ตารางอักษรย่อ


กลับไปหน้าแรก

กระทรวง

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม

นร.

สำนักนายกรัฐมนตรี

กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กห.

กระทรวงกลาโหม

กค.

กระทรวงการคลัง

กทบ.

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กต.

กระทรวงการต่างประเทศ

กฟก.

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

กก.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กอ.สสส.จชต.

กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คมช.

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

คค.

กระทรวงคมนาคม

ตช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทส.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตผ.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทก.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

พน.

กระทรวงพลังงาน

ปนช.

สำนักงานคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พณ.

กระทรวงพาณิชย์

ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มท.

กระทรวงมหาดไทย

ปปช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยธ.

กระทรวงยุติธรรม

ผร.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

รง.

กระทรวงแรงงาน

พป.

สถาบันพระปกเกล้า

วธ.

กระทรวงวัฒนธรรม

พว.

สำนักพระราชวัง

วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พศ.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ

รถ.

ราชบัณฑิตยสถาน

สธ.

กระทรวงสาธารณสุข

รล.

ราชเลขาธิการ

อก.

กระทรวงอุตสาหกรรม

ลต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   

วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

   

ศป.

สำนักงานศาลปกครอง

   

ศย.

สำนักงานศาลยุติธรรม

   

ศร.

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   

ศตจ.

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

   

สกช.

สภากาชาดไทย

   

สผ.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

   

สม.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

   

สว.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

   

สคก.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

   

สนช.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

   

สปท.

สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

   

สปศ.

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

   

สมศ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

   

สศช.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

    สสป.

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   

สสส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อส.

สำนักงานอัยการสูงสุด
   

อพท.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผผ.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

กลับไปด้านบน