..................................................................................................................................................................

 
1.  มีผู้ใช้บริการ จำนวน   81,664  ราย ในจำนวนนี้มีผู้ตอบแบบสำรวจ  2,160  ราย จำแนกตามอาชีพได้ดังนี้

 

     รูปแบบการนำเสนอ  
          พอใจ 1,775   ราย  

คิดเป็นร้อยละ

89.82  

 
          ไม่พอใจ

201   ราย  

คิดเป็นร้อยละ

10.17  

 
     เนื้อหาสาระของข้อมูล  
          พอใจ

1,697  ราย  

คิดเป็นร้อยละ

86.71      
          ไม่พอใจ

260  ราย  

คิดเป็นร้อยละ

13.28  

 
     การเข้าถึงข้อมูล (ไม่ยุ่งยาก)  
          พอใจ

1,522  ราย  

คิดเป็นร้อยละ

77.19  

 
          ไม่พอใจ

 442  ราย  

คิดเป็นร้อยละ

22.50    
   

 (หมายเหตุ :    ไม่แสดงความเห็น 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.68)

 
             

 

  ข้อเสนอแนะ/คำถาม คำชี้แจง  

การขอรับทราบมติคณะรัฐมนตรียุ่งยาก เพราะต้องมีการแจ้งเลขที่หนังสือ และมาจากกระทรวงใด บางครั้งกระทรวงอื่นต้องการรับทราบมติ แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 

คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับ เนื่องจากเราเปิดบริการให้กับทุกคนเท่าเทียมกันหมด แต่ที่ต้องขอรายละเอียดเช่นเลขที่หนังสือ หรือส่วนราชการ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาให้บริการครับ
 

ให้มี link ไปหน่วยงานอื่นๆ ด้วย
 

มีอยู่แล้วครับ (ในรายการด้านซ้ายมือ)

ข้อมูลในราชกิจจานุเบกษา เป็นข้อมุลที่กฎหมายบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องรู้ ดังนั้น ควรที่จะอัพเดพข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และทันต่อสถานการณ์ที่สุดด้วย
 

ส่งข้อเสนอแนะให้สำนักราชกิจจาฯ แล้วครับ
(เว็บราชกิจจาฯ)

 

อยากให้ลงบทความ คำกล่าวสุนทรพจน์ การบรรยายพิเศษของนายกรัฐมนตรี รองนายกฯ ให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะการบริหารราชการแนวใหม่ และทิศทางการพัฒนาระบบบริหารราชการไทย
 

แนะนำให้เข้าไปที่ http://www.thaigov.go.th/ ครับ
 

ขอให้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประมวลไว้ให้ทราบด้วย
 

รับไว้พิจารณาครับ
 

แบบสอบถามยุ่ง
 

ต้องขออภัยครับ.. แต่ก็เพื่อจะได้พัฒนาต่อไปนะครับ

ควรมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ให้เยอะ ๆ
 

เป็นนโยบายอยู่แล้วครับ

การคัดลอกข้อมูลระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548ผู้ที่ไม่เป็นจะสมัครเข้าไปคัดลอกข้อมูลไม่ได้
 

ส่งข้อเสนอแนะให้สำนักราชกิจจาฯ แล้วครับ
(เว็บราชกิจจาฯ)

ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเมืองการปกครอง ให้ละเอียดกว่านี้ เช่น วันที่เลือกตั้งในแต่ละสมัยการเลือกตั้ง
 

น่าจะเป็นข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ

ค้นหาข้อมูลในราชกิจจานุเบกษาของปี 2547 ไม่พบ
 

ส่งข้อเสนอแนะให้สำนักราชกิจจาฯ แล้วครับ
(เว็บราชกิจจาฯ)
 

ทำไมเข้าข้อมูลผลงานรัฐบาลล่าสุดฉบับที่ 4 (ช่วงมกราคม 2548)ไม่ได้
 

เป็นข้อมูลที่จัดทำด้วยโปรแกรม acrobat และไฟล์ค่อนข้างใหญ่ จึงใช้เวลาประมวลนาน

อยากทราบว่าข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานราชการควรเผยแพร่และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแต่ปัจจุบันรายชื่อดังกล่าวซึ่งประกาศทางราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นหนังสือทางราชการกลับแสวงหาผลกำไรขึ้นราคาแพงมากจนกระทั่งหน่วยราชการเองก็ไม่สามารถซื้อมาอ่านเพื่อหาข่าวสารได้การเจ้าหน้าที่ตามหน่วยราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งข่าวสารเรื่องนี้ให้แก่ข้าราชการในส่วนที่รับผิดชอบก็ไม่สามารถหาข่าวสารได้ อีกทั้งการหาข่าวจาก web ราชกิจจานุเบกษาก็เข้ายากกว่าจะหาได้ต้องใช้เวลานานมากมาก เมื่อเปิดพบแล้วในหน้า window จะเปิดอ่านก็ไม่สามารถอ่านเป็นตัวอักษรได้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวอักษรแล้วก็ยังอ่านไม่ได้ เลยอยากให้ท่านสำรวจ web ของท่านด้วยว่าจะสามารถใช้สะดวกและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการได้อย่างไร
 

ส่งข้อเสนอแนะให้สำนักราชกิจจาฯ แล้วครับ
(เว็บราชกิจจาฯ)

ลองเปิดwebราชกิจจานุเบกษาแล้วไม่สามารถอ่านเป็นภาษาไทยได้ทำอย่างไรดี
 

ส่งข้อเสนอแนะให้สำนักราชกิจจาฯ แล้วครับ
(เว็บราชกิจจาฯ)

ควรนำมติ ครม.ที่สำคัญเผยแพร่ด้วย เพื่อประชาชนจะได้รับทราบ หรือแม้แต่ผลการประชุม ครม.
 

เราเผยแพร่หมดแล้วครับ ยกเว้นเรื่องที่มีชั้นความลับ

การค้นหามติ โดยขอจากเจ้าหน้าที่ แล้วให้รับเอกสารใน เนต เป็นการยุ่งยากมาก เฉพาะเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเวียน ต้องใช้เวลานาน ซึ่งได้สอบถามจากเจ้าที่หน้าที่ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารว่า เดี๋ยวนี้เปิดให้บริการข้อมูลทางเนตแล้ว การดาวน์โหลดใช้เวลานานมาก การเข้าถึงข้อมูลยุ่งยาก มีวิธีไหนเข้าถึงข้อมูลง่ายกว่านี้
 

-ผมว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าที่ต้องเดินทางมารับเองนะครับ (เราพยายามอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำโปรแกรมให้สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลภาพเอกสารมติ ครม.ทางอินเทอร์เน็ตได้แล้ว รบกวนศึกษาวิธีใช้งานด้วยครับ.. )
 

ควรจะให้การเข้าหาข้อมูลได้งายกว่านี้บ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศ ในการติดตามข้อมูลข่าว

การออกแบบทุกครั้งได้คำนึงถึงความสะดวก และใช้งานง่ายอยู่แล้วครับ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันด้วย
 

อยากจะขอให้นำเสนอเกี่ยวกับข่าวประจำวันมากๆ หน่อย
 

เปิดตามเว็บหนังสือพิมพ์น่าจะสะดวกกว่าครับ

อยากให้เปิดเว็บบอร์ดแสดงว่าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาแบบใหม่ๆบ้างแล้วอยากให้รัฐนำข้อคิดเห็นที่ผู้คนเสนอไปพิจารณาเผื่อจะใช้ในการพัฒนาประเทศหรือบุคคลได้บ้างครับ
 

เว็บบอร์ดอยู่ระหว่างดำเนินการครับ

ควรใส่ผลงานของนายกรัฐมนตรีแต่ละท่าน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ๆ อย่างละเอียดด้วย
 

ไม่สามารถหาข้อมูลประวัติศาสตร์ได้ครับ
 

การเข้าระบบค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยาก ไม่เข้าใจวิธีการ
 

โทรศัพท์คุยกันได้ครับ 0 2280 9000 ต่อ 461
 

ควรจะมีข้อความที่น่าสนใจมากกว่านี้และมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 

เราเน้นเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานครับ

เนื่องจากการเข้าดูมติคณะรัฐมนตรี ตัวหนังสือไม่สามารถอ่านได้ แต่ตอนเข้าหน้าแรกที่เข้าเว็บไซต์สามารถอ่านได้ ทำให้ยุ่งยากในการติดตามมติ ครม.
 

- ปัญหานี้อาจเกิดจาก browser ที่ใช้งานอยู่ (ลองเข้าไปดูที่เมนูบาร์ หัวข้อ view -> Encoding ว่าเป็น thai (windows) หรือไม่ ถ้าไม่ให้เลือกข้อนี้

ควรให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วกว่านี้
 

มีหลายสาเหตุครับ เช่นโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์
 

ต้องการข้อมูลข่าวารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
 

เรายึด พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยู่แล้วครับ "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"
 

เมื่อเปิดถึงเนื้อความแล้ว คาดว่าจะพบสาระข้อมูล แต่สรุปย่อเกินไป ไม่ได้สาระที่ต้องการ และต้องกลับไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่แบบเดิม จะขยายความของสาระข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติม ได้หรือไม่ เพราะกว่าจะรอข้อมูลก็ใช้เวลานานพอสมควร
 

สรุปคงต้องเป็นสรุปครับ ถ้าต้องการรายละเอียดคงต้องอ่านเอกสารต้นเรื่อง (เนื่องจากมติ ครม.มีเป็นจำนวนมาก หากลงในรายละเอียดคงทำให้มีเรื่องค้างมากขึ้นซึ่งก็ต้องรอนานขึ้นตามไปด้วย)
 

หามติยากมาก งงหัวเรื่อง สับสนการหาเรื่อง
 

พยายามหน่อยครับ หรือสอบถามทางโทรศัพท์

อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการงบประมาณประจำปีของแต่ละกระทรวง
 

ขถ้าเป็นมติ ครม.ลองเข้าไปค้นที่หัวข้อ "สืบค้นระบบสารสนเทศ" "ข้อมูลมติ ครม." ครับ
 

เนื้อหาควรเปลี่ยนแปลงทุกวัน มติ ครม.ควรทันสมัยและมีรายละเอียดมากกว่านี้
 

เปลี่ยนทุกวันคงไม่ไหวครับ แต่รับประกันว่าปรับปรุงข้อมูลทุกวันอยู่แล้ว
 

ต้องการให้มี link มติ ครม.ที่เต็มรูปแบบโดยการ download ได้เลย ไม่ต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
 

มติ ครม.มีเป็นแสน ๆ เรื่อง ถ้าทำอย่างที่บอกจะต้องใช้เนื้อที่มหาศาล ซึ่งไม่คุ้มค่าครับ
 

หาข้มูลในสวนที่ต้องการยาก
 

ลองโทรคุยกันก่อนได้ครับ 0 2208 9000 ต่อ 461
 

ปัจจุบันดีแล้วครับ...ที่มีการพัฒนา..จากการเข้าห้องสมุดมาค้นหาที่ Internet แทน แต่ก็อยากให้พัฒนาให้ดีขึ้นอีกครับ.. ตัวอย่างเช่นต้องการข้อมูล อะไรสามารถ "พิ่มพ์ข้อความนั้นเข้าไป"แล้วเครื่องค้นหาให้ จะทำให้สะดวกขึ้นอีกครับ ...หรืออาจมีแล้ว(เนื่องจากเข้าแล้วหาไม่เจอ) ควรวางให้เห็นในที่เห็นชัดขึ้นครับ ขอบคุณครับที่ให้ออกความเห็นได้ครับ
 

ถ้าเป็นมติ ครม. แนะนำใช้หัวข้อ "สืบค้นระบบสารสนเทศ" "ข้อมูลมติ ครม."

- ถ้าเป็นข้อมูลทั่วไป แนะนำเว็บไซต์ http://www.gogle.com/ ครับ
 

ตัวอักษรเล็ก อ่านยาก (ใช้วินโดว์ 98ค่ะ)
 

ปรับได้จากเมนูบาร์ครับ (view -> text size)
 

หัวข้อค่อนข้างจะดูยาก Search ไม่ค่อยเจอ ขอบคุณค่ะ
 

เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากการจัดกลุ่มหัวข้อจึงมีข้อจำกัด
 

มติ ครม.เพื่อปริ้นมาแล้วตัวหนังสือจะห่างกันมาก อาจจะเป็นเพราะการใช้การจัดวรรคตอนในการพิมพ์ ซึ่งการตั้งค่าจะต้องใช้ตัวหลังสุด(ตัวที่5) เพราะเป็นการจัดแบบคำไทย ที่ใช้อยู่เป็นการตั้งแบบชิดขอบ(ตัวที่4) ทำให้เวลาปริ้นแล้วไม่สามารถใช้ได้
 

ไม่ทราบว่าพริ้นจากหน้าไหนครับ จะได้ตรวจสอบได้ถูกจุด
 

บาง page ไม่ควรมีภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว เพราะข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อราชการ
 

ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับ บางคนก็บอกว่า
 

ผมมีความประสงค์อยากให้ทีมงานในสำนักเลขาธิการ ครม.จัดทำการค้นหาหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้ง่ายและครอบคุมกว่านี้ โดยเฉพาะในฉบับฐานันดร ในเรื่องเครื่องราชฯ ขอให้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น แบ่งเป็นรายกระทรวง และขอให้แบ่งให้ชัดว่า ในแต่ละหมวดเป็นเรื่องของเครื่องราชฯ การแต่งตั้งชั้นยศ การแก้ไขคำผิด โดยสรุปผมคิดว่าทีมงานมีความตั้งใจสูงในการทำงานดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเห็นว่าความเห็นของผมมีประโยชน์อยู่บ้านอยากรบกวนให้ท่านได้ช่วยกรุณาปรับปรุงด้วย เพราะยังมีคนที่มีความรู้อันน้อยนิดเข้ามาชมแต่อยากจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ อย่างผม ขอความกรุณาด้วยครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
 

ส่งข้อเสนอแนะให้สำนักราชกิจจาฯ แล้วครับ
(เว็บราชกิจจาฯ)

 

เมื่อต้องการค้นหาหนังสือเวียน น่าจะระบุเลขที่หนังสือเวียน และวันที่ด้วย เพื่อสะดวกในการค้นหา
 

ถ้าดูจากหัวข้อหนังสือเวียนมีระบุอยู่แล้วครับ แต่ถ้าใช้หัวข้อสืบค้นระบบสารสนเทศ ต้องทราบรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการสืบค้นครับ
 

ควรเสนอรายละเอียดของชื่อเว็บไซด์ให้มากขึ้นเพื่อสะดวกต่อการค้นหา(ค้นปุ๊บเจอปั๊บ)เช่นการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนมากขึ้น
 

ไม่เข้าใจประเด็นครับ แต่ขอแจ้งให้ทราบว่าการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมครับ
 

เปรียบเทียบจากหน้า Home ที่เคยดูเมื่อปลายปีทีผ่านมา และต้นปีนี้ ไม่ค่อยต่างกันมาก หน้า Home ปัจจุบันเป็นสีฟ้าคราม ดูหน้าเชื่อถือ ดูเป็นทางการดี แต่การวางตำแหน่งของแต่ละ block มันติดกันเป็นพรืด ดูแล้วไม่น่าสนใจเท่าแบบเก่า แบบเก่าสีสัน การวางตำแหน่งให้ห่างกัน จะทำให้ดูน่าสนใจเห็นถึงจุดเด่นของคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ได้ดีกว่านี้ แต่ก้เข้าใจว่าเนื้อหาที่จะต้องลงในปัจจุบันมีค่อนข้างเยอะ ประกอบกับต้องมีการเปลี่ยนแปลง update ข้อมูลบ่อย ก็เลยอาจทำให้ไม่สมควรในการวาง/ เขียน applet อย่างไร หรือมีเจ้าหน้าที่คอมฯ จำกดั ดิฉันก็ไม่อาจทราบได้ หรืออาจจะปรับส่วนใดของ page ให้ดูน่าสนใจกว่านี้ก็ดีค่ะ แต่เรื่องอื่นๆ การลิ้งค์ การลงข้อมูลปัจจุบันทันด่วนรวดเร็วดีค่ะ มีเวลาจะลองช่วยคิดทำอย่างไรให้หน้า Home น่าสนใจมากกว่า
 

ด้วยความขอบคุณครับ

ข้อมูลบางอย่างไปอ่านยากมาก เช่น มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ควรทำหน้าเฉพาะของมติ ครม.ที่สามารถเข้าไปอ่านได้ง่ายขึ้น
 

เราเปิดบริการ "สืบค้นระบบสารสนเทศ" ซึ่งเป็นระบบที่สืบค้นมติ ครม.โดยเฉพาะแล้วครับ

ควรที่จะใช้รูปแบบที่ ตนทั่วไป รวมถึงเด็กนักเรียนเข้าได้ง่าย
 

คงต้องยึดรูปแบบตามมาตรฐานสากลครับ

"เมนู" (ด้านซ้ายมือ) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยค้นหา .. อ่านยาก เนื่องจาก อักษรที่ใช้มีสีกลมกลืนกับสีพื้น และขนาดเล็กมาก (เทียบกับขนาดอักษรในส่วนที่เป็นข่าวทางด้านขวา) ควรปรับปรุงให้ชัดเจน/อ่านง่าย/น่าใช้มากยิ่งขึ้น (อาจแยก/สลับสีในแต่ละหัวข้อด้วยก็ได้) ... ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 

รับไว้พิจารณาครับ ขอบคุณครับ
 

อักษรและเครื่องหมายที่เคลื่อนไหวหรือวิ่งไปวิ่งมานั้น ทราบว่าได้ลดลงจากเดิมบ้างแล้ว แต่เห็นว่ายังมีอยู่มากเกินไป น่าจะลดลงได้อีก
 

บางท่านบอกว่ามันจืดชืดไปครับ.. ขอกลาง ๆ แล้วกัน
 

การค้นหามติ โดยดาว์โหลดจากถัง โดยการสอบถามจากหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่ บอกเลขที่ของมติ ครม. ขอเรียนว่า อยากให้ลงรายละเอียดการดาว์โหลด ให้ละเอียด เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์บางที่ไม่สามารถดาว์โหลาดได้ จอคอมพิวเตอร์จะเป็นสีดำ
 

ลงวิธีการดาวน์โหลดให้แล้วครับ ลองทำตามดู หากยังไม่ได้ผล รบกวนโทรคุยกันได้ครับ 0 2280 9000 ต่อ 461
 

ควรให้ประชาชนขอสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมทุกวันอังคารได้ทางไปรษณีย์เพราะบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อทราบ การดำเนินงานนโยยายของรัฐบาล
 

ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารได้เลยครับ โทร 0 2280 9000  ต่อ 436
 

มติ ครม.ต่างๆ ควรให้ประชาชนเข้าไปดูในรายละเอียดได้ ไม่ใช่มีแต่หัวเรื่อง
 

ดูได้อยู่แล้วครับ แต่ต้องใจเย็นรอให้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเราจึงจะนำสรุปมาลงให้ครับ
 

ยุ่งยากนิดหน่อย เพราะหัวข้อที่ต้องการซ่อนอยู่ในหัวข้อใหญ่ ทำให้หายาก
 

จำเป็นครับเพราะเคยแยกหัวข้อไว้แล้วก็มีคนบ่นว่ามากเกินละลานตา ฯลฯ
 

การจัดทำรายงานผลต่างๆ ที่ส่วนราชการตองรายงาน ควรจัดทำเป็น e- Report

เป็นเรื่องใหญ่ครับคงต้องแล้วนโยบายของแต่ละส่วนราชการ
 

อยากให้มีการ scan ผลการประชุม-มติที่ประชุม ด้วย
 

มีแล้วครับ ใช้งานที่หัวข้อ "สืบค้นระบบสารสนเทศ"
 

กรณีต้องการข้อมูลมติ ครม. วันหนึ่ง และต้องการข้อมูลเพียงเรื่องเดียว ต้อง Print ออกมาทั้งหมด ทำให้เปลืองวัสดุ น่าจะมีLitst จำนวนเรื่อง และแต่ละเรื่องอยู่ในหน้าอะไร เช่น เรื่องที่ 10 (หน้าที่ 5) และสามารถ Print เฉพาะหน้า 5 ออกมา เป็นต้น นอกนันก็ค่อนข้างพอใจ
 

ในคำสั่งพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
สามารถเลือกพิมพ์หน้าที่ต้องการได้อยู่แล้วครับ
(ลองศึกษาวิธีการดูนะครับ)

การนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อ ให้เกิดความรู้ที่ขยายวงกว้างขึ้นทำไมต้องมีความผิด ทั้งที่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า เพราะให้ขออนุญาตเกิดขอไม่ได้ การงานก็เสียหายหมด แล้วจะทำยังไงต่อ
 

เข้าใจผิดแล้วครับ ข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างไดเลย แต่ที่สงวนฯ หมายถึง "หนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อจำหน่าย" แต่มีบางเว็บนำไป scan เป็นข้อมูลภาพเผยแพร่

ควรปรับปรุงกรณีต้องการค้นหาข้อมูลอื่น (กลับไปหน้าค้นหาใหม่) ให้สะดวกกว่านี้
 

ปัจจุบันก็เพียงแต่นำเมาส์ไปคลิกเพื่อเปิดหน้าต่าง Browser ขึ้นมาเท่านั้นครับ (กรณีค้นหาการแสดงผลจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่ หน้าค้นหาจะค้างอยู่แต่จะถูกบังไว้ ดูได้จากแถบด้านล่างหน้าจอฯ)
 

การเข้าถึงข้อมูลในบางเรื่อง เช่น ต้องการดูรายละเอียดอ้างถึง ของหนังสือเวียน สำนักเลขา ครม. ที่ นร 0505/ว 149 ลว 2 ก.ย.48 ยังไม่สามารถเปิดดูได้
 

อยู่หน้าโฮมเพ็จ คอลัมน์กลางเลยครับ (อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องคอมฯ ไม่มีโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลภาพ ซึ่งเราได้แนะนำวิธีการไว้แล้ว)

ค่อนข้างยุ่งยาก ในการเข้าถึงแต่ละข้อมูล ต้องโทรขอเลขที่หนังสือ เมื่อดาวน์โหลดมาข้อมูลก็มาไม่ได้ครบถ้วน
 

อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องคอมฯ ไม่มีโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลภาพ ซึ่งเราได้แนะนำวิธีการไว้แล้ว และหลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วต่อไปจะสะดวกขึ้นครับ

อยากให้มีข้อมูลความรู้เฉพาะกลุ่มชาวบ้านหรือเกษตรกรซึ่งข้อมูลนั้นควรจะเป็นนโยบายหรือวิสัยทัศน์ระยะ ภายในระยะไม่เกิน 4 ปี และความรู้ของอาชีพหรือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในระยะเวลาที่ต้องเจอใกล้ นี้ หรือจะแนะนำแหล่งข้อมูล
 

ข้อมูลความรู้ที่เผยแพร่อยู่ตามเว็บไซต์มีเป็นจำนวนมากครับ แต่จะจัดกลุ่มตรงตามความต้องการของแต่ละคนนั้นคงเป็นไปได้ยาก แต่ก็อยากแนะนำให้ลองใช้เว็บไซต์ http://www.google.com/ ค้นหาดูครับ
 

ผมต้องการทราบ เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่เข้าเท่าไหร่ก็เข้าไปค้นหาไม่ได้จะทำอย่างไรจึงจะเข้าไปค้นหาได้ง่าย ๆ

ถ้าเป็นรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานฯ ลองเข้าไปค้นที่รายการ "เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" ถ้าเป็นข้อมูลความรู้ทั่วไปให้ใช้รายการ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์" หรือหากต้องการทราบข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานฯ ให้โทรไปที่ 0 2280 9000 ต่อ425-427
 

ควรจะปรับปรุงให้ค้นหาได้ง่ายกว่านี่ละเอียดกว่านี่ เช่น มีการค้นหาในเนื้อหาได้หรือละเอียดกว่าที่เป็นอยู่
 

แนะนำให้ใช้รายการสืบค้นระบบสารสนเทศครับ
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่ได้มาจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
 ให้บริการ/การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำหรับท่านที่ต้องการส่งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะรัฐบาล
 สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาล
 
www.1111.go.th