ดาวน์โหลดโปรแกรมค้นหามติ ครม.

บริการค้นหาข้อมูล

  (กรุณาติดตั้งโปรแกรมก่อนการค้นหามติ ครม.)

ค้นหาประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี ๒๕๐๐ - ปัจจุบัน)
ค้นหาเรื่องทั่วไป
ค้นหาข้อมูลคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ ครม.และโดยกฎหมาย
วิธีการค้นหา..

ข่าวการประชุม ครม.

วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑

วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑

วันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑
การเผยแพร่วาระการประชุม ครม. ทางเว็บไซด์จะดำเนินการหลังการประชุมเสร็จสิ้น  และจะเผยแพร่เฉพาะหัวข้อเรื่องที่เข้า ครม. เท่านั้น สำหรับรายละเอียดในแต่ละเรื่อง   จะเผยแพร่เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คู่มือขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี
ประชาชนที่สนใจข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี นโยบายและผลงานของรัฐบาล ข้อมูลกฎหมายและเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา งานราชการในพระองค์ ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-9000 ต่อ 268, 436 หรือค้นหาได้ทาง เว็บไซต์ www.cabinet.thaigov.go.th

คลิกดูคู่มือ