[วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓][วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓][วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓]

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โครงการแผนแม่บทลุ่มน้ำเทพา-นาทวี จังหวัดสงขลา)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการแผนแม่บทลุ่มน้ำเทพา - นาทวี จังหวัดสงขลา ในวงเงิน ๑๔,๙๙๙,๖๔๖ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๔,๒๔๙,๖๔๖ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดทำข้อมูลกำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการจัดทำข้อมูลกำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน โดยให้อธิบดีกรมการจัดหางานจากเดิมเป็นกรรมการ ให้เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการกองบริหารตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน จากเดิมเป็นกรรมการและเลขานุการให้เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งให้ยกเลิกกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน คือ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองบริหารตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร โดยใช้เงินกู้ JBIC เลขที่ TXX-๓

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินการว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาในการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างทางหลวงภายใต้โครงการเงินกู้ JBIC เลขที่ TXX - ๓ ภายในวงเงิน ๔๒,๓๔๖,๓๐๗ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินกู้ JBIC จำนวน ๒๓,๓๒๙,๔๒๒ บาท และเบิกจ่ายจากงบประมาณจำนวน ๑๙,๐๑๖,๘๘๕ บาท สำหรับค่าจ้างในส่วนที่เบิกจ่ายจากงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๗,๐๑๖,๘๘๕ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติทำสัญญาเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน ๓๓ แปลง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารที่ทำการและอาคารบ้านพักของหน่วยต่าง ๆ ในลักษณะการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณเป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ สำหรับอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าที่ดินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการขุดคลองส่งน้ำและระบายน้ำโครงการแม่กลองใหญ่ ระยะที่ ๓)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการประกวดราคาเพื่อจ้างก่อสร้างงานรายการระบบส่งน้ำและระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ ๑ แห่ง พร้อมอาคารประกอบคันกั้นน้ำ โครงการแม่กลองใหญ่ ระยะที่ ๓ ได้ในวงเงิน ๗๗,๙๘๔,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๒๔,๔๔๔,๘๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๓๓,๕๓๙,๒๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โครงการอ่างเก็บน้ำสมุน จังหวัดน่าน)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำสมุน จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก ได้ในวงเงิน ๑๘,๗๐๕,๙๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๓,๙๙๙,๙๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๖,๐๘๔,๑๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๘,๖๒๑,๙๖๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง มติคณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๓

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติ (กมช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ รวม ๓ เรื่อง คือ แผนงานสนับสนุนการแปลงนโยบายการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ไปสู่การปฏิบัติระดับชุมชนท้องถิ่น การปรับกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคีการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพื้นที่โดยรอบโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว และกำหนดเขตเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว และกำหนดเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... (ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ในท้องที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่เข้าด้วยกัน และกำหนดเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง การออกพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ครั้งที่ ๓

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานการออกพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ครั้งที่ ๓ ให้แก่บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงการคลังได้เข้าซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม ฯ เป็นจำนวนเงิน ๔ ล้านบาท โดยบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม ฯ จะต้องนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวทั้งหมดไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่กระทรวงการคลังได้ออกไปแล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ในวงเงิน ๔ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี อายุพันธบัตร ๑๐ ปี ทั้งนี้ เมื่อออกพันธบัตรในครั้งนี้แล้ว จะยังคงมีวงเงินที่จะให้ความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เหลืออยู่อีกจำนวน ๒๒๙,๑๘๙ ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการขุดคลองส่งน้ำและระบายน้ำ โครงการแม่กลองใหญ่ ระยะที่ ๓)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการประกวดราคาเพื่อจ้างงานรายการขุดคลองส่งน้ำและระบายน้ำ ๔ สาย ยาว ๒๕.๒๕ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบโครงการแม่กลองใหญ่ (ระยะที่ ๓) ได้ในวงเงิน ๑๐๑,๒๙๔,๐๘๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๒๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๕๓,๒๙๔,๐๘๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนและเงินกู้บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนและเงินกู้บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตสารพาราไซลีน โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้ดำเนินการเจรจาการร่วมทุนการจัดหาเงินทุนและเงินกู้ของบริษัท ฯ เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยได้มีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาผู้ถือหุ้น สัญญาแก้ไขสัญญาเงินกู้ สัญญาแก้ไขสัญญาก่อสร้างและเอกสารสัญญาอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๓

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๓)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๔๓ - กันยายน ๒๕๔๓) มีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๑๑,๘๙๘ ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย คือ ๒๑๐,๖๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑,๒๘๙ ล้านบาท โดยจำแนกผลการเบิกจ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจและตามหมวดรายจ่าย ส่วนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามกระทรวงที่มีอัตราการเบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๓๔ แห่ง ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท นั้น เท่ากับ ๑๒๖,๒๑๑ ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กรมเจ้าท่า กรมทางหลวง และกรมพัฒนาที่ดิน

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานสถิติคดีเกี่ยวกับการค้าประเวณีตามมติคณะรัฐมนตรี (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๔๓)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมรายงานสถิติคดีเกี่ยวกับการค้าประเวณีตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๔๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คดี โดยเป็นผู้กระทำผิดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ (โฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนำด้วยเอกสาร สิ่งพิมพ์ ให้แพร่หลายด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะ เพื่อการค้าประเวณี) มากที่สุด ๑๘ คดี ในส่วนของผู้ต้องโทษส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ซึ่งมีอาชีพรับจ้างและมีภูมิลำเนาในภาคกลาง รวมทั้งมีผู้ต้องโทษที่เป็นชาวพม่าด้วย สำหรับคำพิพากษาของศาลส่วนใหญ่จะลงโทษผู้กระทำผิดโดยปรับตั้งแต่ ๒๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท ปรับ/จำคุก ๖ เดือน ปรับ/คุมประพฤติ และยกฟ้อง

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี ๒๕๔๓/๒๕๔๔

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ .. พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อย และค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี ๒๕๔๓/๒๕๔๔ (กำหนดวิธีการคำนวณราคาอ้อยและ ผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลในฤดูการผลิตน้ำตาลทรายปี ๒๕๔๓/๒๕๔๔) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการให้อำนาจคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่ใช้ปลูกอ้อยที่ส่งเข้าโรงงาน และประกาศเกี่ยวกับราคาอ้อยขั้นต้นที่โรงงานจะต้องชำระ นั้น อาจเกินขอบอำนาจตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๗ แทนที่จะกำหนดไว้ในร่างประกาศเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยตรง ส่วนการกำหนดให้คณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลรักษาการตามประกาศจะเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาให้สถาบันชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการ ฯ ตามร่างข้อ ๑๕ ซึ่งให้แจ้งภายในวันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปีอาจไม่สอดคล้องกับร่างข้อ ๓ ที่กำหนดให้ร่างประกาศมีผลใช้บังคับเป็นเวลา ๑ ปีเท่านั้น) ไปพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี) (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี ครั้งที่ ๑ โดยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลบางพูด ตำบลบ้านกระแซง ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลสวนพริกไทย ตำบลบ้านกลาง ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางพูน ตำบลบางกระดี ตำบลคูวัด ตำบลหลักหก ตำบลบ้านใหม่ และตำบลขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๒ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในส่วนของการตรวจสอบการดำเนินการของส่วนราชการ การตรวจสอบเรื่องพิเศษ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการตรวจสอบปกติอื่น และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายตามข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป (เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ที่ได้ดำเนินการตามมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น น่าจะไม่ถูกต้องในขณะนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ แล้ว นอกจากนี้ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาพิจารณาโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับ และเมื่อนำเสนอจนครบ ๓ องค์กรแล้ว จึงทำการเผยแพร่ตามกฎหมายต่อไป)

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๓)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๓ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้ให้การรับรองเรียบร้อยแล้ว รวม ๗ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง โครงการสวนน้ำบึงมักกะสัน การลาออกของนางรตยา จันทรเฑียร จากกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน การจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้ภาคยานุวัติสารในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านกลไก การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รวม ๓ คณะ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์ - เพชรเกษม - รัตนาธิเบศร์ (ถนนแนวเหนือ - ใต้) สัญญา NS - ๑ สัญญา NS - ๒ และสัญญา NS - ๓

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมโยธาธิการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์ - เพชรเกษม - รัตนาธิเบศร์ (ถนนแนวเหนือ - ใต้) สัญญา NS - ๑ สัญญา NS - ๒ และสัญญา NS - ๓ ภายในวงเงิน ๔,๑๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นเงินบาทสมทบจำนวน ๑,๖๓๓,๐๖๓,๐๐๐ บาท และเงินกู้อีกจำนวน ๒,๔๘๓,๒๓๗ บาท กำหนดแล้วเสร็จ ๗๓๐ วัน โดยให้เบิกจ่ายในส่วนที่เป็นเงินบาทจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๓๒๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๑๔๕,๘๖๓,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานผลการเจรจากู้เงินจาก EIB สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศและหอบังคับการบินพร้อมอาคารสำนักงาน ณ ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กู้เงินจากธนาคารยุโรปเพื่อการลงทุนหรือ EIB สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศ และหอบังคับการบินพร้อมอาคารสำนักงาน ณ ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ (หนองงูเห่า) ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวงเงิน ๒๓ ล้านเหรียญสหรัฐ และให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงินของ บวท. ในนามราชอาณาจักรไทย โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในสัญญาค้ำประกัน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้าง

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างในการพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานเพื่อขอปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐานเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป โดยพิจารณาจากแนวทางของผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่ให้ปรับเพิ่มจากวันละ ๑๓๐ บาท เป็น ๑๓๓ บาท และแนวทางของผู้แทนฝ่ายลูกจ้างที่ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐานจากวันละ ๑๓๐ บาท เป็น ๑๓๕ บาท ทั้งนี้ ได้ส่งผลการประชุมดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นพื้นฐานดังกล่าวจะกระทบต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่เคยเสนอว่าไม่ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง โครงการ "๙ นาที ๙ ล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ"

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ "๙ นาที ๙ ล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ" ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ และเห็นชอบให้เรียนเชิญและเชิญชวน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งบุคคลสำคัญทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้ตามบ้าน และสถานที่ต่าง ๆ และซื้อต้นไม้ที่ผูกโบว์สีเหลืองจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สำหรับปลูกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนรัฐวิสาหกิจให้ความร่วมมือในการจัดหากล้าไม้ และให้เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งที่บ้านและสำนักงานโดยทั่วกัน กับให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐให้ความร่วมมือโฆษณาโครงการ ฯ โดยใช้สปอตวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งโครงการ ฯ ได้จัดทำไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอดิศัย โพธารามิก) ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานสรุปผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เพื่อร่วมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวนานาชาติมายังประเทศไทยและเวียดนาม รวมทั้งเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันซึ่งจะส่งผลไปถึงด้านการเชื่อมโยงทางคมนาคม พาณิชย์ การลงทุน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งได้ลงนามในแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประธาน สำนักบริหารการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนาม เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการส่งคืนร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี ให้ส่งคืนกระทรวง ทบวง กรม เจ้าของเรื่อง ส่วนร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งคืนรัฐมนตรีผู้รักษาการ หรือที่เกี่ยวข้องตามร่างพระราชบัญญัติ ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีพิจารณาว่ามีฉบับใดบ้างที่สมควรดำเนินการหรือไม่สมควรดำเนินการต่อไป แล้วแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังเมื่อได้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาต่อไป

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงบประมาณ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงบประมาณรายงานสรุปผลการบริหารงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ – วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มีการอนุมัติเงินประจำงวด จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๙,๕๔๙.๐ ล้านบาท ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีการเบิกจ่ายจริงจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ จำนวน ๕๘,๐๑๙.๘ ล้านบาท เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณในระยะเดียวกันของปีก่อนมีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น และจากรายงานเบื้องต้นโดยกรมบัญชีกลางปรากฏว่า การเบิกจ่ายจริงจนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มีการเบิกจ่ายจำนวน ๖๙,๙๑๔.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ ของวงเงินงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ในประเด็น ฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การแก้ไขปัญหาตามมาตรการระยะยาว โดยเห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานดำเนินการกรณีข้อเสนอมาตรการระยะยาวในการศึกษาผลกระทบด้านสังคม ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานผลการแก้ไขแรงงานต่างด้าว

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานผลการดำเนินการจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการดังกล่าว โดยผลการดำเนินการสามารถจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวได้จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๗,๒๔๗ คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแก้ไขปรับปรุง โดยแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ ฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๓ (๑) จาก "กรณีสถาบันการเงินเป็นผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์จากลูกหนี้ (หรือผู้จำนอง) หรือเป็นผู้โอนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกหนี้ (หรือผู้จำนอง)" เป็น "กรณีสถาบันการเงินเป็นผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์จากลูกหนี้ หรือผู้จำนองหรือเป็นผู้โอนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกหนี้หรือผู้จำนองหรือเป็นผู้โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกหนี้" และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อไปโดยด่วน

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง โครงการพัฒนาระบบกฎหมายเศรษฐกิจ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบกฎหมายเศรษฐกิจ ตามข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมและอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ ตามมติที่ประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นโครงการระยะสั้น ไม่เป็นการถาวร ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และไม่มีการเพิ่มบุคลากร โดยใช้วงเงินเหลือจ่ายของโครงการเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อสนับสนุน ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย โดยเฉพาะการยกร่างกฎหมาย ส่วนกระบวนการในการออกกฎหมายให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการแล้ว ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. .....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ถอนเรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. .... คืนไปได้ ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) เสนอ โดยให้นำกลับไปพิจารณาทบทวน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เหมาะสม

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐรัฐบาลนายชวน หลีกภัยปีที่ ๓ (วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ - วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ปีที่ ๓ (วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ - วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓) โดยได้ดำเนินการจัดทำและพิมพ์รายงานแสดงผลการดำเนินการ ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามจำนวนพิมพ์และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีที่ลาออก

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีที่ลาออกจากตำแหน่ง ๓ ท่าน ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร) รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายสุชน ชามพูนท) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอดิศัย โพธารามิก) โดยอนุมัติให้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทัพพะรังสี) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย กับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะสมควรมอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรีหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทัพพะรังสี) ว่าจะสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนหรือไม่ อย่างไร ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายการต่าง ๆ ที่มีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้นไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๗๔๓ รายการ เป็นเงินงบประมาณรายการใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ จำนวน ๙,๓๘๐.๓ ล้านบาท และเป็นจำนวนภาระผูกพันทั้งสิ้น ๔๗,๘๐๘.๒ ล้านบาท ทั้งนี้รายการที่มีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้นเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องพิจารณาอีกครั้งแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่เป็นกรณี ๆ ไป ส่วนรายการที่ได้รับอนุมัติให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่จะต้องจ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศ ให้สำนักงบประมาณสามารถพิจารณาอนุมัติวงเงินผูกพันที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ สามารถเจียดจ่ายเงินงบประมาณของตนเองได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง และอนุมัติให้ดำเนินการตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตร และกระบวนการทำงานของส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับท้องถิ่น ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเอง และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้พิจารณาเจียดจ่ายจากงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้บรรจุโครงการไว้ในงบประมาณปกติ และให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับสถานที่ที่จะให้บริการของศูนย์ ฯ ให้ใช้อาคารสถานที่ราชการหรืออาคารสถานที่อื่นใดที่มีอยู่แล้วในชุมชนโดยไม่ควรจัดสร้างอาคารหรือสำนักงานขึ้นใหม่เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ รวมทั้งการกำหนดจำนวนที่ตั้งของศูนย์ ฯ ให้พิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมและจำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ) ไปพิจารณาดำเนินการ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาในช่วงที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาในช่วงที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง แต่สมาชิกวุฒิสภายังคงมีสมาชิกภาพอยู่และสามารถดำเนินภารกิจบางอย่างต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อมีการยุบสภาแล้ว คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสามารถประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่วุฒิสภามอบหมาย และอาจต้องเชิญผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ไปชี้แจงข้อมูล จึงเห็นชอบให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ความร่วมมือในการพิจารณาจัดส่งผู้แทนไปชี้แจงข้อมูลด้วย ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายเกริกไกร จีระแพทย์)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย แทน นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง การจัดพิมพ์เอกสารของทางราชการเป็นรูปเล่ม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดพิมพ์ เอกสารของทางราชการเป็นรูปเล่ม โดยใช้กระดาษที่มีคุณภาพพอสมควรเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือและประโยชน์ที่พึงได้รับ นอกจากนี้ รูปเล่มของหนังสือควรมีขนาดเหมาะสมต่อการใช้และการพกพา และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยคำนึงถึงการประหยัดและความเหมาะสมต่อการใช้ ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ที่ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สำหรับงบประมาณดำเนินการให้กรมสามัญศึกษาตกลงกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้รับความเห็นเพิ่มเติมของรองเลขาธิการพระราชวัง (นายขวัญแก้ว วัชโรทัย) กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดำเนินการด้วย สำหรับความเห็นเพิ่มเติมของสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอขอยกเว้นคงอัตราที่จะยุบเพราะเกษียณอายุร้อยละ ๒๐ ไว้ด้วย นั้น ให้คงดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ หากมีความจำเป็น ก็ให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสต่อไป

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑ ตำแหน่ง และแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกเป็นหน่วยงานระดับ กอง จำนวน ๖ กอง ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เสนอเพิ่มเติม และให้ดำเนินการต่อไปได้ กับอนุมัติให้ดำเนินการแบ่งส่วนราชการของ สคบ. ต่อไปได้ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ไปพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบกฎหมายเป็นร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ ฉ ตามข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ ตามที่ สคบ. เสนอ เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้ สคบ. รับความเห็น (เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค โดยการให้จังหวัดต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการตรวจตรา ดูแล และประสานงานในการให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคให้มากขึ้น) ไปดำเนินการต่อไป