที่ชัดเจนทดแทนอัตราราชการ รวมทั้งการพิจารณากำหนดวิธีการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 รับทราบการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ในส่วนของการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ มหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกรับเข้าทำงาน และแนวทางการกำหนดงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล)

421012020

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การขุดสระน้ำ และเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคม โครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" ตามแนวพระราชดำริ

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานขุดสระน้ำ และเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" ตามแนวพระราชดำริ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอนเงินโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมให้กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างขุดสระน้ำให้แก่เกษตรกรและเบิกจ่ายเงินแทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร ฯ และโอนเงินให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทนในกรณีร่วมปฏิบัติงานกำกับดูแลติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ กับขยายระยะเวลาการดำเนินงานขุดสระน้ำ และเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" ตามแนวพระราชดำริออกไปอีก 1 ปี โดยสิ้นสุดในวันที่ 1 มกราคม 2542 และในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการบริหารโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณี ๆ ไป ตามที่กระทรวงเกษตร ฯ เสนอ

421012021

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการกรีนเอด(โครงการสาธิตการใช้หม้อไอน้ำแบบเผาไหม้เชื้อเพลิงขณะลอยตัวและหมุนเวียน)

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติคณะรัฐมนตรียกเว้นภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการกรีนเอด (โครงการสาธิตการใช้หม้อไอน้ำแบบเผาไหม้เชื้อเพลิงขณะลอยตัวและหมุนเวียน)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเว้นภาษีอากรทุกชนิดสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในส่วนที่องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development Organization - NEDO) จัดหามาช่วยเหลือในโครงการสาธิตการใช้หม้อไอน้ำแบบเผาไหม้เชื้อเพลิงขณะลอยตัวและหมุนเวียน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

421012022

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรทุกชนิดสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุ ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้ โครงการกรีนเอด (โครงการเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันภาวะเรือนกระจก)

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติคณะรัฐมนตรียกเว้นภาษีอากรทุกชนิดสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุ ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการกรีนเอด (โครงการเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันภาวะเรือนกระจก)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเว้นภาษีอากรทุกชนิดสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ ในส่วนที่องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development Organization - NEDO) จัดหามาช่วยเหลือในโครงการเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันภาวะเรือนกระจก ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

421012023

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ การจัดตั้งเขตปลอดอากร

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งเขตปลอดอากร)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดให้มีการจัดตั้งเขตปลอดอากรขึ้นในประเทศไทยเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับสินค้านั้นเพื่อเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยขออนุมัติต่ออธิบดีกรมศุลกากรเท่านั้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครอบคลุมถึงเขตยกเว้นอากรขาเข้า ซึ่งหมายถึง เขตปลอดอากร และเขตที่มีกฎหมายกำหนดให้ยกเว้นอากรขาเข้าตามที่จะได้มีการจัดตั้งขึ้นต่อไป) และร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเพื่อกำหนดความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีและสิทธิประโยชน์ในทางภาษีสรรพสามิตของสินค้าที่ผลิต หรือนำเข้าไปใช้ในเขตปลอดอากร รวมทั้งการโอนสินค้าระหว่างเขตที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายอื่นให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยศุลกากร) รวม 3 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

421012024

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (กนภ.)ครั้งที่ 1/2542 รวม 3 เรื่อง ได้แก่ สถานภาพชนบทไทยก่อนและหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และการปรับแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงหลักเพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

421012025

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540

ชื่อเรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรี ฯ การคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดและกรรมการอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสร้าง การจัดตั้ง การย้าย การรวม การเลิก และการจดทะเบียนมัสยิด ฯ และกำหนดโรค ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ฯ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฯ) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้ง 3 ฉบับ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข (เกี่ยวกับการปรับปรุงในเรื่องการสรรหาจุฬาราชมนตรี ควรแก้ไขเป็น "กรณีมีการเสนอชื่อเกิน 3 คน ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดที่อยู่ในที่ประชุมดำเนินการคัดเลือกผู้แทน จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี " และควรปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับโรคต้องห้าม โดยไม่ควรระบุไว้ คือ วัณโรคในระยะอันตราย และควรเพิ่มเติมโรคจิตฟั่นเฟือนในร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ เพราะเป็นโรคที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ รวม 3 ฉบับ ประกาศใช้บังคับภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542

 

421012026

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยตัดร่างมาตรา 20 (เกี่ยวกับการยกเว้นให้กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์) ออก และให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) และสำนักงบประมาณ (เกี่ยวกับการพิจารณาหาวิธีเพื่อการตรวจสอบโดยรัฐในเรื่องการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ การแก้ไขเกี่ยวกับการยกเว้นค่าอากรนำเข้าประเภทครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาและการวิจัย โดยการรับรองของคณะกรรมการสถาบัน เป็น "ให้ขอรับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณประจำปีแทนการขอยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ดังกล่าว" การกำหนดการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ควรกำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรเท่านั้น การแต่งตั้งบุคคลที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ และการใช้คำนำหน้านามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ควรกำหนดไว้ในร่างกฎหมายดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536 การให้ ร่างพระราชบัญญัติ ฯ มีความสอดคล้องรองรับกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นแผนแม่บทการศึกษาได้มีประกาศใช้แล้ว รวมทั้งการให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณร่วมเป็นกรรมการสถาบันการศึกษาเอกชนเพิ่มเติม) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป และมอบให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อออกอนุบัญญัติยกเว้นให้กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ต่อไป

421012027

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

ชื่อเรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์วิธีการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการดำเนินงานตามระเบียบ ฯ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต พ.ศ. .... (การจัดตั้งกองทุน คณะกรรมการและการบริหารกองทุน การให้ทุนเสมาพัฒนาชีวิต การเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นการรณรงค์ต่อต้านการล่อลวงเด็กไปประกอบอาชีพอันไม่พึงประสงค์) และหลักเกณฑ์วิธีการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการดำเนินงานตามระเบียบ ฯ (กำหนดเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน ฯ โดยให้กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน ฯ และกำหนดการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัด (ศศว.จ.)) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการผนวกหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการดำเนินงานตามระเบียบดังกล่าวเข้าไว้เป็นหมวดหนึ่งของร่างระเบียบ ฯ รวมทั้งควรจะตัดอำนาจของคณะกรรมการกองทุน ฯ ในส่วนที่ซ้ำซ้อนออกไปเพราะได้กำหนดไว้ในร่างระเบียบแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจของคณะกรรมการกองทุน ฯ) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

421012028

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ตุลาคม 2542

เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนครนายก

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าทำไม้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองท่าด่านในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยห้ามมิให้ อ.อ.ป. ให้ผู้อื่นเช่าช่วงทำไม้ในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้าไปตัดไม้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตร ฯ รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการและแผนงานเพิ่มเติมในการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่ลุ่มน้ำและระบบนิเวศของพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นการเฉพาะ รวมทั้งแผนงานการติดตามประเมินผลทั้งในระยะดำเนินการและภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ สำหรับในการดำเนินการโครงการดังกล่าว และการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วอย่างเคร่งครัด) ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

421019001

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง แรงงานไทยในสิงคโปร์

ชื่อเรื่อง แรงงานไทยในสิงคโปร์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ เกี่ยวกับการที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2542 ซึ่งได้เยี่ยมเยียนผู้ใช้แรงงานไทย และได้ทราบถึงปัญหาการดื่มสุราของแรงงานไทย เป็นเหตุให้มีการกระทำผิดกฎหมาย และเป็นจุดอ่อนให้นายจ้างตั้งเป็นข้อสังเกตได้ โดยให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศต่าง ๆ งดหรือลดการดื่มสุรา โดยทำเป็นโครงการภายใน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงสุขภาพของแรงงานไทยเป็นสำคัญ

421019002

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ

ชื่อเรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 โดยกำหนดรูปแบบใบอนุญาตขับรถชนิดที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และชนิดที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใบอนุญาตขับรถมีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสะดวกในการเก็บรักษา รวมทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้ใบอนุญาตขับรถเสียหาย) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

421019003

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ชื่อเรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. .... ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ฯ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตในการก่อสร้างอาคาร) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

421019004

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชื่อเรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. /2542 (ทล.5) เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว))

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. /2542 (ทล.5) เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (ให้การสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตร จำนวน 23 รายการ แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให้เป็นไปตามข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก โดยมีเงื่อนไขว่า ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามประกาศนี้ ต้องเป็นของที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

421019005

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ความตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อบทการให้สถานะนิติบุคคลแก่คณะกรรมาธิการ ฯ และข้อบทเกี่ยวกับการให้ความคุ้มกันแก่ผู้แทนรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ฯ รวมทั้งเอกสิทธิและความคุ้มกันเกี่ยวกับทรัพย์สินและการยกเว้นภาษีอากรนำเข้าสินค้าและบริการ และภาษีศุลกากรแก่ประเทศสมาชิกซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศผ่านคณะกรรมาธิการฯ) โดยหากมีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยในประเด็นซึ่งมิใช่สาระสำคัญก่อนการลงนาม ก็ให้สามารถดำเนินการไปได้ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมลงนามในความตกลงดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

421019006

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การเดินทางมาดูงานของคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ชื่อเรื่อง การเดินทางมาดูงานของคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือหน่วยราชการต่าง ๆ ที่รับการติดต่อจากฝ่ายเกาหลีเหนือจัดส่งคณะผู้แทนมาดูงานในประเทศไทย ขอให้แจ้งรายละเอียด รายชื่อบุคคลในคณะให้กระทรวงการต่างประเทศทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านการเมือง พร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการตรวจสอบประวัติก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้หน่วยราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติต่อไปด้วย

421019007

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางเอเปค ครั้งที่ 10 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางภายใต้กรอบมะนิลา ครั้งที่ 5

ชื่อเรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางเอเปค ครั้งที่ 10 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางภายใต้กรอบมะนิลา (Manila Framework) ครั้งที่ 5

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (คศก.) เกี่ยวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางเอเปค ครั้งที่ 10 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางภายใต้กรอบมะนิลา (manila framework) ครั้งที่ 5 ของ กระทรวงการคลังโดยมีการหารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การทบทวนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศสมาชิกเอเปค และของสมาชิกภายใต้กรอบมะนิลา การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างระบบการเงินโลก ความคืบหน้าในการดำเนินมาตรการริเริ่มตามมติผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งปัญหาสำคัญและเร่งด่วน คือ ปัญหาการว่างงานและความยากจนเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งที่ประชุมได้เรียกร้องให้มีแผนปฏิบัติร่วมกัน โดยให้ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเซียหาวิธีสนับสนุนเครือข่ายการรองรับผลกระทบทางสังคมต่อไป และปัญหา Y2K โดยให้สมาชิกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตามที่กระทรวงการคลังรายงาน และตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างระบบการเงินโลก

421019008

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. .... (จัดตั้งเทศบาลนครโดยยกฐานะเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขึ้นเป็นเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขมาตรา 2 ของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็น "มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์) เสนอ แล้ว ดำเนินการต่อไปได้

421019009

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อเรื่อง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครพ.ศ. .... (จัดตั้งเทศบาลนคร โดยยกฐานะเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครขึ้นเป็นเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขมาตรา 2 ของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็น "มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์) เสนอ แล้วดำเนินการต่อไปได้

421019010

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนคร

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนคร รวม 3 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .… ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... (จัดตั้งเทศบาลนครโดยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม เทศบาลเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง และเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รวม 3 ฉบับ ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

421019011

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การมอบสวนไทย บ้านเรือนไทยและนิทรรศการภายในอาคารแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติมอบสวนไทย บ้านเรือนไทยและนิทรรศการภายในอาคารแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบสวนไทย บ้านเรือนไทย และนิทรรศการภายในอาคารแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสืบเนื่องมาจากโครงการจัดแสดงสวนพฤกษชาติระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยฝ่ายไทยได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านไทย จัดสวนตกแต่งแบบไทยรวมทั้งจัดนิทรรศการภายในอาคารเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย มีการจัดจำหน่ายสินค้าด้านพืชสวน ซึ่งโครงการนี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

421019012

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2540 - 2544) สำนักงานอัยการสูงสุด

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประสานแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2540 - 2544) สำนักงานอัยการสูงสุด

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2540 – 2544) สำนักงานอัยการสูงสุด ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 - 2543 ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2540 - 2544) สำนักงานอัยการสูงสุด ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป โดยให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงบประมาณ (เกี่ยวกับการสนับสนุนเงินงบประมาณ โดยจัดสรรให้เป็นรายปีตามลำดับความสำคัญของโครงการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์การคลังของประเทศ ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้ความสำคัญในการลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาลให้น้อยลง การขยายงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน การเพิ่มเติมและปรับปรุงสาระสำคัญของรายงานดังกล่าว ในเรื่องการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยเฉพาะการจัดตั้งสำนักงานอัยการเพื่อรองรับศาลเปิดใหม่และการระงับการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ควรปรับแก้สาระของรายงานเป็นระงับการดำเนินการสำหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ จนถึงปี 2544 เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การพิจารณาทบทวนปรับลดกิจกรรมที่หมดความจำเป็นลง และการจัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการใหม่ตามแผนปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ให้ชัดเจนโดยจะจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและกำลังเงินงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี) ไปดำเนินการด้วย

421019013

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ข้อตกลงระหว่างองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อมแห่งรัฐบาลไทย สำหรับความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการในสาขาการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติร่วมทำข้อตกลงระหว่างองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐบาลไทย สำหรับความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการในสาขาการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ลงนามในข้อตกลงระหว่างองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา และกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐบาลไทย สำหรับความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการ ในสาขาการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และดำเนินการต่อไปได้ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ และที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอเพิ่มเติม สำหรับงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามข้อตกลง ฯ เป็นเงิน 44,330,400 บาท ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2543 - 2547) โดยส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ให้พิจารณาเจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่วนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2547 ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละปี ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

421019014

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลสายถนนเชิดวุฒากาศ

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลสายถนนเชิดวุฒากาศ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนเชิดวุฒากาศ พ.ศ. .... (เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนเชิดวุฒากาศ ในท้องที่แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่การจราจรและขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใช้อสังหาริมทรัพย์ได้ ก่อนที่จะมีการตราเป็นพระราชบัญญัติเวนคืน ฯ) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

421019015

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542

ชื่อเรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 (กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเช่าที่ดินที่มีเนื้อที่เกินกว่าหนึ่งร้อยไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดิน) และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 (กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนการเช่า การกำหนดประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ให้ทำการเช่า การใช้หรือการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อสังหาริมทรัพย์ตามที่เช่า) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

421019016

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง โครงการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างสถานศึกษาเกษตรสังกัดกรมอาชีวศึกษา

ชื่อเรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างสถานศึกษาเกษตร สังกัดกรมอาชีวศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างสถานศึกษาเกษตร สังกัดกรมอาชีวศึกษา (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงนามสัญญากู้เงินและเงื่อนไขของสัญญาและความก้าวหน้าของการดำเนินงาน) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเสนอ และให้กรมอาชีวศึกษารับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินและแผนปฏิบัติการ กรมอาชีวศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร (ตามแผนได้กำหนดการดำเนินการช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2543) เพื่อให้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ พร้อมต่อการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ควรเร่งการบริหารและการจัดการเรื่องการจัดหาและส่งมอบเครื่องมือให้เป็นไปตามแผนด้วย) และข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุด (เกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคา (Bidding Documents) ควรพิจารณาดำเนินการตามเงื่อนไขของแหล่งเงินกู้ที่กำหนดให้จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์จากประเทศเดนมาร์ก ร้อยละ 50 แทนที่จะกำหนดให้เฉพาะบริษัทในประเทศเดนมาร์กเท่านั้น ที่จะมีสิทธิประกวดราคาครุภัณฑ์ทั้งหมด โดยส่วนที่เหลือควรเปิดประกวดราคาเป็นการทั่วไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ทั้งนี้ อาจจัดซื้อครุภัณฑ์จากประเทศที่สาม ร้อยละ 30 และซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศ ร้อยละ 20 ) ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

421019017

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง สถานภาพของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการตัดต่อสารพันธุกรรม (GMOs หรือ LMOs)

ชื่อเรื่อง รายงานสถานภาพของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการตัดต่อสารพันธุกรรม (GMOs หรือ LMOs)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานสถานภาพของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการตัดต่อสารพันธุกรรม (GMOs หรือ LMOs) ของประเทศไทย เกี่ยวกับความเป็นมา ประโยชน์และความเสี่ยงของ GMOs หรือ LMOs รวมทั้ง GMOs หรือ LMOs ในประเทศไทย บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพของ GMOs หรือ LMOs และแผนการในอนาคตกับ GMOs ในประเทศไทย

421019018

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนล่างและตอนกลาง) แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำระยอง แม่น้ำประแสร์ และแม่น้ำลำตะคอง

ชื่อเรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนล่างและตอนกลาง) แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำระยอง แม่น้ำประแสร์ และแม่น้ำลำตะคอง (มกราคม - มิถุนายน 2542)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (มกราคม - มิถุนายน 2542) ในแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนล่าง) ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ถึงจังหวัดปทุมธานี ประจำงวดที่ 9 ในแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนกลาง) แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง ประจำงวดที่ 7 และแม่น้ำระยอง แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำลำตะคอง ประจำงวดที่ 1 โดยให้กรมชลประทาน กรมเจ้าท่ารับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการให้กรมชลประทานและกรมเจ้าท่าหารือร่วมกันในการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาว่า หน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดการซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายต่อไป) ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

421019019

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การบริหารจัดการภูเก็ตเมืองนานาชาติ

ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการภูเก็ตเมืองนานาชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินการบริหารจัดการภูเก็ตเมืองนานาชาติ (สรุปได้ว่า กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานและกลุ่มทำงานเพื่อศึกษาระบบการบริหารและการจัดการจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบเมืองนานาชาติ ซึ่งขณะนี้คณะทำงาน ฯ และกลุ่มทำงาน ฯ ได้ทำการศึกษารายละเอียดข้อเสนอและทางเลือกกลไกการบริหารและการจัดการภูเก็ตเมืองนานาชาติจากแผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ ซึ่งมีแนวทางของการจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ คือ คณะกรรมการประสานการพัฒนาภูเก็ตเมืองนานาชาติ เพื่อทำหน้าที่หลักในการประสานให้เกิดเอกภาพของแนวคิดและทิศทางการพัฒนาภูเก็ต แปรแนวคิดเป็นแผนงานโครงการ และประสานแผนโครงการสู่การปฏิบัติ โดยได้มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นต่อทางเลือกกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว และเมื่อปรากฏผลเป็นประการใด จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

421019020

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ในวงเงินไม่เกิน 6,450,001,238 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 จำนวน 278,400,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2543 จำนวน 1,324,026,800 บาท และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547 จำนวน 4,847,574,438 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

421019021

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ผลการดำเนินการของคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน

ชื่อเรื่อง ผลการดำเนินการของคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน เกี่ยวกับผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของคณะอนุกรรมการกลุ่มปัญหาที่ดิน ซึ่งมีจำนวนปัญหาทั้งสิ้น 40 ปัญหา ได้รับการแก้ไขไปแล้ว 2 ปัญหา โดยคณะอนุกรรมการได้มีมติให้จังหวัดเจ้าของพื้นที่ปัญหาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขให้เป็นที่ยุติให้ได้ภายในจังหวัด หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในจังหวัด จึงเสนอปัญหาต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มปัญหาที่ดิน (สกอ.) เพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนตามข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร กรณีปัญหาที่มีความเร่งด่วนและจังหวัดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ รวมทั้งสรุปผลการแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินดังกล่าว ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ ประกอบด้วยหลักความถูกต้องและหลักความเป็นธรรม โดยวิธีการแก้ไขปัญหา คือ ให้มีการรังวัดจัดทำแผนที่ทางกายภาพของที่ดินอันเป็นมูลกรณี และทำการสอบสวนพิสูจน์สิทธิในที่ดินระหว่างรัฐกับราษฎร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.) ได้กำหนดไว้เพื่อประกอบการพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป

421019022

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ

ชื่อเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ ปี 2541/2542 ในส่วนของ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำปี 2541/2542 ในส่วนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำปี 2541/2542 พื้นที่ดำเนินการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในชนบท โครงการฝึกอาชีพแรงงานในภูมิภาค โครงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน และผลประโยชน์ได้รับจากการดำเนินงานดังกล่าว

421019023

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การจัดซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุน

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุนโดยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุน จำนวน 11.119 ตัว ราคาตัวละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 277,975,000 บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

421019024

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 8 - 9 เดือนแรกของปี 2542

ชื่อเรื่อง ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 8 - 9 เดือนแรกของปี 2542

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (คศก.) คือ รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังรายงาน (เกี่ยวกับภาวะการส่งออกและนำเข้า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และภาวะดุลการค้าในช่วง 8 - 9 เดือนแรกของปี 2542) และตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายศุภชัย พานิชภักดิ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร) และปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงเพิ่มเติม (เกี่ยวกับการส่งออกซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและตลาด ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ ปริมาณการส่งออกข้าวในปี 2542 ภาวะยางพาราในตลาดโลก และการจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า)

421019025

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและการระดมเงินทุนผ่านตลาดการเงิน

ชื่อเรื่อง การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและการระดมเงินทุนผ่านตลาดการเงินในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2542

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยโยบายเศรษฐกิจ คือ รับทราบการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและการระดมเงินทุนผ่านตลาดการเงินในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2542 ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงาน (สรุปได้ว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2542 สินเชื่อรวมที่สถาบันการเงินให้แก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน ยังคงมียอดคงค้างลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจำแนกตามประเภทสถาบันการเงิน ได้แก่ สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ สินเชื่อของบริษัทเงินทุน และสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนการระดมเงินทุนผ่านตลาดการเงินของภาคเอกชนที่มิใช่สถาบันการเงิน มีจำนวนลดลง โดยภาคเอกชนมีการชำระคืนสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อบริษัทเงินทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้กับภาคเอกชนชะลอตัวลงเล็กน้อย ภาคเอกชนจึงระดมทุนโดยตรงจากตลาดการเงินเพื่อทดแทนสภาพคล่องที่ลดลง โดยการออกตราสารทุนจำนวน 32,300 ล้านบาท และตราสารหนี้ภายในประเทศ จำนวน 47,900 บาท สำหรับปัจจัยอื่นที่ทำให้สินเชื่อสถาบันการเงินลดลงโดยมิได้กระทบสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ ประกอบด้วย การไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ที่มิใช่สถาบันการเงินที่เข้ามาร่วมลงทุน การแปลงหนี้เป็นทุน ดุลเงินสดรัฐบาลที่ขาดดุล และดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล รวมทั้งภาวะสภาพคล่องของธุรกิจที่น่าจะดีกว่าในปีก่อน โดยเฉพาะธุรกิจส่งออก จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินทุนจากตลาดการเงิน) และที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายสุชาติ สักการโกศล) ชี้แจงเพิ่มเติม (เกี่ยวกับตัวเลขการออกตราสารทุนและตราสารหนี้ของภาคเอกชนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยรายงานมีจำนวนแตกต่างจากตัวเลขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) รายงานต่อกระทรวงการคลังนั้น เนื่องจากตัวเลขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานจะไม่รวมมูลค่าของตราสารทุนและตราหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการนับซ้ำจากการที่สถาบันการเงินจะนำเงินที่ได้จากการออกตราสารทุนและตราสารหนี้ไปปล่อยเป็นสินเชื่อให้แก่ธุรกิจต่อไป)

421019026

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2542

ชื่อเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2542

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (คศก.) คือ เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2542 รวม 5 เรื่อง ได้แก่ การปรับแนวทางการดำเนินการของ กรอ. ผลการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (APEC) ครั้งที่ 7 รายงานภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกและแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปี 2542 พันธกรณีของประเทศไทยในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและข้อตกลงทางการค้า และนโยบายการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นกับการประกอบการของภาคธุรกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป

421019027

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การออกพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2

ชื่อเรื่อง การออกพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเงินทุนชั้นที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 9 แก่บริษัทเงินทุนเอกชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 33 ล้านบาท และครั้งที่ 10 แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 742 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการให้กระทรวงการคลังซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทเงินทุนเอกชาติ ฯ และธนาคารทหารไทย ฯ ตามวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทเงินทุนเอกชาติ ฯ และธนาคารทหารไทย ฯ จะต้องนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวทั้งหมดไปซื้อพันธบัตร ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกประกาศจำหน่ายพันธบัตรไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดอายุพันธบัตร 10 ปี และเมื่อออกพันธบัตรครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 แล้วจะยังคงมีวงเงินที่จะให้ความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เหลืออยู่อีกจำนวน 260,803.0 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

421019028

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือการระบายน้ำขังจากอุทกภัยเฉพาะกิจ

ชื่อเรื่อง การจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือการระบายน้ำขังจากอุทกภัยเฉพาะกิจ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง การจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือการระบายน้ำขังจากอุทกภัยเฉพาะกิจ ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (สรุปได้ว่า ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยระบายน้ำขังเป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน ตามที่ผู้นำชุมชนร้องขอให้ช่วยเหลือ โดยพิจารณาตามลำดับการร้องขอก่อนหลัง โดยจะทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม จัดหาวัสดุในการส่งน้ำจากเครื่องสูบไปยังบึง สระ หรือหนองน้ำธรรมชาติ รวมทั้งให้คำแนะนำในการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ นอกจากนี้ ได้จัดกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการสูบน้ำเพื่อรับผิดชอบในการยื่นขอก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ำ และรับผิดชอบในการเสียค่าก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำทั้งหมด พร้อมทั้งจัดสร้างคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันมิให้น้ำที่สูบออกไหลกลับเข้ามา จัดหาบริเวณแหล่งรับน้ำที่สามารถรับน้ำที่สูบออก และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการสูบระบายน้ำท่วมเฉพาะกิจ) ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ

421019029

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย

ชื่อเรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ 2

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พิจิตร กำแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี รวม 8 จังหวัด ซึ่งเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก อันเนื่องมาจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดอุทกภัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการให้จังหวัดดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาของแต่ละท้องที่ พร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกัน โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวป้องกันและระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออก ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครองเสนอ

421019030

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์ - เพชรเกษม - รัตนาธิเบศร์

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์ – เพชรเกษม - รัตนาธิเบศร์ สัญญา EW - 1 กม.7+100 กม.12+400

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสาย ติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ จากเดิม66,140,000 บาท เป็น 71,917,000 บาท และขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปี 2540 - 2542 เป็น 2543 - 2545 โดยขอเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2542 แผนงานก่อสร้างทางและสะพานในเขตกรุงเทพมหานครและรอบนอก โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาวัดนครอินทร์ ฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายการค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นเงิน 16,700,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 55,217,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2543 - 2545 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

421019031

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อการรณรงค์ให้งดบริโภคสุรา ยาสูบ และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อเรื่อง ร่างกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อการรณรงค์ให้งดบริโภคสุรา ยาสูบ และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการรณรงค์ให้งดบริโภคสุรา ยาสูบ และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. .... (เพื่อจัดหาเงินเข้ากองทุนโดยเก็บเงินบำรุงจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบมาใช้ในการทำกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโทษภัยของการบริโภคสุราและยาสูบ และชี้ชวนให้งดบริโภคสุราและยาสูบ) และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อการรณรงค์ให้งดบริโภคสุรา ยาสูบ และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง 2 ฉบับ และมอบให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทัพพะรังสี) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์) ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียด แล้วให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา สำหรับร่างพระราชบัญญัติ ฯ ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ส่วนร่างพระราชกฤษฎีกาให้เร่งนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายโดยเร็ว และอนุมัติให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมของสำนักงานที่จะจัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชกฤษฎีกา ตามความจำเป็นและกำลังงบประมาณจนกว่าจะได้รับเงินบำรุงกองทุนจากผู้ผลิตและนำเข้าสุราและยาสูบตามร่างพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าว

421019032

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง แนวทางการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ

ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระรายสาขา โดยเฉพาะสาขาพลังงาน ขนส่ง และประปา รวมทั้งแนวทางการเตรียมบุคลากรให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) และกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งคณะทำงาน โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์ โพธิวิหค) เป็นประธาน และประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน เพื่อยกร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลสาขาพลังงานให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาให้ทันการพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2543 เพื่อให้สามารถจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระสาขาพลังงานได้ในปี 2543 ตามกำหนดเวลาในแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ กับให้คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการปฏิรูปสาขาขนส่งรับไปพิจารณาดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลชั่วคราว และยกร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลสาขาขนส่ง รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาเรื่องโครงสร้างกิจการประปาและการกำกับดูแลสาขาประปา รับไปพิจารณาทำการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ โดยการกำกับดูแลชั่วคราวในสาขาพลังงาน ให้ สพช. ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมทำหน้าที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจและประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของสำนักงบประมาณ (เกี่ยวกับการกำหนดแหล่งเงินทุน การประมาณการรายได้ - รายจ่ายด้านต่างๆ และระยะเวลาสิ้นสุดของการใช้เงินอุดหนุน) ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

421019033

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ชื่อเรื่อง ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อนมพร้อมดื่ม (UHT) ซึ่งผลิตจากน้ำนมดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรในประเทศ โดยซื้อจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จำนวน 60 ล้านกล่อง ราคากล่องละ 5 บาท ในวงเงิน 300 ล้านบาทเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในช่วงเร่งด่วน และให้ อ.ส.ค. เป็นผู้รับผิดชอบจัดส่งถึงโรงเรียนโดยตรง ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานการดำเนินการกับกระทรวงศึกษาธิการด้วย สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 เรื่อง โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2539 โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) จัดซื้อนมพร้อมดื่มที่ผลิตจากน้ำนมดิบจากเกษตรกรในประเทศเท่านั้น โดยให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตว์แห่งชาติเป็นผู้ตรวจสอบ และออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อใช้แสดงต่อโรงเรียนในการจำหน่ายนมพร้อมดื่มให้กับโครงการอาหารเสริม (นม) ส่วนข้อเสนอ ซึ่งให้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้นำเข้านม ผงธรรมดาที่มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา ฯ เป็นผู้พิจารณาอนุญาตการนำเข้านมผงดังกล่าว นั้น โดยที่วิธีการนี้อาจขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) จึงมอบให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการพิจารณากำหนดมาตรการและเงื่อนไขเพื่อแก้ไขปัญหาการนำนมผงธรรมดามาผสมเป็นนมพร้อมดื่มและความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไป

421019034

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งจากเรือโดนกัน

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งจากเรือโดนกัน พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งจากเรือโดนกัน พ.ศ. .... (ให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสำหรับใช้บังคับแก่กรณีเรือโดนกัน เนื่องจากปัจจุบันเรือเดินทะเลที่เดินอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงของการเกิดกรณีเรือโดนกันเพิ่มมากขึ้นด้วย) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการกำหนดคำนิยามของ "เรือโดนกัน" ให้หมายความถึง การโดนกันระหว่างเรือเดินทะเลด้วยกัน หรือระหว่างเรือเดินทะเลกับเรืออื่น ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นในทะเลหรือไม่ก็ตาม และกำหนดคำนิยามของ "เรือ" หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด ซึ่งหมายความร่วมถึงแพ เจ็ตสกี สกี หรือเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำในลักษณะเดียวกันหรือไม่ หากไม่ประสงค์ให้ความครอบคลุมสมควรกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

421019035

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง

ชื่อเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการตรากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเป็นไปโดยต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมนิยามของคำว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ควบคุมได้กว้างขวางตามหลักวิชาการผังเมือง รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติเรื่องระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมให้มีการใช้บังคับต่อเนื่องโดยไม่กำหนดระยะเวลาและเพิ่มการตรวจสอบประเมินผล ตลอดจนวิธีการแก้ไขผังเมืองรวมให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับระยะเวลาการประเมินผลผังเมืองตามร่างมาตรา 7 ไปประกอบการพิจารณาและให้เชิญผู้แทนกรมการผังเมืองร่วมพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

421019036

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การแก้ปัญหายางพาราของประเทศ

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหายางพาราของประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการแก้ปัญหายางพาราของประเทศ นั้น เพื่อความรอบคอบและสามารถปฏิบัติได้ มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไปพิจารณาร่วมกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งภายใน 1 เดือน

421019037

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน

ชื่อเรื่อง โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน กับการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และทุกกระทรวง ทบวง ให้การสนับสนุน โดยสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดและองค์กรในกำกับดูแลให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินงานตามโครงการ และให้ถือว่า "การส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน" เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ควรให้มีการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรเอกชนและองค์กรท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยให้ทุกฝ่ายร่วมกันคิด ร่วมกันทำทั้งในการจัดตั้งกองทุน โดยการสมทบทุนส่วนหนึ่งและมีส่วนรับผิดชอบติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ มีความยั่งยืนและเป็นการลดภาระภาครัฐ) ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

421019038

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โรงงานอบลำไยแห้งระเบิด

ชื่อเรื่อง การขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โรงงานอบลำไยแห้งระเบิด

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 11,851,226.70 บาท เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์ โรงงานอบลำไยแห้งระเบิด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

421019039

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง เรือนักท่องเที่ยวล่ม

ชื่อเรื่อง เรือนักท่องเที่ยวล่ม

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไชยา สะสมทรัพย์) รายงานกรณีเกิดเหตุเรือหางยาวซึ่งบรรทุกนักท่องเที่ยวของชาวสิงคโปร์ล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าท่าเรือท่าดินแดง เขตคลองสาน กรุงเทพ มีผู้รอดชีวิต 2 คน สูญหาย 5 คน ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมีเรือใหญ่ขับสวนทางทำให้เกิดคลื่นสูง รวมทั้งนายท้ายเรือขับเรือด้วยความประมาททำให้เรือล่ม และเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมกำชับให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและเข้มงวดกับการจัดระบบความปลอดภัยแก่เรือโดยสารทุกประเภทโดยเฉพาะเรือนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับว่าด้วยการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2528 ที่กำหนดให้เรือต้องมีอุปกรณ์การช่วยชีวิตด้วย ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

421019040

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2542

เรื่อง การซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ

ชื่อเรื่อง การซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหารือร่วมกันเพื่อจัดประชุมซักซ้อมวิธีปฏิบัติและเสนอความเห็นข้อสังเกตต่าง ๆ ในการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 โดยด่วนต่อไป ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

421026001

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน

ชื่อเรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน (ปรับปรุงการรับฝากเงินออมสินของธนาคารออมสินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกและประเภทประจำที่มีกำหนดระยะเวลา และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยปรับปรุงเป็นผ่านความเห็นของคณะกรรมการธนาคารออมสินอย่างเดียว นั้น ควรกำหนดความให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุในร่างกฎกระทรวงน่าจะมีความเหมาะสมกว่า) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

421026002

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (แก้ไขกำหนดระยะเวลาการให้เช่าแฟลตหรืออพาร์ทเม้นท์ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร

ชื่อเรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 (แก้ไขกำหนดระยะเวลาการให้เช่าแฟลตหรืออพาร์ทเม้นท์ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 (แก้ไขกำหนดระยะเวลาการให้เช่าแฟลตหรืออพาร์ทเม้นท์ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สามารถทำได้ไม่เกิน 3 ปี และต่ออายุสัญญาเช่าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี จนกว่าจะขายหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์นั้นได้) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำของคำว่า "แฟลต" และ "อพาร์ทเม้นท์" ในร่างกฎกระทรวง ฯ หากกำหนดความหมายให้ชัดเจนก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้บังคับกฎหมาย และป้องกันความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกันของผู้ปฏิบัติได้ และหากจะกำหนดไว้ล่วงหน้าถึงอาคารประเภทอื่น เช่น อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียมด้วยก็น่าจะแก้ไขให้ครอบคลุมในคราวเดียวกัน) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

421026003

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การเจรจาจัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐบัลแกเรีย

ชื่อเรื่อง การเจรจาจัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐบัลแกเรีย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐบัลแกเรีย (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับขอบข่ายของอนุสัญญา ฯ วิธีขจัดภาษีซ้อน การเก็บภาษีจากกำไรสุทธิ การเก็บภาษีจากการขนส่งระหว่างประเทศ การเก็บภาษีจากทรัพย์สินกรณีเงินปันผล ดอกเบี้ย และค่าสิทธิ การเก็บภาษีจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนจากการจ้างแรงงาน การให้บริการส่วนบุคคล ครู นักวิจัย บทบัญญัติพิเศษอื่น ๆ การเริ่มใช้และการเลิกใช้อนุสัญญา ฯ) และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปดำเนินการทางการทูตเพื่อให้มีการลงนามอย่างเป็นทางการ และมีการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างกันต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

421026004

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง ผลการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง ผลการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2542 เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือกับกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬาและวัฒนธรรม (Monbusho) JICA และสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือกับ Monbusho ซึ่งขอเสียงสนับสนุนจากไทยสำหรับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ยูเนสโก จึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาในรายละเอียด และความร่วมมือกับ JICA โดยเสนอให้ JICA พิจารณาถึงโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม (CERS) โครงการ UNINET เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง IT ของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม GMS กิจกรรมของ UMAP โดยเร่งร่วมทดลองโครงการถ่ายโอนหน่วยกิตภายใต้ UMAP (UMAP Credit Transfer Scheme-UCTS) เพื่อพัฒนาเป็นโครงการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาใน EU อย่างจริงจัง และความสัมพันธ์กับสถาบันอุดมศึกษาญี่ปุ่น โดยได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ให้มาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยในโครงการหลักสูตรการเรียนร่วม โดยขอให้เปิดสาขาในไทย ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ

421026005

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ชื่อเรื่อง ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองการลงทุนของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ถูกเวนคืน หรือถูกโอนเป็นของรัฐ การชดใช้ค่าทดแทนหากเกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากสงคราม ฯลฯ การโอนผลตอบแทนจากการลงทุน การรับช่วงสิทธิการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างผู้ลงทุนกับภาคีคู่สัญญา และการมีผลบังคับใช้) โดยอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศปรับปรุงถ้อยคำในร่างความตกลง ฯ ในด้านการใช้ภาษาโดยไม่กระทบหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของร่างความตกลง ฯ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามความตกลง ฯ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการทางการทูตให้ความตกลง ฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

421026006

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การส่งกองกำลังทหารไทยเข้าร่วมในกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก

ชื่อเรื่อง การส่งกองกำลังทหารไทยเข้าร่วมในกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารไทยเข้าร่วมในกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยมีหนังสือนำส่งร่างความตกลงว่าด้วยการเข้าร่วมกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก (APINTERFET) ให้ฝ่ายไทยพิจารณา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า APINTERFET นี้ มีลักษณะเป็นความตกลงหลายฝ่ายระหว่างรัฐบาลของรัฐที่เข้าร่วมในกองกำลังนานาชาติ ประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการบังคับบัญชาและการควบคุมกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของ INTERFET ภาระความรับผิดชอบในด้านค่าใช้จ่าย สิทธิและความรับผิดชอบของรัฐที่เข้าร่วม โดย APINTERFET จะมีผลบังคับใช้เมื่อออสเตรเลียและรัฐที่เข้าร่วมอีกรัฐหนึ่งได้ลงนามและให้สัตยาบัน แต่จะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่รัฐเข้าร่วมได้ส่งกำลังไปปฏิบัติงานใน INTERFET ทั้งนี้ ในระหว่างที่ APINTERFET นี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้ร่าง APINTERFET เป็นข้อตกลงชั่วคราว ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลีย นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหมได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังทหารไทย ซึ่งกองกำลังทหารไทยจะออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ ติมอร์ตะวันออก ในวันที่ 4 ตุลาคม 2542)

421026007

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ 2

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ 2

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ 2 ให้บริษัท สราญชัย จำกัดผู้ประมูลได้ และอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ ในวงเงินจำนวน 300,000,000 บาท โดยให้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เป็นรายได้ในการจัดตั้งกองทุน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณดำเนินการยกร่างระเบียบเกี่ยวกับรายได้และการใช้จ่ายเงินกองทุนต่อไป และรับทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตโรงงานสุราตามนโยบายสุราเสรี ซึ่งรวมถึงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานสุราหลังปี 2542 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมหารือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

421026008

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การประมูลและการจำหน่ายโรงงานสุรากรมสรรพสามิต

ชื่อเรื่อง การประมูลและการจำหน่ายโรงงานสุรากรมสรรพสามิต

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจำหน่ายที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตสุรา ของโรงงานสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 11 โรงงาน ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

421026009

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาคำร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน

ชื่อเรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์พิจารณาคำร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน เฉพาะข้อ 2 ซึ่งเดิมกำหนดว่า "ให้ปฏิเสธคำร้องขอในกรณีที่ความผิดที่เป็นมูลฐานในการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดที่ศาลไทยมีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นด้วย" ให้แก้ไขเป็น "สำหรับคำร้องขอในกรณีที่ความผิดที่เป็นมูลฐานในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดที่ศาลไทยมีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นด้วยให้พิจารณาเป็นรายกรณี ๆ ไป โดยให้ความร่วมมือบนพื้นฐานของหลักการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติและประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศร่วมกันตามกรอบของสนธิสัญญาทวิภาคี ที่มีอยู่ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของคนสัญชาติไทยเป็นสำคัญ" ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอเพิ่มเติม

421026010

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง กำหนดให้ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นท่าเรือหรือที่สำหรับการนำของเข้าและส่งของออกได้ทุกประเภท รวมทั้งการส่งออก ซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท)

ชื่อเรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 (กำหนดให้ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นท่าเรือหรือที่สำหรับการนำของเข้าและส่งของออกได้ทุกประเภท รวมทั้งการส่งออก ซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 (กำหนดให้ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นท่าเรือที่สำหรับการนำของเข้าและส่งของออกได้ทุกประเภท รวมทั้งการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

421026011

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ระยะแรก สายหัวลำโพง - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - บางซื่อ (สายสีน้ำเงิน)

ชื่อเรื่อง รายงานผลคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ระยะแรก สายหัวลำโพง - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - บางซื่อ (สายสีน้ำเงิน) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2542 - 11 สิงหาคม 2542

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ระยะแรก สายหัวลำโพง - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - บางซื่อ (สายสีน้ำเงิน) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2542 - 11 สิงหาคม 2542 (สรุปได้ว่าผลการดำเนินงานของงานออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการ ฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 32.49 ของงานทั้งหมด ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานปัจจุบันที่ได้ปรับใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2542 ร้อยละ 0.79 ของงานทั้งหมด โดยเลื่อนกำหนดการเปิดเดินรถเต็มสายปลายปี 2545 เป็นเปิดเดินรถบางส่วน (ช่วงห้วยขวาง - บางซื่อ) ในปลายปี 2545 เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างล่าช้าและปัญหาจากการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี คาดว่าจะสามารถก่อสร้างและเปิดเดินรถบางส่วนได้ในปลายปี 2545 และเปิดเดินรถทั้งหมดได้ในกลางปี 2546 ตามแผนที่ปรับใหม่ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน รวม 12 งาน)

421026012

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนสิงหาคม 2542

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนสิงหาคม 2542

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนสิงหาคม 2542 เกี่ยวกับด้านการปราบปรามสามารถจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญและเป็นคดีที่น่าสนใจทั่วประเทศ จำนวน 62 คดี ผู้ต้องหา 139 คน รวมทั้งด้านการประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม ประกอบด้วย การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 เรื่องมาตรการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด การประชุมความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดไทย - สหภาพพม่า ครั้งที่ 3 การสัมมนาทางวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การประชุมความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2542 และกำหนดแผนงานในปี 2542 ตามแผนยุทธศาสตร์สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

421026013

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง โครงการปี Amazing Thailand 1998-1999

ชื่อเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง โครงการปี Amazing Thailand 1998-1999

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) รายงาน ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง โครงการปี Amazing Thailand 1998 - 1999 ในช่วง 1 ปีแรก (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2541) เกี่ยวกับการดำเนินงานปีท่องเที่ยวไทยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินงาน ปีท่องเที่ยวไทย 2541 - 2542 การดำเนินงานด้านการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการเยือนประเทศไทย การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้ Amazing Thailand Campaign การดำเนินงานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองปีท่องเที่ยวไทยให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ และปลูกจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของประชาชนทั่วไป การประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม รวมทั้งการดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2542 เพื่อร่วมฉลองเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือนประเทศไทยมากขึ้น และแนวทางการดำเนินงานในปี 2543 เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับแนวหน้าควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพัฒนาอนุรักษ์ทรัพย์มรดกทางการท่องเที่ยวให้สืบทอดต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

421026014

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การดำเนินการเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี/GSP)

ชื่อเรื่อง การดำเนินการเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี/GSP)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดำเนินการเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี/GSP) เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินงานเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อเกษตรกรและชาวประมงจากการถูกตัด GSP สินค้าเกษตรทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าประมง โดยจัดตั้งกองทุนพัฒนาการประมงและกองทุนวิจัยและพัฒนากุ้ง การจัดระบบน้ำเพื่อการเลี้ยงกุ้ง การกำหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้ง การจัดทำความตกลงว่าด้วยความเท่าเทียมกันด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และการดำเนินมาตรการสนับสนุนการผลิตสินค้าประมง กลุ่มสินค้าพืชผักผลไม้ และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารปรุงแต่ง (เน้นสับปะรดปรุงแต่ง) โครงการเงินกู้ ADB/OECF เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร รวมทั้งการดำเนินมาตรการตรวจสอบสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรปที่อาจมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และมีผลกระทบต่อพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

421026015

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น และสัญญากู้เงินกับกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น สำหรับโครงการกู้เงินรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น และสัญญากู้เงินกับกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น สำหรับโครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น และสัญญากู้เงินกับกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน สำหรับโครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) และรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายสมหมาย ภาษี) เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงิน ฯ สัญญากู้เงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2542 ตามลำดับ โดยมีสาระสำคัญอยู่ในขอบเขตและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ทุกประการ และนำประกาศกระทรวงการคลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 1 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญากู้เงิน กับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำความเห็นทางกฎหมาย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

421026016

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การลงนามในสัญญากู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเซีย สำหรับโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการลงนามในสัญญากู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเซีย สำหรับโครงการจัดการน้ำเสียเขต ควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการลงนามในสัญญากู้เงินระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารพัฒนาเอเซีย สำหรับโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมะนิลาในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในสัญญากู้เงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องในนามราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2542 โดยมีสาระสำคัญของสัญญากู้เงินเป็นไปตามขอบเขตเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ทุกประการ และนำประกาศกระทรวงการคลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปภายใน 1 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญากู้เงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

421026017

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การกู้เงินภายใต้โครงการเงินกู้เงินเยนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 24

ชื่อเรื่อง รายงานผลการกู้เงินภายใต้โครงการเงินกู้เงินเยนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 24

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น รวมทั้งการลงนามในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้โครงการเงินกู้เงินเยนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) และรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายสมหมาย ภาษี) เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงิน ฯ สัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2542 ตามลำดับ และลงประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกู้เงินสำหรับโครงการรัฐบาล จำนวน 2 ฉบับ ในราชกิจจานุเบกษา กับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำความเห็นทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้ดังกล่าว

421026018

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย

ชื่อเรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ 3

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์อุทกภัยเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (25 ตุลาคม 2542) ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต เพชรบุรี พิษณุโลก ลพบุรี พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์อันเนื่องมาจากพายุดีเปรสชั่นที่ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยและอ่อนตัวลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 8 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

421026019

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การลงนามในสัญญากู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเซีย สำหรับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อเรื่อง รายงานผลการลงนามในสัญญากู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเซีย สำหรับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการลงนามในสัญญากู้เงินระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารพัฒนาเอเซีย สำหรับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทบวงมหาวิทยาลัย วงเงิน 59.32 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมะนิลาในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ลงนามในสัญญากู้เงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องในนามราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 โดยมีสาระสำคัญของสัญญากู้เงินเป็นไปตามขอบเขตเงื่อนไข ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติทุกประการ และเห็นชอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกู้เงินสำหรับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2542

421026020

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ (พ.ศ. 2542 - 2545)

ชื่อเรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ (พ.ศ. 2542 - 2545)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกรมราชทัณฑ์ (พ.ศ. 2542 - 2545) จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการจัดตั้งทัณฑสถานบำบัดพิเศษ 3 แห่ง โครงการก่อสร้างโรงฝึกงานเพิ่มในเรือนจำ 21 แห่ง โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ และโครงการปรับปรุงขยายโรงพยาบาลกลางราชทัณฑ์ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับการเงินเพื่อการนี้ ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อให้งานบางโครงการสามารถดำเนินการได้โดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของสถานที่ และการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ ส่วนอัตรากำลังให้กรมราชทัณฑ์ตกลงกับสำนักงาน ก.พ. ต่อไป ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย

421026021

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา พ.ศ. 2542

ชื่อเรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา พ.ศ. 2542

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา พ.ศ. 2542 (โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาขึ้นในสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการ กำหนดกิจการที่ให้กระทำการจัดหาประโยชน์จากกองทุนได้ กำหนดรายจ่ายของกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุน รวมทั้งการให้ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้) ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (เกี่ยวกับการกำหนดในเรื่องของการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายพัฒนามาตรวิทยาแห่งชาติ) และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการออกระเบียบในเรื่องนี้ โดยให้คณะกรรมการไปกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะไม่ต้องรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี นั้น น่าจะเป็นการกำหนดอำนาจของคณะกรรมการเกินกว่าที่พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทให้อำนาจไว้) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

421026022

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ตุลาคม 2542

เรื่อง การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

ชื่อเรื่อง การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย วงเงินกู้ไม่เกิน 110,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามอัตราตลาด และอายุตราสารไม่เกิน 15 ปี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยในการกู้เงินในแต่ละครั้ง ให้กระทรวงการคลังกำหนดวงเงินกู้ และตราสารเงินกู้ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขรายละเอียดของตราสารเงิ