กลับไปหน้าแรก

มติคณะรัฐมนตรี  จำแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน

         การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการประชุมที่สำคัญของฝ่ายบริหาร เป็นการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนโดยรวม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเพื่อหาข้อยุติต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา ทั้ง
ปัญหาในเชิงนโยบายและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการโดยทั่วไป ผลของการประชุมจะเป็น

“มติคณะรัฐมนตรี” ในเรื่องต่าง ๆ โดยปกติจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคาร หากตรงกับวันหยุดราชการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คณะรัฐมนตรีปัจจุบัน ซึ่งมีนายสมัคร  สุนทรเวช  เป็นนายกรัฐมนตรี   นับเป็นคณะรัฐมนตรี
ชุดที่ ๕๗ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑ และได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑ ในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมาของการบริหารราช
การแผ่นดิน
(๘ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑) มีการประชุม
คณะรัฐมนตรี  รวม ๒๑ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๖๓๙  เรื่อง โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มี ๑๐๐ เรื่อง เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ มี ๑๔๐ เรื่อง เดือนเมษายน ๒๕๕๑ มี ๒๐๖ เรื่อง วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มี ๑๙๓ เรื่อง จนถึงเดือน
มิถุนายน
๒๕๕๑ มี ๒๔๗ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกเป็นเดือน

 

มติคณะรัฐมนตรี  จำแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

         มติคณะรัฐมนตรีในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยสรุป คือ วาระประธานแจ้ง จำนวน ๗ เรื่อง วาระเพื่อพิจารณา
จำวน ๑๘๓ เรื่อง วาระเพื่อทราบ จำนวน  ๖๗๑ เรื่อง วาระอื่น ๆ จำนวน ๕ เรื่อง วาระสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๐ เรื่อง และมาตรา ๗ จำนวน ๐ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๘๘๖ เรื่อง

แผนภูมิแสดงการจำแนกมติคณะรัฐมนตรีตามประเภทวาระการประชุม

รวมทั้งสิ้น  ๘๘๖  เรื่อง

 

. มติคณะรัฐมนตรี  จำแนกตามลักษณะของการเสนอ

           มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๘๕๔ เรื่อง จำแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องคือ วาระปกติ และวาระจร โดยสรุปดังนี้ วาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๘๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๓๓ เรื่อง วาระจร ๕๐ เรื่อง วาระเพื่อทราบ จำนวน ๖๗๑ เรื่อง
แบ่งเป็นวาระปกติ ๔๐๓ เรื่องวาระจร ๒๖๘ เรื่อง

แผนภูมิแสดงการจำแนกมติคณะรัฐมนตรีตามลักษณะการเสนอ

 

มติคณะรัฐมนตรี  จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

           ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมครั้งแรกจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ มี
หน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๘ หน่วยงาน และ
เป็นมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๘๖ เรื่องดังนี้

แผนภูมิแสดงการจำแนกจำนวนมติคณะรัฐมนตรีตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

รวมทั้งสิ้น  ๓๘  หน่วยงาน  ๘๖  เรื่อง

 

มติคณะรัฐมนตรี  จำแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย

            เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจำแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปกับเรื่อง ที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วยพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จำแนกเป็นเรื่องทั่วไปกับเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับการยืนยันมติคณะรัฐมนตรี  ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)

แผนภูมิแสดงการจำแนกมติคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องทั่วไปกับกฎหมาย

รวมทั้งสิ้น  ๘๖  เรื่อง

 

มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กับเรื่องการบริหารราชการทั่วไป

              เรื่องที่ปรากฏตามวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจำแนกเชิงหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีจำนวน ๓๙๖ เรื่อง และเรื่องที่เป็นการบริหารราชการทั่วไป มีจำนวน ๔๙๐ เรื่อง

              ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปนั้น รัฐบาลได้ผลักดันให้กลไกของรัฐ เร่งรัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารราชการโดยรวม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีและความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน รวมถึงจะแก้ไขปัญหา และเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น

แผนภูมิแสดงการจำแนกมติคณะรัฐมนตรีเป็นนโยบายกับเรื่องทั่วไป

รวมทั้งสิ้น    เรื่อง

 

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  :  จำแนกตามด้านหลักการพัฒนา

            มติคณะรัฐมนตรีทุกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจำแนกตามด้านหลักการพัฒนา ๘ ด้านประกอบด้วย    ด้านนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก    ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต    ด้านเศรษฐกิจ    ด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    ด้านความมั่นคงของรัฐ และด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนภูมิแสดงการจำแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา

รวมทั้งสิ้น  ๔๖๔  เรื่อง

 

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  :  จำแนกตามนโยบายแต่ละข้อ

          มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามที่แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๘ ข้อ ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายความมั่นคงของรัฐ และนโยบายการบริหารจัดการที่ดี

แผนภูมิแสดงการจำแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

รวมทั้งสิ้น  ๓๙๖  เรื่อง

 

๘.    มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตามพื้นที่ดำเนินการ

            ในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมาของการบริหารราชการแผ่นดิน มีเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดำเนินการทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวน ๒๕๙ เรื่อง

 

แผนภูมิแสดงจำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกตามพื้นที่ที่ดำเนินการ

รวมทั้งสิ้น  ๒๕๙  เรื่อง

 

๙.   คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

             คณะกรรมการต่าง ๆ  ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี มีจำนวนทั้งสิ้น  ๖ คณะ จำแนก
ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

จำนวนคณะกรรมการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

กลับไปด้านบน