ท่านสามารถโทรติดต่อกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติหรือผ่านโอเปอเรเตอร์
วิธีใช้ โดยกด (02) 280-9000 ต่อ xxx  (xxx คือ หมายเลขภายในที่ท่านทราบ)

ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายอำพน  กิตติอำพน    

0 2280 9051

เลขานุการ   0 2282 8152

0 2281 0420

0 2280 0494

207
209
211
216
218
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสมชาย พฤฒิกัลป์

0 2280 9092

412 0 2281 9006
เลขานุการ     413
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ 0 2282 8153 408 0 2280 0881
เลขานุการ     409
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์

            

212 0 2280 9049
เลขานุการ     215
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

            

231 0 2282 8087
เลขานุการ     230
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ

            

406 0 2280 0731
เลขานุการ     407
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์   553 0 2282 0141
เลขานุการ     554
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม      
เลขานุการ        
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     221 0 2280 9082
เลขานุการ     214

              สำนักบริหารกลาง (สบก.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางอุดมพร  เอกเอี่ยม

0 2282 9556

101

0 2280 9041

เลขานุการฯ    

102

0 2280 9043

ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

0 2280 9045

118

 

0 2280 9046

 

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป    

114

ผอ.กลุ่มงานสารบรรณ    

118

งานธุรการ    

116

งานรับเอกสาร    

115

งานเก็บเอกสาร    

117

ผอ.กลุ่มบริหารงานคลัง นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย

0 2282 8018

103

0 2280 9041

งานการเงิน     105
569
งานบัญชีและงบประมาณ     107
ผอ.กลุ่มบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่ นางสุพิศ  ชาญวารินทร์ 0 2282 8183 401 0 2280 9042
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่  

0 2280 9040
 

104
274
403
566

ผอ.กลุ่มช่วยอำนวยการ นางสาววัลภา  สุขผล  

570

0 2280 9044

เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยอำนวยการ    

270

ผอ.งานกลุ่มบริหารบุคคล   0 2280 9043 108 0 2280 9043
เจ้าหน้าที่งานกลุ่มบริหารบุคคล     109
110
ผอ.กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของ ครม. นางประไพ  ดำสะกุล 0 2356 5480 404 0 2742 4433
ห้องอนุรักษ์เอกสาร     405
ห้องสมุด    

402

งานซ่อมเอกสาร

   

130

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

ตำแหน่ง
 
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองการประชุม ครม. นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข

0 2282 0143

545 0 2280 9091
ผอ.กลุ่มบริหารวาระการประชุม ครม. นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง 0 2280 9066 336 0 2280 9066
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวาระการประชุม ครม.    0 2282 8150 337
338
 
งานผลิตวาระการประชุม ครม.     334
335
 
ผอ.กลุ่มอำนวยการและสรุปผลการประชุม ครม. นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง   543     0 2282 8155
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและสรุปผลการประชุม ครม.   0 2282 8155 541
567
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางพัชราภรณ์  แพทอง  

542

 0 2280 9091
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   0 2280 9091

542

         

สำนักนิติธรรม (สนธ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม นางสาวสาวิตรี  ชำนาญกิจ

0 2280 0495

301 0 2280 9058
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย     303
งานนิติการ     304
305
306
307
308
309
ผอ.กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา นายพงษ์เทพ  พ่วงเสมา 0 2282 8042 123 0 2280 9048
งานนิติการ   0 2280 9047 124
561
งานตรวจสอบและจัดพิมพ์     122
562
งานตรวจพิสูจน์อักษร     563
งานบริหารระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์     126
งานธุรการ     562
122
12
3
124
125
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.) นายสิริทัศน์ อาภะระโณ   310 0 2280 9058
งานธุรการ     311
งานบันทึกข้อมูล    

312
313

สำนักบริหารงานสารสนเทศ (สบส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ   431  
เลขานุการฯ   0 2280 2151 432
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
(รักษาการในตำแหน่ง ผชช.)
นายประวิทย์  อมรฤทธิ์   433
ผอ.กลุ่มพันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวพัชรา สวาทะสุข 0 2280 9074 437  
เจ้าหน้าที่กลุ่มพันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     438
439
565
 
ผอ.กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติ ครม. นางสาววรรณา ศรีนนท์   437  
เจ้าหน้าที่กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติ ครม.     435
460
461
 
งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร   0 2356 5481
 
268
436
0 2280 9000 ต่อ 268
ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี นายประวิทย์  อมรฤทธิ์   434  
เจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี   0 2280 9085 565
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาววันทนี เฉลิมชัย   459 0 2280 9076
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป      445

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (สพต.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว 0 2280 9075 440 0 2280 1446
0 2282
8165

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำมติ ครม. นางวรรณวิมล สินุธก 0 2280 1445 443
ผอ.กลุ่มงานเสนอเรื่องและยืนยันมติคณะรัฐมนตรี นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์   441
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเสนอเรื่องและยืนยันมติคณะรัฐมนตรี     441
442
ผอ.กลุ่มงานประมวลมติคณะรัฐมนตรี นางสาวสุภาพร กิตติเดโช 0 2282 7194 444
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประมวลมติคณะรัฐมนตรี     443
444
    0 2280 1446
0 2282
8165
 
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางอุทุมพร  พัฒนกาญจน์ 0 2282 8165 271
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)     271

559

     

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (สวค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอ ครม.

นางสาวปริยนงคราญ
จงธรรมคุณ

0 2282 9961 314 0 2282 9059
เลขานุการฯ     315  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม
 
นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต 0 2280 9060   0 2280 9064
0 2282 8149
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และติดตามมติ ครม. นางสาวกรุณา จุฑานนท์ 0 2280 9063 320 0 2280 9064
0 2282 8149
ผอ.กลุ่มงานการเกษตรและการพาณิชย์
 
นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต 0 2280 9061 321 0 2280 9061
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเกษตรและการพาณิชย์     325
ผอ.กลุ่มงานการต่างประเทศ การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและอุตสาหกรรม นางสาวกฤษณา นิลศรี 0 2280 9063 323 0 2280 9064
0 2282 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการต่างประเทศ การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและอุตสาหกรรม 332
ผอ.กลุ่มงานการเงินและการคลัง นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน   328 0 2280 9061
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและการคลัง     332
ผอ.กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและการพลังงาน นางสาวปริยนงคราญ
จงธรรมคุณ
  331 0 2280 9061
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและการพลังงาน     333
ผอ.กลุ่มงานกิจการพิเศษ นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์ 0 2280 9062 322 0 2280 9064
0 2282 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการพิเศษ     325
327
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายประเสริฐ  โชคกิจ   319
0 2280 9059
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป     316
317
318

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี นางสมศรี นาคจำรัสศรี 0 2282 8650 446  
เลขานุการฯ     455
273
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์ 0 2356 5492 447  
ผอ.กลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี นางดารารัตน์ อินทโสภา   450

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี     451
452
454
ผอ.กลุ่มงานแผนงานและงานติดตามผลการดำเนินการ
ตามแผน
นางสาวกัญชลี จำนงค์วงศ์   448

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนงานและงานติดตามผลการดำเนินการ
ตามแผน
    449
 
 ส่วนกลาง 0 2280 9077
0 2280 9078
   0 2280 1900-1
0 2356 5494
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาววัชรี สิงหราช   455

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)     273
เจ้าหน้าที่ กบท. (บันทึกข้อมูล)   546

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สอค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์   0 2280 9070 415 0 2280 9070
เลขานุการฯ     419  
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์ นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ 0 2280 9094 416 0 2280 9072
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายธวพงศ์ อ่อนนุช   547 0 2280 9071
ผอ.กลุ่มงานอาลักษณ์ นายธีระพงษ์ รักษายศ   417 0 2282 8224

 

งานพระราชพิธี     418
งานขอพระราชทานความเป็นธรรม     417
418
งานขอพระราชทานอภัยโทษ    
ผอ.กลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง 1 นายชัยพร พงษ์จินดากร   421 0 2280 9000 ต่อ 421

 

งานแต่งตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     421
430
ผอ.กลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง 2 นางณัฐญา พัฒนะพันธุ์   423
ผอ.กลุ่มงานลิขิต นางกรรณิกา งามท้วม   414 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (พล็อตเตอร์)     419
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (งานเขียน)     420
ห้องประทับพระราชลัญจกร     695
ผอ.กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายสมชาย พิณนุวัตร   422 0 2280 9071
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     423
424
ผอ.กลุ่มงานฐานันดร นายสถาพร ทรงพร   425 0 2280 9086
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฐานันดร
(ติดต่อข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราช ฯ)
    426
427
ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป     429 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     428
429

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์   111 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     272  

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวยุภา  ทองถม   458 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน     458  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ

  406 0 2280 2881
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     213  

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา นายสมชัย  หิรัญญะวณิชย์ 0 2244 8103 101 0 2243 0615
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา   0 2243 0613
0 2243
0399
127
130
0 2243 1820
ฝ่ายการเงินและบัญชี   0 2244 8101 109  
ฝ่ายพัสดุ   0 2243 0532 105 0 2241 4562
ฝ่ายบริหารทั่วไป   0 2241 0170 104 0 2243 0616

                                                                                                                    ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558