ท่านสามารถโทรติดต่อกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติหรือผ่านโอเปอเรเตอร์
วิธีใช้ โดยกด (02) 280-9000 ต่อ xxx  (xxx คือ หมายเลขภายในที่ท่านทราบ)

ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายอำพน  กิตติอำพน      
เลขานุการ (ลคร.)   0 2282 8152 207 0 2280 9051
    0 2281 0420 209  
   

0 2280 0494

211  
      218  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสมชาย พฤฒิกัลป์

0 2280 9092

412 0 2281 9006
เลขานุการ (รอง ลคร.)     413  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ 0 2282 8153 408 0 2280 0881
เลขานุการ (รอง ลคร.)     409 0 2280 0881
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวรุจิรา ริมผดี       0 2280 4222 220
221
0 2280 9050
เลขานุการ (รอง ลคร.)     222
223
0 2280 9050
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

            

212
213
 
เลขานุการ (รอง ลคร.)        
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ

            

   
เลขานุการ (ที่ปรึกษา สลค.)     407  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์   551  
เลขานุการ (ผช. ลคร.)     552  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์   553  
เลขานุการ (ผช. ลคร.)     554 0 2282 0147

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางอุดมพร  เอกเอี่ยม

0 2282 9556

101

 
เลขานุการฯ    

102

0 2280 9043

ผอ.กลุ่มช่วยอำนวยการ (กชอ.) นางสาววัลภา  สุขผล  

570

0 2280 9044

เจ้าหน้าที่ กชอ.    

270

0 2280 9044

ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นายพงศ์ปณต นิศกุลรัตน์

0 2280 9045

118

0 2280 9046

เจ้าหน้าที่ กบท.    

114

0 2280 9046

ผอ.กลุ่มงานสารบรรณ (กสบ.) นางประไพ  ดำสะกุล  

112

 
งานธุรการ    

116

 
งานรับเอกสาร    

115

 
งานเก็บเอกสาร    

117

 
ผอ.งานกลุ่มบริหารบุคคล (กบค.)   0 2280 9043 108 0 2280 9043
เจ้าหน้าที่ กบค.     109
110
 
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของครม. (กอส.) นางวิบูลย์ลักษม์ มีชัย 0 2356 5480 404 0 2742 4433
ห้องอนุรักษ์เอกสาร     405  
ห้องสมุด    

402

 

งานซ่อมเอกสาร

   

130

 
ผอ.กลุ่มงานคลังและพัสดุ (กคพ.)

0 2282 8018

103

0 2280 9041

งานพัสดุและอาคารสถานที่  

0 2280 9040
 

104
566

 
งานการเงิน     105
107
 
งานบัญชีและงบประมาณ     106  

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

ตำแหน่ง
 
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองการประชุม ครม. นายสุชาติ วิภาสธวัช   545 0 2280 9091
ผอ.กลุ่มบริหารวาระการประชุม ครม.
(กวป.)
นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง 0 2280 9066 336 0 2280 9066
เจ้าหน้าที่ กวป.   0 2282 8150 337
338
 
งานผลิตวาระการประชุม ครม.     334
335
 
ผอ.กลุ่มอำนวยการสรุปการประชุม ครม.
(กอส.)
    543  
เจ้าหน้าที่ กอส.   0 2282 8155 541
567
0 2282 8155
ฝ่ายวิชาการ    

544

 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) นางพัชราภรณ์  แพทอง  

542

 
เจ้าหน้าที่ ฝบท.   0 2280 9091 542 0 2280 9091

สำนักนิติธรรม (สนธ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม
 
นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข

0 2280 0495

301 0 2280 9058
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย     303  
ผอ.กลุ่มกฎหมายความมั่นคง (กมค.)     304 0 2280 9058
นิติกร กมค.     308 0 2280 9058
ผอ.กลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ (กศก.) นางสาวสาวิตรี  ชำนาญกิจ 0 2280 9054 304 0 2280 9058
นิติกร กศก.     306 0 2280 9058
ผอ.กลุ่มกฎหมายสังคม (กสค.)   0 2280 9056 304 0 2280 9058
นิติกร กสค.     307 0 2280 9058
ผอ.กลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ (กนอ.)

นางบุญณิกา วงศ์วานิช

  304 0 2280 9058
นิติกร กนอ.     304
305
0 2280 9058
ผอ.กลุ่มกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม (กทค.) นายจารุพัฒน์ คุ้มรุ่งเรือง 0 2280 9057 309 0 2280 9058
นิติกร กทค.     309 0 2280 9058
ผอ.กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา(กรจ.) นายพงษ์เทพ  พ่วงเสมา 0 2282 8042 123 0 2280 9048
งานนิติการ   0 2280 9047 124
561
0 2280 9048
งานตรวจสอบและจัดพิมพ์     122
562
0 2280 9048
งานตรวจพิสูจน์อักษร     563 0 2280 9048
งานบริหารระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์     126 0 2280 9048
งานธุรการ     562
122-125
0 2280 9048
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นายสิริทัศน์ อาภะระโณ   310 0 2280 9058
งานธุรการ     311 0 2280 9058
งานบันทึกข้อมูล    

312

 

สำนักบริหารงานสารสนเทศ (สบส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ นางสมสมร มังคลพันธุ์ 0 2356 5488 431  
เลขานุการฯ     432  
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ   0 2356 5489 433  
ผอ.กลุ่มพันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(กพท.) นางสาวพัชรา สวาทะสุข 0 2356 5490 437  
เจ้าหน้าที่ กพท.   0 2280 9085 438
439
565
 
ผอ.กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติ ครม.(กปต) นางวรรณา ศรีนนท์ 0 2280 9074 437 0 2280 9074
เจ้าหน้าที่ กปต.     435
460
461
 
งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร   0 2356 5481
 
268
436
 
ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี (กคท.) นายประวิทย์  อมรฤทธิ์ 0 2280 9073 434  
เจ้าหน้าที่ กคท.     565  
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นางสาววันทนี เฉลิมชัย   459 0 2280 9076
เจ้าหน้าที่ กบท.     445  

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (สพต.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และ
ติดตามนโยบายพิเศษ
นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว 0 2280 9075 440
 
0 2280 1446
0 2282 7193
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และ
ติดตามมติคณะรัฐมนตรี
นางวรรณวิมล สินุธก   271  
ผอ.กลุ่มงานสังคมและคุณภาพชีวิต (กสค.)   0 2280 1445 441

442

0 2280 1446
เจ้าหน้าที่ กสค.     0 2282 7193
ผอ.กลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข (กศส.)   0 2280 1446 443 0 2280 1446
เจ้าหน้าที่ กศส.     0 2282 7193
ผอ.กลุ่มงานความมั่นคงและบริหารราชการ (กมค.) นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์ 0 2282 7194 444 0 2280 1446
เจ้าหน้าที่ กมค.     0 2282 7193
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นางอุทุมพร  พัฒนกาญจน์ 0 2282 8165 271
559
0 2280 1446
เจ้าหน้าที่ กบท.     0 2282 7193

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (สวค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอ ครม. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 0 2282 9961 314 0 2282 9059
เลขานุการฯ     315  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม   0 2280 9060 320 0 2280 9064
0 2282 8149
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำมติ ครม.. นางสาวกรุณา จุฑานนท์ 0 2280 9063 324 0 2280 9064
0 2282 8149
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ   331  
ผอ.กลุ่มงานเศรษฐกิจ 1   0 2280 9061 321 0 2280 9061
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจ     328
329
 
ผอ.กลุ่มงานเศรษฐกิจ 2 นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์ 0 2280 9062 322 0 2280 9064
0 2282 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจ 2     326
327
 
ผอ.กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน   0 2280 9063 323 0 2280 9064
0 2282 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน     324
325
 
ผอ.กลุ่มงานการบริหาร   0 2280 9062 322 0 2280 9064
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการบริหาร        
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายประเสริฐ  โชคกิจ 0 2280 9079 316  
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     317
319
0 2280 9059

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี นางสมศรี นาคจำรัสศรี 0 2282 8650
 
446 0 2280 1901
เลขานุการฯ   0 2280 9078 455,273 0 2280 1901
ผู้เชี่ยวชาญ นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์ 0 2356 5492 447  
ผอ.กลุ่มที่ 1 นางสาวกัญชลี จำนงค์วงศ์   448

0 2280 1900
0 2356 5494

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 1   449
ผอ.กลุ่มที่ 2 นางดารารัตน์ อินทโสภา   450

0 2280 1900
0 2356 5494

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2   451 452
ผอ.กลุ่มที่ 3 นางสาวสุภาพร กิตติเดโช   453

0 2356 5494
0 2280 1900

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 3   454
 ส่วนกลาง 02-280-9077
02-280-9078
 
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นางสาววัชรี สิงหราช   455

0 2280 1901

เจ้าหน้าที่ กบท. (ธุรการ)   273
เจ้าหน้าที่ กบท. (บันทึกข้อมูล)   546

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สอค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม 0 2280 9070 415 0 2280 9070
เลขานุการฯ     419  
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ   416  
ผอ.กลุ่มงานอาลักษณ์ นายสถาพร ทรงพร 0 2280 9094 417 0 2282 8224
งานพระราชพิธี     418 0 2282 8224
งานขอพระราชทานความเป็นธรรม     416
417
0 2282 8224
งานขอพระราชทานอภัยโทษ     416
417
418
0 2282 8224
ผอ.กลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง นายชัยพร พงษ์จินดากร   421 0 2280 9072
งานแต่งตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     421
430
0 2280 9072
ผอ.กลุ่มงานลิขิต นายสมชาย พิณนุวัตร   414 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (พล็อตเตอร์)     420  
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (งานเขียน)     419  
ห้องประทับพระราชลัญจกร     695  
ผอ.กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายธวพงศ์ อ่อนนุช   422 0 2280 9071
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     423
424
0 2280 9071
ผอ.กลุ่มงานฐานันดร นางกรรณิกา งามท้วม   425 0 2280 9086
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฐานันดร
(ติดต่อข้อมูลการ ได้รับพระราชทานเครื่องราช ฯ)
    426
427
0 2280 9086
ผอ.กลุ่มริหารงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กพค.)  

0 2282 8183

401

0 2280 9042

ห้องบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์     403  
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป     429 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     428
429
0 2280 9072

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายนรุตม์  ธัญวงษ์   111 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่ม กพร.     272  

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวยุภา  ทองถม   458 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่ม (กตส.)     458  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์   409 0 2280 2881
เจ้าหน้าที่ศูนย์ (ศปท.)     213  

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน
0 2243 0615
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา
 
นายสมชัย  หิรัญญะวณิชย์ 0 2244 8103 101  
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา
  0 2243 0613
0 2243
0399
127,130 0 2243 1820
ฝ่ายการเงินและบัญชี   0 2244 8101 109  
ฝ่ายพัสดุ   0 2243 0532 105 0 2241 4562
ฝ่ายบริหารทั่วไป   0 2241 0170 104 0 2243 0616

                                                                                                                    ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557