ท่านสามารถโทรติดต่อกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติหรือผ่านโอเปอเรเตอร์
วิธีใช้ โดยกด (02) 280-9000 ต่อ xxx  (xxx คือ หมายเลขภายในที่ท่านทราบ)

ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายอำพน  กิตติอำพน      
เลขานุการ (ลคร.)   0 2282 8152 207 0 2280 9051
    0 2281 0420 209  
   

0 2280 0494

211  
      218  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสมชาย พฤฒิกัลป์

0 2280 9092

412 0 2281 9006
เลขานุการ (รอง ลคร.)     413  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ 0 2282 8153 408 0 2280 0881
เลขานุการ (รอง ลคร.)     409 0 2280 0881
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวรุจิรา ริมผดี       0 2280 4222 220
 
0 2280 9050
เลขานุการ (รอง ลคร.)     222
223
0 2280 9050
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์

            

212
213
 
เลขานุการ (รอง ลคร.)     215  
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ

            

406  
เลขานุการ (ที่ปรึกษา สลค.)     407  
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

            

231 0 2282 8087
เลขานุการ (ที่ปรึกษา สลค.)        
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์   553  
เลขานุการ (ผช. ลคร.)     554 0 2282 0147
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสุชาติ วิภาสธวัช   221  
เลขานุการ (ผช. ลคร.)     214  

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางอุดมพร  เอกเอี่ยม

0 2282 9556

101

 
เลขานุการฯ    

102

0 2280 9043

ผอ.กลุ่มช่วยอำนวยการ (กชอ.) นางสาววัลภา  สุขผล  

570

0 2280 9044

เจ้าหน้าที่ กชอ.    

270

0 2280 9044

ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นายพงศ์ปณต นิศกุลรัตน์

0 2280 9045

118

0 2280 9046

เจ้าหน้าที่ กบท.    

114

0 2280 9046

ผอ.กลุ่มงานสารบรรณ (กสบ.) นางประไพ  ดำสะกุล  

112

 
งานธุรการ    

116

 
งานรับเอกสาร    

115

 
งานเก็บเอกสาร    

117

 
ผอ.งานกลุ่มบริหารบุคคล (กบค.)   0 2280 9043 108 0 2280 9043
เจ้าหน้าที่ กบค.     109
110
 
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของครม. (กอส.) นางวิบูลย์ลักษม์ มีชัย 0 2356 5480 404 0 2742 4433
ห้องอนุรักษ์เอกสาร     405  
ห้องสมุด    

402

 

งานซ่อมเอกสาร

   

130

 
ผอ.กลุ่มงานคลังและพัสดุ (กคพ.)

0 2282 8018

103

0 2280 9041

งานพัสดุและอาคารสถานที่  

0 2280 9040
 

104
566

 
งานการเงิน     105
107
 
งานบัญชีและงบประมาณ     106  

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

ตำแหน่ง
 
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองการประชุม ครม. นางสาวชนิตา อึ้งผาสุข   545 0 2280 9091
ผอ.กลุ่มบริหารวาระการประชุม ครม.
(กวป.)
นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง 0 2280 9066 336 0 2280 9066
เจ้าหน้าที่ กวป.   0 2282 8150 337
338
 
งานผลิตวาระการประชุม ครม.     334
335
 
ผอ.กลุ่มอำนวยการสรุปการประชุม ครม.
(กอส.)
    543  
เจ้าหน้าที่ กอส.   0 2282 8155 541
567
0 2282 8155
ฝ่ายวิชาการ    

544

 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) นางพัชราภรณ์  แพทอง  

542

 
เจ้าหน้าที่ ฝบท.   0 2280 9091 542 0 2280 9091

สำนักนิติธรรม (สนธ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม
(รักษาราชการแทน)
นางสาวสาวิตรี  ชำนาญกิจ

0 2280 0495

301 0 2280 9058
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย     303  
ผอ.กลุ่มกฎหมายความมั่นคง (กมค.)     304 0 2280 9058
นิติกร กมค.     308 0 2280 9058
ผอ.กลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ (กศก.)   0 2280 9054 304 0 2280 9058
นิติกร กศก.     306 0 2280 9058
ผอ.กลุ่มกฎหมายสังคม (กสค.)   0 2280 9056 304 0 2280 9058
นิติกร กสค.     307 0 2280 9058
ผอ.กลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ (กนอ.)

นางบุญณิกา วงศ์วานิช

  304 0 2280 9058
นิติกร กนอ.     304
305
0 2280 9058
ผอ.กลุ่มกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม (กทค.) นายจารุพัฒน์ คุ้มรุ่งเรือง 0 2280 9057 309 0 2280 9058
นิติกร กทค.     309 0 2280 9058
ผอ.กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา(กรจ.) นายพงษ์เทพ  พ่วงเสมา 0 2282 8042 123 0 2280 9048
งานนิติการ   0 2280 9047 124
561
0 2280 9048
งานตรวจสอบและจัดพิมพ์     122
562
0 2280 9048
งานตรวจพิสูจน์อักษร     563 0 2280 9048
งานบริหารระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์     126 0 2280 9048
งานธุรการ     562
122-125
0 2280 9048
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นายสิริทัศน์ อาภะระโณ   310 0 2280 9058
งานธุรการ     311 0 2280 9058
งานบันทึกข้อมูล    

312

 

สำนักบริหารงานสารสนเทศ (สบส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ นางสมสมร มังคลพันธุ์ 0 2356 5488 431  
เลขานุการฯ     432  
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ   0 2356 5489 433  
ผอ.กลุ่มพันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(กพท.) นางสาวพัชรา สวาทะสุข 0 2356 5490 437  
เจ้าหน้าที่ กพท.   0 2280 9085 438
439
565
 
ผอ.กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติ ครม.(กปต) นางสาววรรณา ศรีนนท์ 0 2280 9074 437 0 2280 9074
เจ้าหน้าที่ กปต.     435
460
461
 
งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร   0 2356 5481
 
268
436
 
ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี (กคท.) นายประวิทย์  อมรฤทธิ์ 0 2280 9073 434  
เจ้าหน้าที่ กคท.     565  
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นางสาววันทนี เฉลิมชัย   459 0 2280 9076
เจ้าหน้าที่ กบท.     445  

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (สพต.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และ
ติดตามนโยบายพิเศษ
นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว 0 2280 9075 440
 
0 2280 1446
0 2282 7193
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และ
ติดตามมติคณะรัฐมนตรี
นางวรรณวิมล สินุธก   271  
ผอ.กลุ่มงานสังคมและคุณภาพชีวิต (กสค.)   0 2280 1445 441

442

0 2280 1446
เจ้าหน้าที่ กสค.     0 2282 7193
ผอ.กลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข (กศส.)   0 2280 1446 443 0 2280 1446
เจ้าหน้าที่ กศส.     0 2282 7193
ผอ.กลุ่มงานความมั่นคงและบริหารราชการ (กมค.) นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์ 0 2282 7194 444 0 2280 1446
เจ้าหน้าที่ กมค.     0 2282 7193
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นางอุทุมพร  พัฒนกาญจน์ 0 2282 8165 271
559
0 2280 1446
เจ้าหน้าที่ กบท.     0 2282 7193

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (สวค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอ ครม. นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ 0 2282 9961 314 0 2282 9059
เลขานุการฯ     315  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม   0 2280 9060 320 0 2280 9064
0 2282 8149
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำมติ ครม.. นางสาวกรุณา จุฑานนท์ 0 2280 9063 324 0 2280 9064
0 2282 8149
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ     331  
ผอ.กลุ่มงานเศรษฐกิจ 1   0 2280 9061 321 0 2280 9061
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจ     328
329
 
ผอ.กลุ่มงานเศรษฐกิจ 2 นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์ 0 2280 9062 322 0 2280 9064
0 2282 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจ 2     326
327
 
ผอ.กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน   0 2280 9063 323 0 2280 9064
0 2282 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน     324
325
 
ผอ.กลุ่มงานการบริหาร   0 2280 9062 322 0 2280 9064
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการบริหาร        
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายประเสริฐ  โชคกิจ 0 2280 9079 316  
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     317
319
0 2280 9059

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี นางสมศรี นาคจำรัสศรี 0 2282 8650
 
446 0 2280 1901
เลขานุการฯ   0 2280 9078 455,273 0 2280 1901
ผู้เชี่ยวชาญ นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์ 0 2356 5492 447  
ผอ.กลุ่มที่ 1 นางสาวกัญชลี จำนงค์วงศ์   448

0 2280 1900
0 2356 5494

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 1   449
ผอ.กลุ่มที่ 2 นางดารารัตน์ อินทโสภา   450

0 2280 1900
0 2356 5494

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2   451 452
ผอ.กลุ่มที่ 3 นางสาวสุภาพร กิตติเดโช   453

0 2356 5494
0 2280 1900

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 3   454
 ส่วนกลาง 02-280-9077
02-280-9078
 
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นางสาววัชรี สิงหราช   455

0 2280 1901

เจ้าหน้าที่ กบท. (ธุรการ)   273
เจ้าหน้าที่ กบท. (บันทึกข้อมูล)   546

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สอค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม 0 2280 9070 415 0 2280 9070
เลขานุการฯ     419  
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ   416  
ผอ.กลุ่มงานอาลักษณ์ นายสถาพร ทรงพร 0 2280 9094 417 0 2282 8224
งานพระราชพิธี     418 0 2282 8224
งานขอพระราชทานความเป็นธรรม     416
417
0 2282 8224
งานขอพระราชทานอภัยโทษ     416
417
418
0 2282 8224
ผอ.กลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง นายชัยพร พงษ์จินดากร   421 0 2280 9072
งานแต่งตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     421
430
0 2280 9072
ผอ.กลุ่มงานลิขิต นายสมชาย พิณนุวัตร   414 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (พล็อตเตอร์)     420  
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (งานเขียน)     419  
ห้องประทับพระราชลัญจกร     695  
ผอ.กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายธวพงศ์ อ่อนนุช   422 0 2280 9071
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     423
424
0 2280 9071
ผอ.กลุ่มงานฐานันดร นางกรรณิกา งามท้วม   425 0 2280 9086
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฐานันดร
(ติดต่อข้อมูลการ ได้รับพระราชทานเครื่องราช ฯ)
    426
427
0 2280 9086
ผอ.กลุ่มริหารงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กพค.)  

0 2282 8183

401

0 2280 9042

ห้องบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์     403  
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป     429 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     428
429
0 2280 9072

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายนรุตม์  ธัญวงษ์   111 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่ม กพร.     272  

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวยุภา  ทองถม   458 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่ม (กตส.)     458  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ

  406 0 2280 2881
เจ้าหน้าที่ศูนย์ (ศปท.)     213  

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน
0 2243 0615
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา
 
นายสมชัย  หิรัญญะวณิชย์ 0 2244 8103 101  
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา
  0 2243 0613
0 2243
0399
127,130 0 2243 1820
ฝ่ายการเงินและบัญชี   0 2244 8101 109  
ฝ่ายพัสดุ   0 2243 0532 105 0 2241 4562
ฝ่ายบริหารทั่วไป   0 2241 0170 104 0 2243 0616

                                                                                                                    ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557