กลับไปหน้าแรก

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

           ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ

ร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๖๐๙/๕๑ [๒๔/๐๖/๒๕๕๑]

ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๔๕๑/๕๑ [๑๗/๐๖/๒๕๕๑]

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ (บำเหน็จค้ำประกัน)

๙๒๙๘/๕๑ [๑๗/๐๖/๒๕๕๑]

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๑๐๑/๕๑ [๑๗/๐๖/๒๕๕๑]

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....

๘๖๙๒/๕๑ [๑๐/๐๖/๒๕๕๑]

ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๕๓๗/๕๑ [๒๐/๐๕/๒๕๕๑]

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดอุปกรณ์เพื่อช่วย
ในการแสดงสัญญาณจราจร และกำหนดข้อสันนิษฐานกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ
โดยไม่มีเหตุอันควร)

๗๗๖๘/๕๑ [๒๐/๐๕/๒๕๕๑]

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ....

๗๓๔๔/๕๑ [๒๐/๐๕/๒๕๕๑]

ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๗๕๒๑/๕๑ [๑๓/๐๕/๒๕๕๑]

๑๐

ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

๗๕๔๕/๕๑ [๑๓/๐๕/๒๕๕๑]

๑๑

ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....

๗๐๖๔/๕๑ [๑๓/๐๕/๒๕๕๑]

๑๒

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ....

๗๓๖๓/๕๑ [๑๓/๐๕/๒๕๕๑]

๑๓

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๖๔๙๕/๕๑ [๒๙/๐๔/๒๕๕๑]

๑๔

ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๕๔๑/๕๑ [๒๙/๐๔/๒๕๕๑]

๑๕

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๒๔๒/๕๑ [๒๒/๐๔/๒๕๕๑]

๑๖

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๔๐๔/๕๑ [๒๒/๐๔/๒๕๕๑]

๑๗

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๖๑๖๘/๕๑ [๒๒/๐๔/๒๕๕๑]

๑๘

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๒๔๖/๕๑ [๒๒/๐๔/๒๕๕๑]

๑๙

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ....

๕๐๖๙/๕๑ [๒๕/๐๓/๒๕๕๑]

๒๐

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

๔๒๙๐/๕๑ [๐๔/๐๓/๒๕๕๑]

๒๑

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รวม ๓ ฉบับ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเป็นอันตกไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง (ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑
)

๓๘๒๔/๕๑ [๒๖/๐๒/๒๕๕๑]


ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ  เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการไปตามกระบวนการของเรื่องที่ถือว่าเป็นร่างกฎหมายและมีขั้นตอนปฏิบัติมากกว่าเรื่องปกติทั่วไป ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้น ยังต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนจนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมาย

  นับถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๑ มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จำแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

แผนภูมิแสดงร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รวมทั้งสิ้น   ๒๖  ฉบับ

 

.  ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ :
     จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  และขั้นตอน

  นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศมาจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๑ มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ฉบับ จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่องและขั้นตอนได้ดังนี้ 

                    หน่วยงาน

           ขั้นตอน

อยู่ระหว่างการดำเนินการของรัฐสภา

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงวัฒนธรรม

รวม

 

 

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

เรื่องที่เป็นพระราชบัญญัติ   พระราชกฤษฎีกา   กฎกระทรวง   ประกาศ   ระเบียบ  และ พรบ. สส.
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว  มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๔ ฉบับ จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย  ได้ดังนี้ 

                 หน่วยงาน

ประเภทกฎหมาย

 

พระราช
บัญญัติ

พระราช
กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ

พรบ.
สส.

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

กระทรวงกลาโหม

 

 

 

 

 

กระทรวงการคลัง

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

กระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

กระทรวงพาณิชย์

 

 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

กระทรวงยุติธรรม

 

 

 

 

กระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

ทบวงมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

 

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

 

 

 

 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 

 

 

สำนักงานศาลยุติธรรม

 

 

 

 

 

สำนักงานอัยการสูงสุด

 

 

 

 

 

              รวม

๔๖

๑๑

๑๖

 

ตารางอักษรย่อ 

กระทรวง

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม

นร.

สำนักนายกรัฐมนตรี

กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กห.

กระทรวงกลาโหม

กค.

กระทรวงการคลัง

กทบ.

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กต.

กระทรวงการต่างประเทศ

กฟก.

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

กก.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กอ.สสส.จชต.

กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คมช.

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

คค.

กระทรวงคมนาคม

ตช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทส.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตผ.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทก.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

พน.

กระทรวงพลังงาน

ปนช.

สำนักงานคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พณ.

กระทรวงพาณิชย์

ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มท.

กระทรวงมหาดไทย

ปปช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยธ.

กระทรวงยุติธรรม

ผร.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

รง.

กระทรวงแรงงาน

พป.

สถาบันพระปกเกล้า

วธ.

กระทรวงวัฒนธรรม

พว.

สำนักพระราชวัง

วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พศ.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ

รถ.

ราชบัณฑิตยสถาน

สธ.

กระทรวงสาธารณสุข

รล.

ราชเลขาธิการ

อก.

กระทรวงอุตสาหกรรม

ลต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   

วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

   

ศป.

สำนักงานศาลปกครอง

   

ศย.

สำนักงานศาลยุติธรรม

   

ศร.

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   

ศตจ.

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

   

สกช.

สภากาชาดไทย

   

สผ.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

   

สม.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

   

สว.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

   

สคก.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

   

สนช.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

   

สปท.

สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

   

สปศ.

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

   

สมศ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

   

สศช.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

    สสป.

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   

สสส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อส.

สำนักงานอัยการสูงสุด
   

อพท.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผผ.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

กลับไปด้านบน