รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สอง

เนื่องจากจัดทำด้วยโปรแกรม Microsoft Word จึงตัดภาพประกอบออกเพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง

คำนำ
     สารบัญ
     ประกาศพระบรมราชโองการ
    สรุปภาพรวมการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
    ตารางดัชนีแสดงผลการดำเนินการที่สำคัญของคณะรัฐมนตรี

รายละเอียดการดำเนินการ

    ด้านความมั่นคงของชาติ
            บทคัดย่อ
            รายละเอียดผลการดำเนินการ
    ด้านการบริหารและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
            บทคัดย่อ
            รายละเอียดผลการดำเนินการ
    ด้านการเมือง การปกครอง
            บทคัดย่อ
            รายละเอียดผลการดำเนินการ
    ด้านศาสนา สังคม การศึกษา และสาธารณสุข
            บทคัดย่อ
            รายละเอียดผลการดำเนินการ
    ด้านเศรษฐกิจ
            บทคัดย่อ
            รายละเอียดผลการดำเนินการ
    การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
    บทส่งท้าย
    ภาคผนวก